VYSVETLENIE SEDEM HLÁV A SEDEM VRCHOV. (Zjavenie Jána 17 kap.).

Osvietenstvo je filozofický základ dnešnej liberálno-kapitalistickej západnej civilizácie, ktorá je aj na východe aj na juhu.

Ale tento základ je podmytý záplavou nemorálnosti a egoizmu západného establišmentu. Keď vyšlo najavo, že právny kódex nie je krytý etickým kódexom, ale finančným a korupčným antikódexom. Tento základ sa nakláňa k pádu pochybnosťami nad vlastnou hodnotou, keď ideál rozumu stráca schopnosť dávať odpovede na nové otázky dneška.

Osvietenstvo, ktoré odstrčilo pobožnosť, sa teraz ocitlo vo svojej nahote, potvrdzujúc, že človek bez Boha stráca zmysel vlastnej existencie, keď už vyprchal každý entuziazmus z nasledovania ideálov rovnosti a bratstva. Najmä keď sa prišlo na to, že niektorí rovnosti a bratstva nie sú „hodní“, čo je paradox a dilema.

Ale na druhej strane osvietenstvo umožnilo oslobodenie evanjelia, alebo skôr naopak, cez protestantské prebudenie sa otvorila možnosť osvietenstva. Ľudia dostali chuť na život, zistili že slnko krásne svieti a a svet je plný farieb, chutí a vôni, a hlavne, že myseľ môže byť slobodná.

Evanjelium a spolu s ním ľudia boli vyslobodení z moci temnej stredovekej rímskej hegemónie.

Dnes však sú znovu zamračené dni, ale to len dejiny človeka ústia k novej etape nového veku, nie v zmysle „new age“, ale v zmysle Mesiáša. Preto začínajú dni chaosu.

O tomto hovorí aj tento úryvok z prorockej knihy Zjavenia Jána.

 

Zj 17:7 – VYSVETLENIE TAJOMSTVA ŽENY A ŠELMY.

A anjel mi povedal: Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy aj šelmy, ktorá ju nesie a ktorá má sedem hláv a desať rohov.

Šelma nesie ženu.

Šelma má sedem hláv.

Šelma má 10 rohov.


1. ŽENA

Zj17:1b-2 Poď, ukážem ti odsúdenie tej veľkej smilnice, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili kráľovia zeme, a spili sa vínom jej smilstva obyvatelia zeme. (Roháčekov preklad).

Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme.“ (preklad RKC)

Voda (alebo more) je v niektorých prípadoch v Biblii symbolom pre národy. (1) – poznámka

Slovíčko smilnica (neviestka) je preklad z originálneho gréckeho slova πορνης  (gr. pornes)

Smilnili s ňou králi zeme.

Ľudia sa opili vínom toho smilstva. Ľudia tým boli omámení, pobláznení a oslabení. (2)

Králi zeme = štátna, svetská moc, svetový poriadok

Smilnica je predajná partnerka.  Nevesta je zmluvná verná partnerka.

Smilnica je opak nevesty.

V Biblii je nevesta symbolom Božieho ľudu a cirkvi. Jej opak neviestka je falošná cirkev, náboženská organizácia. Tvári sa ako nevesta, ale je ochotná pre svoj prospech, moc a vplyv uzatvárať zmluvy a partnerstvá so štátnou mocou. Nespolieha sa na moc od Boha. Je Bohu neverná a berie moc od štátnej inštitúcie.

Z histórie je všeobecne známe, že poriadok v Európe udržiavala pápežská moc. Pápež korunoval a inauguroval kráľov, cisárov. Tí, ktorí sa nepodriadili boli daný pod kliatby, alebo exkomunikovaní. (3) S týmto sú spojené, mnohé boje o moc a politické intrigy.

Žena je tiež symbolizovaná ako veľké mesto, ktoré má kráľovstvo nad kráľmi zeme (v. 18).

Je to mesto Rím, ktoré je centrom rímskeho katolicizmu a pápežského systému. Ale nakoniec 10 kráľov a Šelma túto ženu (smilnicu, neviestku) spustošia a zničia.

 

2. ŠELMA

Zj 17:8 obnovenie Šelmy. – bola, nie je, a má vyjsť – obnovenie Rímskej ríše (4)

Je zaujímavé, že  tomu obnoveniu sa budú diviť ľudia, ktorí nie sú spasení.

