Zhrnutie obdobia Sudcov.

Po smrti Jozuu syna Núnovho, služobníka Hospodinovho, ktorý previedol Boží ľud, t.j. potomkov Iraelových cez rieku Jordán do zeme zasľúbenej Abrahámovi, a ďalej po smrti starších ľudu, ktorí prežili Jozuu, a ktorí poznali (1) všetky skutky Hospodinove, povstalo iné pokolenie po nich. Potomkovia boli iný v tom, že nepoznali (2) Hospodina, ani skutky, ktoré konal medzi ľudom.Tak sa začal postupný úpadok a stav národa bol označený slovami: „A synovia Izraelovi činili to, čo je zlé v očiach Hospodinových, a slúžili Bálom.(3)“ Autor knihy Sudcov, ktorá pojednáva o tomto období, poukazuje na zhoršujúcu duchovnú a morálnu úroveň ľudu v postupnosti času aj tým, že pridáva názvy modiel, ktorým slúžili a tým opustili Hospodina. K Bálovi pridáva Astarty(4). A neskôr k Bálom a Astartám aj sýrskych bohov, aramejských a sidónskych bohov, moábskych bohov, bohov synov Ammonových a bohov Filištíncov(5).

         Toto modlárstvo je výsledkom nevernosti voči prikázaniu Boha, aby Izraelci pri dobíjaní krajiny vyhnali a vyhubili všetkých Kanaáncov, ako im prikázal Mojžiš.(6)

         Namiesto toho smilnili, odchádzajúc za inými bohmi a klaňali sa im, brali si za ženy Kananejky a svoje dcéry dávali ich synom.(7)

         Boh ich za to začne trestať. Napadajú ich okolité národy a zotročujú Izrael na dlhšiu, či kratšiu dobu. Táto etapa dejín Izraela sa odohráva na prelome 15 a 14 storočia pred n. l. až do konca 11. storočia pred n. l.

         Charakteristické pre toto obdobie sudcov je že, keď pod ťažkým útlakom  nadvlády iného národa začali synovia Izraelovi kričať k Hospodinovi, teda činiť pokánie, Boh ich znovu a znovu vyslobodzuje. Dáva im vtedy charizmatického vodcu. To sú sudcovia. Po vyslobodení však znovu a znovu upadli späť do modloslužby(8), čo má priami vplyv na zhoršujúcu sa morálku v spoločnosti, ktorá vyústila do nehanebného činu obyvateľov Gibey, z kmeňa Benjamín(9). Z tohto vypuknú vnútorné boje. Celý Izrael sa zjednotil na vyhladení Benjamíncov.(10)

         Na konci svojho života, Jozua zhromaždil starších z každého pokolenia Izraelcov, aj ich vedúcich, sudcov, správcov do Sichéma(11). Je zaujímave, že to je to  miesto, kde kedysi pod dubom(12), Jákob zakopal modly(13), ktoré ukradla Ráchel svojmu otcovi Lábanovi(14). Tam ich teraz Jozua vystrihal pred spolčovaním sa s pohanmi, a vyzýva, aby milovali Hospodina svojho Boha. Upozorňuje ich na následky odvrátenia sa od Hospodina. Pripomína im skutky Hospodinové, ako ich vyviedol z Egypta, a dal im do ich ruky národy Kananeja. Tu prichádza posol Hospodinov z Gilgála(15) a usvedčí ľud, že neposlúchli Jeho hlas(16), a učinili zmluvy s obyvateľmi tejto zeme, a ich oltáre nerozborili(17). A vyriekne súdiace proroctvo, že tieto Kanánske národy Hospodin nevyženie od nich , že im budú tŕňom v boku, a ich bohovia im budú pascou. A bolo to na skúšku Izraela, či budú chodiť cestou prikázaní Hospodinových(18). K pasci by som podotkol, že chytiť sa do pasce nie je nevyhnutné, ale do pasce je možné sa aj nechytiť. Potom Jozua, tu pri dube uzatvára s Izraelom zmluvu, že budú slúžiť Hospodinovi(19).

