CHRONOLOGICKÉ ČÍTANIE BIBLIE. Chronológia evanjelií. 9. Trápenie a smrť Ježiša Krista.

Účelom tohto chronologického zoradenia je nerušené súvislé čítanie (bez listovania z jednej knihy do druhej).

Zoradenie textov Evanjelií je podľa: Ruff Tibor, Chronologické čítania celého svätého Písma, SZPA, Budapešť.

Zdroj textov Evanjelií: http://www.biblia.sk/ Roháčkov preklad.

9. Trápenie a smrť Ježiša Krista.

Mt 26: 47 – 56

47 A kým ešte hovoril, hľa, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním veliký zástup s mečami a kyjami od najvyšších kňazov a od starších ľudu.

48 A jeho zradca im bol dal znamenie: Ktorého bozkám, ten je, chyťte ho.

49 A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: Zdravím ťa, rabbi! A zbozkával ho.

50 A Ježiš mu povedal: Priateľu, načo si prišiel? Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a jali ho.

51 A hľa, zrazu jeden z tých, ktorí boli s Ježišom, vystrel ruku, vytiahnul svoj meč a uderiac sluhu najvyššieho kňaza odťal mu ucho.

52 Vtedy mu povedal Ježiš: Daj svoj meč zpät na jeho miesto, lebo všetci, ktorí berú meč, zahynú mečom.

53 Alebo či myslíš, že nemôžem teraz poprosiť svojho Otca, a pristavil by mi viacej než dvanásť legionov anjelov?

54 Ale jako by sa potom naplnily písma, že musí byť tak?

55 V tú hodinu povedal Ježiš zástupom: Ako na lotra ste vyšli s mečami a kyjami, aby ste ma zajali. Každý deň som sedel u vás a učil v chráme, a nejali ste ma.

56 Ale toto všetko sa stalo, aby sa naplnily písma prorokov. Vtedy ho opustili všetci učeníci a utiekli.

Mk 14: 43 – 52

43 Ešte ani nedohovoril, už prichádzal Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním zástup od veľkňazov, zákonníkov a starších, vyzbrojený mečmi a kyjmi.

44 Jeho zradca sa s nimi predtým dohovoril na znamení. Povedal im: Ten, ktorého pobozkám, to je on. Chyťte ho a obozretne odveďte.

45 Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal: Rabbi! A pobozkal ho.

46 Vtedy na Ježiša položili ruky a zmocnili sa ho.

47 Tu jeden z okolostojacich vytasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.

48 Ježiš im povedal: Vyšli ste na mňa ako na lotra s mečmi a kyjmi, aby ste ma zajali?

49 Denne som učil u vás v chráme a nezajali ste ma. Ale musí sa splniť Písmo.

50 Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa.

51 Šiel za ním akýsi mladík s plachtou, prehodenou na holom tele. Chytili ho,

52 on však plachtu pustil a utiekol nahý.

Lk 22:47 – 53

47 A kým on ešte hovoril, tu hľa, prišiel zástup, a ten tak zvaný Judáš, jeden z dvanástich, išiel popredku pred nimi a priblížil sa k Ježišovi, aby ho bozkal.

48 A Ježiš mu povedal: Judášu, či bozkom zrádzaš Syna človeka?

49 A keď videli tí, ktorí boli okolo neho, čo bude, povedali mu: Pane, či udrieme mečom?

50 A ktorýsi jeden z nich uderil sluhu najvyššieho kňaza a odťal mu pravé ucho.

51 A Ježiš odpovedal a riekol: Nechajte dotiaľ! A dotknúc sa jeho ucha uzdravil ho.

52 A Ježiš povedal najvyšším kňazom, veliteľom chrámu a starším, ktorí prišli na neho: Jako na lotra ste vyšli s mečami a kyjami.