Čo to znamená:

  1. A) – že to bude zvláštna udalosť, bude to už asi nečakané, zrejme svetový poriadok ako ho dnes poznáme vojde do chaosu a začne sa rúcať,  (už sa to začína rúcať – finančná kríza, Islamský štát, invázia utečencov, Iránsky jadrový program, Gréxit, Brexit, alebo Ukrajina-Rusko, už povstáva silná mocnosť Góga z Magóga (5)), ale táto ríša-šelma ho obnoví.
  2. B) – spasení sa tomu teda diviť nebudú, lebo, buď už budeme po udalosti vytrhnutia (6), alebo jednoducho preto, že to poznáme a hlásame, že sa to bude diať.

V „Dan 7:23,24“ je uvedených 10 kráľov, ale v antickej Rímskej ríši nebolo 10 kráľov, preto sa domnievame, že toto sa ešte len stane a Rímska ríša bude obnovená.

Dan 7 kap. – 4 svetové pohanské ríše, veľmocenské politicko-ekonomické konštrukcie,

LEV – 1 hlava

MEDVEĎ – 1 hlava

LEOPARD – 4 hlavy

STRAŠNÉ ZVIERA – 1 hlava a 10 rohov.

1+1+4+1 = 7 hláv.

Proroctvo má prúdenie, a je to tak opísané, že sa tu nejedná o historickú ríšu, ale dnešnú civilizáciu. Z histórie je známe, že víťazná nastupujúca ríša zvyčajne absorboval do seba kultúru, kulty, vedy a pod., tej predchádzajúcej.(7) Na základe toho sa môžeme domnievať, že obnovená Rímska ríša bude zmesou aristokracie, totality, otrokárstva, a čiastočne aj demokracie. Čo máme možnosť práve sledovať ako na západe ovládajú politiku, priemysel, finančníctvo, IT, farmaciu a ďalšie sféry „aristokratické rodiny (spolky), a podobné tomu je už aj na východe vo forme oligarchov a korupcie. To je nástup totality cez obchodné, priemyselné, stavebné korporácie, a tiež nástup otrokárstva, ktorý sa dovŕši bezhotovostným plat. stykom, a to všetko práve na úkor demokracie, ktorá sa stáva stále menej vymožiteľná.

 

2.1 DESAŤ ROHOV

Zj 17:12 Desať rohov – je desať kráľov, teda nejakých desať kolónií – mocenských, ekonomických, vojenských útvarov, ktoré sa zjednotia v „jednu hodinu“ naraz so Šelmou. Spolu pôjdu proti Baránkovi, proti Kristovi. Čiže v blízkej budúcnosti sa z tohto začínajúceho chaosu vyformuje nejakých desať významných zoskupení štátov, skôr koalícií štátov, alebo nejakých  “postmoderných”  mocenských zoskupení. (8)

 

2.2 SEDEM HLAV

2.2.1 SEDEM HLÁV JE SEDEM VRCHOV – Dave Hunt (9)

2.2.1.1 Mesto Rím

Geografické mesto Rím rozprestierajúce sa na 7 pahorkoch.

Zj 17: 9 -11 Sedem hláv je sedem vrchov na ktorých sedí žena.

Doteraz sme považovali týchto sedem vrchov podľa výkladu „Dave Hunt – Žena sediaca na šelme.“ za mesto Rím, ako mesto, ktoré skutočne geograficky leží na siedmich pahorkoch, a je teda centrom pápežstva, t.j. centralizovanej moci ovládajúcej Európu po väčšinu doby jej histórie.

Na margo veci spomeniem, že v slovenských katolíckych prekladoch Biblie sa nachádza poznámka, že neviestka je Rím atď. (10)

Aj vzhľadom na Zj17:18, že žena je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi. Ako som už  uviedol vyššie, že pápežský systém ovládal politiku Európy.

A tiež vo vzťahu ku Zj 17:5, že mesto Rím má kódové označenie Babylon, a pod.

 

2.2.1.2 Sedem antických rímskych cisárov.

Zj 17: 10 Sedem vrchov z 9-tého verša je sedem kráľov.

Päť ich padlo, a jeden je, ten druhý ešte neprišiel. To je: 5 + 1 + 1 = 7.