         Nevieme koľko času ubehlo od smrti Juzuu po prvého sudcu,  záchrancu, ktorého povolal Hospodin, ale práve v tom čase, Izraelci bývali uprostred pohanov. Kananejske národy, ktoré zostali v zemi sú Kananej, Hetej, Amorej, Ferezej, Hevej, a Jebuzej. Tak zabudli Izraelci na Hospodina svojho Boha, a toho dôsledkom bolo prispôsobovanie sa ich kultúre a náboženstvu(20). Čo je aktuálne i do dnešných dní, ako apoštol Pavol v liste Rimanom prosí veriacich, aby sa nepripodobňovali tomuto svetu.(21) Životu neveriacich, ktorí neberú do úvahy, že nad nimi je jeden konkrétny živý Boh. Pán, ktorý ma svoje vlastnosti a charakter. Preto sa zapálil hnev Hospodinov na Izraelcov a dal ich do ruky Kúšana Rišataimského, sýrskeho kráľa. Teda politická situácia v regióne sa zvrtla tak, že museli slúžiť sýrskemu kráľovi. Po ôsmich rokoch jeho nadvlády, vlastne prvýkrát od smrti Jozuu, synovia Izraelovi kričali k Hospodinovi. Prvým povolaným záchrancom, v pôvodnom jazyku – mesiášom bol Otniel, syn Kenaza mladšieho brata Kalefovho. Prišiel na neho Duch Hospodinov a v tomto pomazaní súdil Izrael a porazil v boji sýrskeho kráľa. A potom Otniel spravoval Izrael 40 rokov a v krajine bol pokoj(22).

         Po smrti Otniela sa ľud zase vrátil k zlému životnému štýlu podľa Hospodinového merítka. A prišla na Izrael nadvláda moabského kráľa Eglóna. A jemu slúžili synovia Izraelovi 18 rokov. Keď sa ozvali k Hospodinovi, ten im povolal záchrancu Ehuda, syna Géru, syna Jeminiho. Ten zabil kráľa Eglona, tým, že vopchal celý meč do jeho brucha, priamo v jeho paláci, to dokazuje, že to urobil v pomazaní. Potom ušiel a zatrúbil na synov Izraelových z pohoria Efraimovho. A tí sa   s ním vrátili a odrezali Moábcov od brodov Jordánu, cez ktorí Moabci pred tým prenikali na územie Izraelov, a tak padol Moab pod Izralovú vládu. A nastalo 80 ročné obdobie pokoja(23).

         Potom nastala Filištínska nadvláda, z ktorej Izraelcov vyslobodil Samgar syn Anátov, pobil 600 mužov osteňom na voly, čo svedčí o pomazaní(24).

         A zase robili synovia Izraela, čo je zlé v očiach Hospodinových, a ako zasľúbil Hospodin, zase prišla nadvláda pohanov, tentoraz kananejského kráľa Jabína z Chacore, ktorý mal veliteľa vojska Sizeru. On silne utláčal Izraelcov 20 rokov. Vtedy bola sudkyňa Debora, žena Lapidatova, tá súdila Izrael na vrchu Efraimovom. Ona v pomazaní povolala Baráka syna Abinoamovho z Kadeša Naftaliho, lebo vedela, že ho Boh Izraelov poslal na vrch Tábor s 10 000-ami mužov  z pokolenia Naftalí a Zebulón. A on išiel za podmienky, že aj Debora pôjde s ním. S Deborou išli Efraimci, Benjamínci, zákonodárci Machírcov a písari zo Zebulóna. Pri potoku Kišón predesil Sizeru Hospodin a porazil ho ostrím meča Baráka. Sizera zutekal z boja a ukryl sa v stane u Jaheli, ženy Chebera Kénejského, pretože bol pokoj medzi ním a Sizerovím kráľom Jabínom. Ona ho ukryla, ale v úkryte zabila. Prebila mu hlavu klinom od stanu. Tak bol Izrael oslobodení od Jabína kananejskeho a Izrelci ho utláčali viac a viac, až dokiaľ ho nevyhladili. A bol pokoj 40 rokov (25).

         A opäť Hospodin zhodnotil činy Izraelcov za zlé. Vydal ich pod útlak Madiana na 7 rokov. Také to bolo ťažké, že Izraelci si spravili priekopy po vrchoch, jaskyne i pevnosti. Madiani boli ako kobylky ničili Izraelcom úrody, a nenechávali im potravy, ani ovce, ani vola, ani osla. Tak Izrael veľmi schudobnel a kričali k  Hospodinovi. Vtedy Hospodin poslal k ním proroka, povedal: „Takto hovorí Hospodin: Ja som Hospodin Váš Boh. Nebudete sa báť bohov Amorejov, v ktorých zemi bývate. Ale ste neposlúchli môjho hlasu. “

         Prišiel anjel Hospodinov do Ofry pod dub, ktorý patrí Joasovi Abiezerskému, kde Gedeon, jeho syn mlátil pšenicu, aby s ňou utiekol pred Madianmi. Tu pozdravil Gedeona. „Hospodin s tebou udatný muž.” Odpoveďou Gedeona bola klasická myšlienka človeka, ktorý zvaľuje svoj zlý stav na iného. Ktorý sa vyhovára, že nemôže byť žiadny Boh, keď sa vo svete deje toto zlé. „Ó môj pane, ak je Hospodin s nami, prečo prišlo na nás toto? A kde sú všetky jeho zázraky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď nám vraveli: Či nás vraj nevyviedol Hospodin hore z Egypta? A teraz nás opustil Hospodin a vydal nás do ruky Madiana.