53 Keď som deň po dni býval s vami v chráme, nevztiahli ste na mňa rúk; ale toto je tá vaša hodina a moc temnosti.

Jn 18:2 – 12

2 A vedel i Judáš, jeho zradca, o tom mieste, že sa tam často schádzaval Ježiš so svojimi učeníkmi.

3 A tak pojal Judáš čatu vojska a služobníkov od najvyšších kňazov a od farizeov a prišiel ta s fakľami a s inými svetlami a so zbraňami.

4 A tak Ježiš vediac všetko, čo malo prijsť na neho, vyšiel a povedal im: Koho hľadáte?

5 A oni mu odpovedali: Ježiša Nazarejského. Na to im povedal Ježiš: Ja som. A stál s nimi aj Judáš, jeho zradca.

6 A jako im povedal: Ja som, postúpili nazpät a padli na zem.

7 Vtedy sa ich zase opýtal: Koho hľadáte? A oni povedali: Ježiša Nazarejského.

8 Ježiš odpovedal: Povedal som vám, že ja som. Ak tedy mňa hľadáte, nechajte týchto odísť.

9 Aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal, že z tých, ktorých si mi dal, neztratil som niktorého.

10 Vtedy Šimon Peter, ktorý mal meč, vytasil ho a uderil sluhu najvyššieho kňaza a odťal mu pravé ucho. A sluhovi bolo meno Malchus.

11 Vtedy povedal Ježiš Petrovi: Daj svoj meč do pošvy! Či nemám piť kalich, ktorý mi dal Otec?12 Vtedy čata vojska, tisícnik a služobníci Židov sobrali Ježiša a poviazali ho.

Mt 26:57 – 75

57 A oni zajmúc Ježiša, odviedli ho ku Kaifášovi, najvyššiemu kňazovi, kde sa boli sišli zákonníci a starší.

58 A Peter išiel za ním zďaleka až do dvora najvyššieho kňaza a vojdúc do vnútra sadnul si so služobníkmi, aby videl koniec.

59 A najvyšší kňazi, starší a celá vysoká rada hľadali falošné svedoctvo proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť,

60 ale nenašli, a hoc aj mnohí falošní svedkovia predstúpili, nenašli. A napokon predstúpili dvaja falošní svedkovia

61 a riekli: Tento povedal: Ja môžem zboriť chrám Boží a za tri dni ho vystaviť.

62 Na to povstal najvyšší kňaz a povedal mu: Či nič neodpovedáš, čo títo svedčia proti tebe?

63 Ale Ježiš mlčal. A najvyšší kňaz odpovedal a riekol mu: Prísahou na živého Boha ťa zaväzujem, aby si nám povedal, či si ty Kristus, ten Syn Boží.

64 A Ježiš mu riekol: Ty si povedal; len vám hovorím, že odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch.

65 Vtedy roztrhol najvyšší kňaz svoje rúcho a povedal: Rúhal sa; čo ešte potrebujeme svedkov? Hľa, teraz ste počuli jeho rúhanie.

66 Čo sa vám zdá? A oni odpovedali a riekli: Vinný je smrti.

67 Vtedy mu pľuli do tvári a pohlavkovali ho, a iní ho zase bili palicami

68 a hovorili: Prorokuj nám, Kriste, kto ťa uderil!

69 A Peter sedel vonku na dvore. A pristúpila k nemu jedna dievčina a povedala: Aj ty si bol s tým galilejským Ježišom.

70 Ale on zaprel pred všetkými a povedal: Neviem, čo hovoríš.

71 A jako vyšiel do brány, videla ho iná a povedala tým, ktorí tam boli: Aj tento bol s Ježišom, s tým Nazaretským.

72 A opät zaprel s prísahou: Neznám toho človeka.

73 Potom po malej chvíli pristúpili tí, ktorí tam stáli, a povedali Petrovi: Ba skutočne si aj ty z nich, lebo aj tvoja reč ťa prezrádza.

74 Vtedy sa začal klnúť a prisahať, vraj neznám toho človeka. A hneď zaspieval kohút.

75 A Peter sa rozpamätal na slovo Ježišovo, ktorý mu bol povedal: Prv než zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. A vyjdúc von plakal horko.