Existuje taký výklad, že sa jedná o sedem rímskych cisárov, ktorí vládli v období života ap. Jána. Tí piati, ktorí už padli, sú v takomto výklade:

Augustus (27 pred n. l. – 14 n.l.),

Tiberius(14 – 37 n.l.),

Gaius (Caligula) (37 – 41),

Claudius (41 – 54) a 

Nero (54 – 68).

Šiesty, ktorý kraľuje je Vespasián (69 – 79) a

siedmy, „ktorý ešte neprišiel“, je Titus vládnuci iba dva roky (79 – 81 n.l.).

Po ňom vládol Domicián (81 – 96), ktorý je údajne onou šelmou, ôsmym kráľom (Zj 17:11), lebo jeho vláda bola význačná tyraniou, nechal sa oslovovať „Dominus et Deus, čiže „Pán a Boh“, a opäť nastalo prenasledovanie kresťanov. Ale toto je len historický pohľad, ale nie je to eschatologický pohľad.

Roman_Empire_Trajan_117AD

obr. Rímska ríša r. 117 n. l. (11)

 

2.2.2 SEDEM VRCHOLNÝCH EURÓPSKYCH RÍŠSKYCH ÚNII. – Šandor Nemeth (12)

Toto je ďalší možný eschatologický pohľad na sedem vrchov.
Rímska ríša, teda tá štvrtá ríša, tá šelma prechádza počas histórie siedmimi metamorfózami, premenami, alebo dá sa povedať akoby siedmimi udržiavacími fázami.

A keď príde ôsma premena – ukáže sa zjavne existencia obnovenej Rímskej ríše. 

Antická Rímska ríša ako politické, hospodárske a vojenské zoskupenie zanikla, ale nikdy nezanikol ten vplyv, alebo duch globálnej ríše a svetovlády. Počiatky toho opisuje Biblia už v súvislosti s osobou menom Nimrod v Prvej Mojžišovej knihe (13), ktorý spôsobil urbanizáciu obyvateľov Zeme. A v histórii sa aj ďalej nachádzajú ďalšie ríše, ktoré sú prejavom tohto ducha v ľudskej spoločnosti, cez ktoré sa tento vplyv nesie až do záverečnej fázy ľudských dejín, kedy sa táto ríša už v plnosti  antikristovej vlády stane totalitným a otrokárskym monštrom, z ktorého prinesie vyslobodenie len sám Mesiáš, teda Ježiš Kristus.

2.2.2.1 Cisár Justinus – od r. 518 n. l.

Bol východo-rímskym (byzantským) cisárom sídliacim v Konštantínopole (dnešný Istanbul – Turecko) Justinus vládol od r. 518 n. l. Zintenzívnil záujem o záležitosti v západnej časti ríše. Jeho snahou bolo tzv. „RENOVÁTIO IMPÉRIO“. To ešte viac rozvinul jeho radca a následne nástupca synovec Justinián I. Justinus bol posledný cisár úradujúci latinsky, hoc už v tej dobe bola značne rozšírená a v ríši používaná gréčtina. Po jeho smrti sa začala postupná transformácia klasického Rímskeho antického štátu na Byzantskú ríšu. (14)

 

Byzant

obr. Byzantská ríše r. 565 n. l. (15)

2.2.2.2. Karol Veľký – Franská ríša.

Franská ríša začala vznikať koncom 5. stor. n. l. po obsadení rímskej provincie „Gálie“, germánskym kmeňom salických Frankov. Postupne sa rozrastá na Impérium, ktoré vrcholí  za vlády kráľa Karola Veľkého v rokoch 768 – 814. Rozprestiera sa na západe po Pyreneje, na východe po rieku Visla – dnešné Poľsko a Dunaj – čo zahŕňa dnešné Rakúsko a Česko, a na juhu zaberá dnešné severné Taliansko až po územie o niečo južnejšie ako Rím. V r. 800 pápež Lev III. korunoval v Rímskej katedrále sv. Petra za Rímskeho cisára  Karola Veľkého .

franskarisa

obr. Franská ríša v 8. a 9. stor. (16)

 2.2.2.3 Rímsko-Nemecká ríša

Od roku 962. Je vedomým nástupcom predchádzajúcej ríše. Má názvy: Rímska ríša, Svätá Rímska ríša, a Svätá Rímska ríša Nemeckého národa. V roku 936 sa stal nemeckým kráľom Oto I. Veľký. Snažil sa o vzkriesenie starého rímskeho impéria a r. 962 ho pápež korunoval za cisára Rímskonemeckej ríše. (17)

bc5a1de88753779bb8528e45ef46f4a8

obr. Svätá Rímska ríša Nemeckého národa (18)