Ale Hospodin ho prišiel povolať zachrániť Izraela, vytrhnúť ho z ruky Madiana. Gedeona Hospodin musel stále uisťovať o jeho povolaní. Gedeon potom zboril oltár Bálov, ktorí patril jeho otcovi. Vysekal háj, ktorý bol pri ňom a postavil už druhy oltár Hospodinovi a obetoval na ňom  býka otcovho. Potom Gedeon povolal mužov z Manassesa, Asera, Zabulona a Naftalima. Prišlo ich 32000, ale Hospodin ich vytriedil, iba na tristo, aby Izraelci nevraveli, že ich ruka porazila Madiana, ale aby bolo jasné, že Hospodin zakročil. Madiancov bolo 135 000 bojovníkov. Potom Gedeona zase uistil Hospodin o víťazstve, keď si išiel v noci priamo do tábora Madiancov vypočuť výklad sna jedného z Madiancov, ktorý znel, že Boh dal Madiana i celý tábor do jeho ruky. Gedeon v pomazaní, v troch skupinách po 100 mužoch spôsobil taký chaos v tábore, že sa začali sami medzi sebou zabíjať a utekali späť cez Jordán. Spôsob, ktorým spôsobil ten chaos bol, že zatrúbili na trúby rozostavení okolo tábora a rozbili džbány, a držali každý vo svojej ľavej ruke fakľu a volali: Meč za Hospodina a za Gedeona! Potom na ten krik boli zavolaní tí ostatní Izraelci a naháňali Madiana. Keď prenasledoval Gedeon Madianských kráľov Zebacha a Calmunna už za Jordánom, mužovia Sukkóta i Penuela mu odopreli pomoc. Keď sa vracal už zo zadržanými kráľmi potrestal mužov týchto miest. Madianských kráľov potom zabil, ale z koristi vyrobil modlársky efod, ktorý umiestnil v Ofre, a celý Izrael tam chodil smilniť a stal sa pascou Gedeonovi a jeho domu. Keď Izraelci chceli, aby panoval nad nimi, odmietol, a pridal, že ani jeho syn  nebude panovať, ale Hospodin.  Madianci sa viac nepozdvihli. V Izraeli bol pokoj 40 rokov. Po smrti Gedeona zase ľud išiel za Bálmi. Gedeon mal 70 synov. Jeden z nich Abimelech, povraždil svojich bratov, okrem najmladšieho, ten sa schoval. Abimelech nahovoril mužov Sichéma, aby ho ustanovili za kráľa, a tak i s celým domom Millo urobili. Tu, najmladší syn Jotám, vzniesol nad Abimelechom prekliatie cez podobenstvo o tom, ako stromy si zvolili bodliak za kráľa nad sebou. Toto prekliatie sa naplnilo, že Abimelech sám zničil mesto Sichém, a keď postupoval proti ďalšiemu  mestu Tébece, nejaká žena zhodila z veže žarnov na Abimelechovu hlavu a  tam zomrel(26).

         Po Abimelechovi povstal ďalší záchranca Tóla, z pokolenia Izachar, býval v Šamíre, na vrchu Efraimovom. Súdil Izrael 23 rokov(27).

         Po ňom povstal Jair Gileádsky a súdil Izraela 22 rokov. Mal tridsiatich synov. Mali tridsať miest. Volali ich Jairovými dedinami v Gileáde(28).

         A Izraelci zase upadli do modloslužby, a prišlo drvenie a deptanie na nich od Filištincov a Ammoncov, trvajúce 18 rokov.  Situácia tu bola vážna. Keď začali synovia Izraelovy kričať na Hospodina, nechcel ich už zachrániť a poslal ich aby šli za svojimi modlami kričať o záchranu. Ale oni odstránili cudzích bohov a slúžili Hospodinovy. To On nevydržal a poslal im zase záchrancu., Jeftu Gileádskeho. Muž s nie radostnou minulosťou. Jeho bratia ho vyhnali od seba, lebo mal druhú matku, ženu smilnicu. V tejto situácii ho, starší Gileada doviedli späť, aby viedol boj proti Ammoncom. Jefta najprv vyjednával, ale kráľ synov Ammonových nepočúval jeho slová. Vtedy zostúpil Duch Hospodinov na Jeftu. Jefta sľúbil, že keď zvíťazí proti Ammoncom, tak čo prvé vyjde z jeho domu to dá Hospodinovi ako zápalnú obeť. Na zdesenie Jeftove to bola jeho jediné dieťa, dcéra. Odvtedy sa stalo zvykom, že dcéry Izraelove chodia každý rok na štyri dni spievať Jeftovej dcére. Proti Jeftovi sa zhromaždili mužovia Efraimovi, lebo sa urazili, že ich nezavolal bojovať proti Ammoncom. A mužovia Gileáda porazili Efraimcov. Jefta súdil Izrale 6 rokov(29).

         Po ňom súdil Izrael Icbán z Bet-lehema. Mal 30 synov a 30 dcér. Súdil Izrael 7 rokov.

         A po ňom súdil Izral Élon Zábulonský 10 rokov.

         Ďalším sudcom bol Abdón Piratonský, syn Hillelov, a súdil Izraela 8 rokov(30).

         Synovia Izraelovi sa zasa spustili, robili, čo je zlé a dostali sa pod nadvládu Filištincov na 40 rokov. V Carei na území pokolenia Dán, ktoré susedilo s územím Filištincov, žil muž Manoach, ktorý mal neplodnú ženu. K nej prišiel anjel Hospodinov a oznámil jej, že porodí syna, ktorý bude nazarejom Božím. Keď porodila nazvalo ho Samson.  Keď sa ženil, bral si ženu z Filištincov, a to bolo od Hospodina, aby sa pohyboval medzi nimi a našiel zámienku, aby škodil Filištincom. Na svadobnej hostine dal hádanku prítomným 30 mládencom z Filištincov. Ak ju uhádnu dá im Samson 30 ľanových košieľ a 30 slávnostných oblekov, a ak neuhádnu, tak opačne. Pod vyhrážkou upálenia, títo mládenci zmanipulovali Samsonovu nevestu, aby vymámila z neho odpoveď. Potom im ju prezradila. Samson pod pomazaním išiel do Filištinského mesta Aškalón a pobil tam 30-tích mužov, vzal im rúcha, a dal tým, ktorí uhádli hádanku. Potom otec jeho nevestu, dal ju inému mužovi. Zase mal zámienku, aby im vykonal zle. Podpálil im polia, vinice, olivy. Za to oni upálili jeho bývalú nevestu, a jej otca. Za to zase zbil Filištíncov veľkou porážkou. Potom ho mužovia Judy zo strachu pred Filištincami poviazali a odovzdali im ho, ale Samson sa uvoľnil z povrazov a oslou čeľusťou pobil 1000 mužov.

Veľmi pri tom vysmädol a Boh vykonal div, rozpoltil priehlbinu, ktorá je v Lechi a vyšla z nej voda. Samson súdil Izraela 20 rokov. Samson však v Gaze zosmilnil, a dostal sa pod  vplyv ženy menom Delila, ktorá ho pripravila o nazarejstvo, tak odišiel od neho Duch Hospodinov a jeho sila. Filištinci Samsona zotročili uviazali ho do mlyna a vypichli mu oči. Filištini zorganizovali oslavu, že Samsona majú vo svojich rukách, a zhromaždili sa tam všetky ich kniežatá, bolo tam asi 3000 mužov a žien. Samson bol privedený, aby ich zabával. Medzi tým mu dorastali vlasy a poprosil Boha, aby ho posilnil. Tak Samson zboril celý dom a zomrel spolu s tými všetkými Filištincami(31).