2.2.2.4 Habsbuská monarchia nazývaná aj Rakúska monarchia

Technicky sa pojem „habsburská monarchia“ môže vzťahovať aj na obdobie 1276 – 1918, kedy Habsburgovci vládli monarchii s centrom v dnešnom Rakúsku, a pojem „rakúska monarchia“ sa môže vzťahovať na monarchiu v rokoch 1156–1867/1918, ale oba pojmy sa zvyknú používať až pre obdobie po roku 1526, kedy monarchia bola dostatočne veľká. Centralizovaná ríša.  Habsburgovci boli katolíci a vo svojej ríši presadzovali túto vieru a obmedzovali protestantov. (19) Čím silnejšia bola priama moc Habsburgovcov v danom regióne (napr. Uhorsko, Rakúsko, prípadne Česko), tým reštriktívnejšie a obmedzujúcejšie pôsobil katolícky vládca na protestantské skupiny a stavy.(20) Habsburská monarchia bola z celoeurópského hľadiska dôležitá najmä kvôli vojnám s Osmanskou ríšou. Kedy v bitke pri Viedni v septembri 1863 porazili Osmanské vojská, čo v konečnom dôsledku znamenalo ukončenie Osmanskej expanzie do strednej Európy.

atlas-dejin-ii-21-638 (1)

obr. Rakúsko-uhorská monarchia (21)

 2.2.2.5 Napleón Bonaparte.

Napoleon viedol dobyvateľské vojny. Preukazoval svoje vynikajúce vodcovské schopnosti, vyradil Anglicko z veľmocenského súperenia a získal hegemóniu Francúzska nad celou Európou.Zabral aj pápežský štát.

Súčasťou dedičstva, ktoré Napoleon získal po zmätkoch Veľkej francúzskej revolúcie, bol rozkol v cirkvi a úplné odcudzenie sa Ríma. V Roku 1801 bol podpísaný konkordát s pápežom (náboženský zmier), došlo tak k obnoveniu vplyvu katolíckej cirkvi, ale cirkev bola podriadená štátu. Cirkevný hodnostári museli prisahať vernosť štátu. Cirkev bola platená štátom. (22)  Po smrti pápeža Pia VI,. sa Napoleon chopil ponúkanej príležitosti a z rýdzo  pragmatických dôvodov sa s novým “námestníkom Ježiša Krista” Piom VII. pokúsil zmieriť. Pápež bol však veľmi obozretný, pretože od septembra roku 1800 boli pápežské dŕžavy okupované francúzskou armádou a k dohode došlo až po Napoleonovom priamom nátlaku. (23)  2. decembra 1804 v katedrále Notre Dame v Paríži sa Napoleon sám korunoval za cisára Napoleona I., aby sa vyhol prejavu podriadenosti autorite pontifika. Anektoval Pápežské štáty. Pretože Cirkev odmietla podporiť jeho Kontinentálnu blokádu, pápež Pius VII. v reakcii na to cisára exkomunikoval. Pápež bol následne unesený Napoleonovými dôstojníkmi a hoci Napoleon únos sám nenariadil, neprikázal Pia prepustiť. Pápež bol presúvaný podmanenými oblasťami, často i chorý, a Napoleon k nemu posielal vyslancov, ktorí ho nútili k podpisu rôznych zmlúv, vrátane nového konkordátu s Francúzskom, čo Pius odmietol. V roku 1810 sa Napoleon rozviedol s Joséphine a vzápätí sa oženil s Máriou Lujzou Habsbursko – lotrinskou, to ešte viac zhoršilo jeho vzťahy s cirkvou, najmä po uväznení trinástich kardinálov za neúčasť na svadobnej ceremónii. Pápež zostal zbavený slobody ešte ďalších 5 rokov a do Ríma sa vrátil až v máji 1814. (24)

Roku 1810 už hegemónia Francúzska zahrňovala takmer celú Európu. Napoleon významne prispel k zrušeniu Svätej Rímskej Ríše  Nemeckého Národa  (1806).

Sláva a pád Napoleona I_ -8_ r_ január 2012_html_3e85c031

Obr. Európa v čase Napoleonovej slávy. (25)

2.2.2.6 Osvietenstvo. Empirizmus a Racionalizmus a ich nástupné ideológie.

Tu sa nejedná o konkrétnu osobnosť, ale o ideologický systém, ktorý je veľkou ríšou Západnej civilizácie. Tá zaberá územne  Európu, plus vďake jej rozšírenému vplyvu, Severnú a Južnú Ameriku, Austráliu, a v tomto zmysle tiež Rusko. A v 20. storočí sa tento vplyv udomácnil aj v Ázijských krajinách ako Čína, Korea, Japonsko a ostatné. Možné to bolo z toho jediného dôvodu, že rozum a skúsenosť sú v osvietenectve vyvýšené nad náboženstvo. Toto vytvorilo jednú obrovskú globálnu ríšu, z ktorej však zostali, ale nie na všetkých úrovniach, vylúčené islamské krajiny, Severoafrická a Stredoafrická oblasť.

K tomu prispelo najmä oslabenie pápežskej moci Nepolenom, čo v roku 1870 dovŕšilo hnutie zjednotenia Talianska, Gusepe Garibaldi a ďalš. Zjednotením Talianska, zrušením pápežského štátu, bolo pápežstvo vyradené z vplyvu svetskej moci. A to obnovenie Rímskej ríše môže byť aj znovuobnovenie svetskej moci pápeža, ktorý môže byť jedným z adeptov na nadprirodzené zmocnenie od draka.
Zj 13:2 – 4 A šelma, ktorú som videl, bola podobná pardovi, a jej nohy boly jako nohy medveďa a jej ústa jako ústa ľva. A drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc. A videl som jednu z jej hláv ako doťatú na smrť, ale jej smrteľná rana bola uzdravená. A divila sa tomu celá zem hľadiac za šelmou. A klaňali sa drakovi, ktorý dal šelme takú moc, a klaňali sa i šelme a hovorili: Kto je podobný šelme, a kto môže bojovať s ňou?!

Nové myšlienkové prúdy umožnili a spôsobili na začiatku 20 stor. vznik nacistických, fašistických a komunistických štátov (Hitler, Stalin), a následne liberálno-kapitalistické usporiadanie západnej civilizácie po 2. svetovej vojne.

Teraz sme v období tohto šiesteho kráľa osvietenstva a liberalizmu. Ale môžme vidieť, že táto fáza je na svojom konci, pretože súčasný liberalizmu akoby už nevie zniesť sám seba. Morálne sa tento systém rozpadá a od demokracie a rovnosti, to opäť smeruje ku totalitným tendenciám, keď moc si uzurpujú rôzne finančné skupiny. Ideály rovnosti, slobody a slobodného trhu, sú prevalcované mocenským zneužívaním ekonomiky.

Tu musíme sledovať akým smerom sa bude uberať EU, Rusko, Islamský štát, ako dopadnú voľby 2016 v USA , aké následky to bude mať.

S tým súvisí vojna južného kráľa proti severnému. Dan 11, čo sa javí ako konflikt medzi Západnou civilizáciou a Arabským svetom. EU sa zrejme bude militarizovať a posilní sa jej vplyv voči militantnej vetve Islamu. Vďaka utečeneckej kríze z Arabských a Islamských krajín a prijatiu Turecka do EU, Sa zrejme  územne EU rozšíri na Blízky východ a sever Afriky ako to bolo v prípade antickej Rímskej ríše, (viď. obr. Rímska ríša r. 117 n. l.). A vytvorí tak prosperujúcu a pokojnú ríšu. Zrejme dôjde k zákazu náboženského presvedčenia, a uctievanie sa bude vynucovať smerom k vedúcej osobnosti ríše. Podobne ako to bolo v antickej rímskej ríši voči cisárom a v komunistických režimoch voči vedúcim predstaviteľom strany (Lenin, Stalin). Ríša však nebude jednotná ako sa uvádza v proroctve v Knihe Daniela.