         A v tomto období, keď nebol kráľ v Izraelovi sa stala aj taká udalosť. Ktorá hovorí o veľmi zlej, duchovnej a morálnej situácii v Izraeli. Bol muž Levita, ktorý mal ženu, ktorá smilnila a odišla od neho k otcovi. Išiel teda z vrchu Efraimovho do Betlehma Judovho pre ňu. Na spiatočnej ceste ich uchýlil muž z mesta Gibei Benjaminovej. Mužovia toho mesta potom búchali na dvere a žiadali si poznať toho hosťa, teda chceli s ním mať sexuálny styk.. Nakoniec, aby utíšil ich dotieranie, vystrčil im z domu svoju ženu Levita. Tí na nej vykonávali svoju perverznosť až do rána.Taká  situácia bola v Izraelovi ako kedysi v Sodome a Gomore. Ráno ju našiel Levita mŕtvu pri dverách. Keď prišiel domov, rozrezal jej telo na 12 kusov a rozposlal ich po celom Izraeli.Toto zarazilo celý Izrael. A všetci sa jednotne zhromaždili proti tomu mestu, aby zabili tých mužov, čo to vykonali, aby odpratali zlé z Izraela. Ale Benjamínci to nechceli a zhromaždili sa 26 700 mužov proti Izraelcom. Izraelcov bole 400 000 mužov bojovníkov. V tejto vnútornej vojne padlo na strane Izraelcov 30 030 mužov. A z Benjamíncov zostalo 600 mužov. Aby nevyhynulo pokolenie z Izraela, zmilovali sa nad nimi, dali im 400 žien z Jabeš Gileadu, odkiaľ neprišiel nikto do boja, a 200 žien si odchytili s dcér Síla. Ústredným vyjadrením o tejto dobe je, že: „V tých dňoch nebolo kráľa v Izraeli, každý robil to, čo bolo správne v jeho očiach.”(32). Ukázalo sa, že skrze Zákon sa týmto spôsobom nepodarilo dosiahnuť ospravedlnenie.

         Mužovi z Ramataim-cofima z vrch Efraimovho, ktorý sa volal Elkána a jeho jednej z dvoch žien, Anne, ktorá bola doteraz neplodná, narodil sa syn. Po tom, čo táto žena na modlitbách v Sile zasľúbi, Hospodinovi, že ak jej dá mužského potomka, tak bude nazarej Boží. To je Samuel, posledný sudca, ktorého služba je zároveň, najpomazanejšia. Od čias Juzuu, počas celej tejto doby sudcov je Svätostánok v Sile. Práve počas výchovy Samuela sa pri službe veľkňaza Eliho stane Svätostánok takou mierou nemorálny, „vďaka” Chofnimu a Pinchasovi, synom

Eliho, že ho Hospodin zavrhne. Truhla zmluvy sa dostane do rúk Filištinov. V boji sú zabití synovia Eliho, a keď sa Eli dozvie o Truhle zmluvy, tiež umiera. On tiež súdil Izrael, a síce 40 rokov. Filištinci pošlú Truhlu zmluvy naspäť, ale vzhľadom na to, že nové miesto Svätostánku nie je Bohom určené, Izraeliti ju nechajú v Kirjat-jearíme.

Pod  vedením Samuela, keď ľud odstránil Bálov a Astarta a slúžili samému Hospodinovi, za modlitieb a zápalnej obete, Izrael porazil Filištíncov. A Samuel súdil Izraela počas celého svojho života. Ľud však vyjadril svoje želanie. Požadujú centrálne vedenie, kráľovstvo. Napriek tomu, že to nie je dokonala Božia vôľa, Boh pripustí založenie kráľovstva. Tu končí doba sudcov(33). Samuel vytvorí prorocké hnutie, s čím spraví základ pre prorockú službu(34).

         Počas tohoto obdobia Boh povolal k záchrane a súdeniu Izraela 13-tich služobníkov.

POZNÁMKY:

(1) Joz 24:31, (2) Sud 2:7-10, (3) Sud 2:11, (4) Sud 2:13, (5) Sud 10:6, (6) Moj 23:31-33, (7) Sud 3:5-7, (8) Sud 2:18,19, (9) Sud 19:22-28, (10) Sud 20:1-48, (11) Joz 23:2, (12) Joz 24:26, (13) 1Moj 35:4, (14) 1Moj 31:19, (15) Sud 2:1, (16) 2Moj 34:11-17, (17) Joz 9:15,  (18) Sud 2:22, (19) Joz 24:24-26,  (20) Sud 3:5-7, (21) Rim 12:2, (22) Sud 3:8-11, (23) Sud 3:12-30, (24) Sud 3:31, (25) Sud 4:1- 5:31, (26) Sud 6:1- 9:57, (27) Sud 10:1,2, (28) Sud 10:3-5, (29) Sud 10:6-12:7, (30) Sud 12:8-15, (31) Sud 13:1-16:31, (32) Sud 19:1-21:25, (33) 1Sam 1:1-8:22,  (34) 1Sam 19:18-24

POUŽITÁ LITERATÚRA:

Svätá Biblia – Z pôvodný jazykov preložil Prof. Jozef Roháček, Slovenská biblická spol. 2002

Chronologické čítanie Biblie – Ruff Tibor