Dan 2:41, 42  A že si videl nohy a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, to znamená, že to bude rozdelené kráľovstvo; ale bude v ňom ešte niečo z pevnosti železa, lebo si videl železo smiešané s hlinou obyčajného blata. A prsty na nohách čiastočne zo železa a čiastočne z hliny znamenajú, že kráľovstvo bude z čiastky silné a z čiastky krehké.
To môže byť práve rozdelenie medzi kresťanskou časťou a islamskou časťou ríše.

zem v noci z vesmiru

obr. Západná civilizácia (26)

2.2.2.7 Siedmy kráľ je pred nami.

Je to fáza, ktorá sa transformuje do absolutistickej svetovlády. Pretože nastávajúce rozbúrenie usporiadania sveta, cez ekonomické, klimatické, migračné, vojnové a ideologické krízy prejde do novej fázy vlády siedmeho kráľa, ktorý bude mierotvorcom a riešiteľom svetovej krízy a nového usporiadania sveta, alebo minimálne prerodu EU do absolutistickej ríše ako som to rozpísal vyššie. Po predchádzajúcich krízach to bude pre obyvateľov úľava a budú z toho zrejme nadšený, plný nádeje a oddaný vodcovi. Tento vodca bude mať nadprirodzené schopnosti.

Zj 13:2b – 4  A drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc.  A videl som jednu z jej hláv ako doťatú na smrť, ale jej smrteľná rana bola uzdravená. A divila sa tomu celá zem hľadiac za šelmou.  A klaňali sa drakovi, ktorý dal šelme takú moc, a klaňali sa i šelme a hovorili: Kto je podobný šelme, a kto môže bojovať s ňou?!

Bude to antikrist, a povstane z neho šelma spomínaný ôsmy kráľ.

Zj 17:11 A šelma, ktorá bola a nie je, aj ona sama je ôsmym, a je z tých siedmich a ide do zatratenia.

Teda siedma fáza má dve obdobia jednú mierotvornú a druhú tyranskú.

Dan 9:27  A uzavrie pevnú smluvu s mnohými za jeden týždeň a v polovici toho týždňa urobí to, že prestane bitná obeť aj obetný dar obilný, a na krýdle ohavností ponesie sa pustošiteľ, a to až sa úplná záhuba a to, čo je určené, vyleje na pustošiteľa.  

Čiže podľa tohto proroctva ešte bude v tomto novom usporiadaní sveta zohrávať dôležitú úlohu Izrael, ktorý medzičasom nadprirodzeným spôsobom porazí v tzv. vojne Goga a Magoga túto koalíciu, ktorá zaútočí na Izrael. (27)

Antikrist úplne ustanoví svoju svetovládu tak, že uzatvorí zmluvu s Izraelom, a potom ju poruší a vyhlási sa v Jeruzaleme v judaistickom chráme za Boha.

 

ZÁVER

Podľa proroctva je štvrtá ríša tá po ktorej príde už Mesiášska doba. Ako som už uvádzal vyššie štvrtá ríša je Rimská ríša, je iná od predchádzajúcich, je hroznejšia a ničivejšia.

Dan 7:23 Štvrtým zvieraťom bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdielne od všetkých kráľovstiev a požerie celú zem a pomláti ju a rozdrtí ju.

Toto vysvetlenie siedmich vrchov ukazuje, že sa nachádzame v jej šiestej fáze, na šiestom vrchu, v období kráľa, ktorý tu je po páde piatich kráľov.

Táto ríša neskončila zánikom antickej rímskej ríše, ale pretrváva v latentných štádiách, v ktorých zohráva dôležitú úlohu pápežstvo. A oným “mierotvorca”  môže byť práve pápež, ktorý dostane od draka moc činiť nadprirodzené divy pred obyvateľmi zeme a  nakoniec zničí Rímsko-katolícku cirkev, ktorá je v proroctve znázornená ako žena, ktorá jazdi na šelme.

 

POZNÁMKY:
1 – Zj 17:15 A povedal mi: Vody, ktoré si videl, kde sedí smilnica, sú ľudia, zástupy, národy a jazyky.

2 – Jer 51:7 Babylon bol zlatým pohárom v ruke Hospodinovej, opájajúcim celú zem; z jeho vína pili národy, preto sa zbláznily národy.

3 – vyobcovanie, vylúčenie z cirkvi

4 – Z Danielovho proroctva (Kniha Daniel) vieme, že celosvetové ríše sú štyri, tá štvrtá je rímska ríša, tá ale viditeľne ako antická ríša už zanikla, teda logicky to čo bude obnovené je táto posledná štvrtá ríša. Aj keď ako sa zaoberáme v tomto článku neviditeľne táto ríša nikdy nezanikla a latentne tu existovala hlavne ako filozoficko-kultúrno-ekonomický systém a mala rôzne metamorfózy.

5 – Kniha Ezechiel 38 kap.

6 – 1 Tes 4:15 – 18

7 – V tomto princípe môžeme nájsť porozumenie tej kontroverznej témy,prečo Boh prikázal Izraelcom zlikvidovať úplným zničením národy v Kanáne. Ale nepodarilo sa, a vidíme, že Izrael potom tiež absorboval kultúru a kulty, tých národov, čo im bolo osudným.

8 – postmoderných v tom zmysle, že sa môže stať, že štáty zaniknú na úkor korporátnych a finančníckych záujmov, ale možno práve že naopak štáty posilnia svoj vplyv.

9 – Hunt Dave, Žena idúca na šelme (A woman rides the beast),1994

10 – Poznámky z katolíckej biblie:

Zj 17:1 – Veľká neviestka čiže modloslužobnica je Rím (v. 9), nový Babylon.

Zj 17:9 – Sedem vrchov je sedem pahorkov v Ríme.

11-https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e#/media/File:Roman_Empire_Trajan_117AD.png, dostupné na interneta 19.1.2016

12 – Spracované na základe prednášky: Sandor Nemeth, Obrana kresťanskej viery, SZPA, Budapešť, 

13 – 1Moj 10:8-12 A Kúš splodil Nimroda. Ten začal byť mocným hrdinom na zemi. 9  To bol hrdina lovu pred Hospodinom. Preto sa hovorí: Jako Nimrod, hrdina lovu pred Hospodinom.  10  A počiatkom jeho kráľovstva bol Babylon, a potom Erech, Akkad a Kalné v zemi Sineáre.  11  Z tej zeme vyšiel do Assúra a vystavil Ninive a mesto Rechobót a Kálach  12  i Rézen medzi Ninivem a medzi Kálachom. To je to veľké mesto. Týmto Nimrod menil pomery na Zemi. Od Božeieho príkazu, že ľudia mali zaplniť celú Zem, zviedol ľudí k tomu, že sa začali urbanizovať vo veľkých mestských aglomeráciach.

14 – Označenie Byzantská ríša prvýkrát použil v roku 1557 nemecký dejepisec Hieronymus Wolf. Pre vtedajších obyvateľov Byzantskej ríše bol tento názov neznámi. Nazývali sa Rimania, a svoj štát označovali ako Rímska ríša (Impérium Romanorum). Ústredným jazykom bola latinčina, od prvej polovice 7. Storočia gréčtina)

15 – http://www.stredovek.wz.cz/byzan.html, dostupné na internete 19.1.2016

16 – http://www.ucebne-pomocky.sk/produkt/648/eurpa-a-fransk-ra-v-8-9-storo, dostupné na internete 19.1.2016 

17 – http://www.stredovek.wz.cz/rimskonem.html dostupne na internete 7.2.2016

18 – https://www.hstry.co/timelines/holy-roman-empire-a8d2089c-cc37-4f04-b902-8e6de9680e66 dostupné na internete 7.2.2016

19 – http://www.gymza.sk/gymza/archiv/1D-dejepis/SR%20-%20neskor%20SDV.htm dostupné na internete 7.2.2016

20 – http://www.milost.sk/logos/clanok/tridsatrocna-vojna dostupné na internete 7.2.2016

21 – http://image.slidesharecdn.com/atlasdejinii-130224233408-phpapp01/95/atlas-dejin-ii-21-638.jpg?cb=1361749297 dostupné na internete 7.2.2016

22 – http://www.dejepis.com/ucebnice/francie-za-vlady-napoleona/ dostupné na internete 7. 2. 2016

23 –  https://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte#N.C3.A1bo.C5.BEensk.C3.A1_politika dostupné na interente 7. 2. 2016

24 – https://sk.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte dostupné na internete 7. 2. 2016

25- http://www.oskole.sk/userfiles/image/2012/januar/Sl%C3%A1va%20a%20p%C3%A1d%20Napoleona%20I_%20-8_%20r_%20janu%C3%A1r%202012_html_3e85c031.jpg dostupné na internete  7 .2 .2016

26 – http://zahranicni.ihned.cz/amerika-usa/c1-58919100-uzasny-nocni-snimek-cele-planety-zeme-nasa-zverejnila-serii-novych-fotek-z-vesmiru

27 – Kniha Ezechiel 38 kap.