Mk 14:53 – 72

53 A odviedli Ježiša k najvyššiemu kňazovi. A sišli sa k nemu všetci najvyšší kňazi a starší a zákonníci.

54 A Peter išiel za ním zďaleka až do dvora najvyššieho kňaza a sedel spolu so sluhami a hrial sa pri svetle ohňa.

55 A najvyšší kňazi a celá vysoká rada hľadali svedoctvo proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť, ale nenašli.

56 Lebo mnohí lživo svedčili proti nemu, ale tie ich svedoctvá neboly rovnaké.

57 A ktorísi povstali a svedčili falošne proti nemu a vraveli:

58 My sme ho počuli hovoriť: Ja zborím tento chrám, urobený rukami, a za tri dni vystavím iný, nie rukami urobený.

59 Ale ani takto nebolo ich svedoctvo rovnaké.

60 Potom vstal najvyšší kňaz do prostredku a opýtal sa Ježiša: Či nič neodpovedáš? Čo títo svedčia proti tebe?

61 Ale on mlčal a neodpovedal ničoho. Opät sa ho opýtal najvyšší kňaz a povedal mu: Či si ty Kristus, Syn toho Požehnaného?

62 A Ježiš povedal: Áno, ja som, a uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblaky.

63 Vtedy roztrhol najvyšší kňaz svoje rúcho a povedal: Čo ešte potrebujeme svedkov?

64 Počuli ste to rúhanie. Čo sa vám zdá? A oni všetci ho odsúdili, že je vinný smrti.

65 A niektorí začali pľuvať na neho, zakrývať jeho tvár a pohlavkovať ho a hovoriť mu: Prorokuj! A prevzali ho sluhovia bijúc ho palicami.

66 A keď bol Peter dole na dvore, prišla jedna z dievok najvyššieho kňaza

67 a vidiac Petra zohrievať sa pozrela na neho a riekla: Aj ty si bol s tým Nazarejským Ježišom.

68 Ale on zaprel a povedal: Neviem ani nerozumiem, čo ty hovoríš. A vyšiel von na predodvorie, a kohút zaspieval.

69 A dievčina, vidiac ho, zase začala hovoriť tým, ktorí tam stáli: Tento je z nich.

70 Ale on znova zapieral. A po malej chvíli zase tí, ktorí tam stáli, vraveli Petrovi: Ba skutočne si z nich, lebo aj si Galilean, aj tvoja reč je podobná.

71 Ale on sa začal klnúť a prisahať, vraj neznám človeka, o ktorom hovoríte.

72 A hneď zaspieval kohút po druhé. Vtedy sa rozpamätal Peter na slovo, ktoré mu povedal Ježiš, že prv než kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš. A vyjdúc rýchle von plakal.

Lk 22:54 – 71

54 A keď ho zajali, odviedli a voviedli ho do domu najvyššieho kňaza. A Peter išiel za ním zďaleka.

55 A keď rozložili oheň prostred dvora a posadali si dookola, Peter si sadol medzi nich.

56 A jakási dievčina, keď ho videla sedieť pri svetle, uprela na neho zrak a povedala: Aj tento bol s ním.

57 Ale on zaprel a povedal: Ženo, neznám ho.

58 A po malej chvíli iný vidiac ho povedal: Aj ty si z nich. Peter však povedal: Človeče, nie som.

59 A po čase tak asi jednej hodiny, ktorýsi iný tvrdil a hovoril: Ba, je pravda, i tento bol s ním, lebo však aj je Galilean.

60 A Peter povedal: Človeče, neviem, čo hovoríš. A naskutku, ešte kým hovoril, zaspieval kohút.

61 Vtedy Pán obrátiac sa pozrel na Petra, a Peter sa rozpamätal na slovo Pánovo, jako mu povedal: Prv ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš.

62 A Peter vyšiel von a plakal horko.

63 A mužovia, ktorí držali Ježiša, posmievali sa mu a bili ho.

64 A zakryjúc ho bili ho po tvári a pýtali sa ho a hovorili: Prorokuj, ktorý ťa to uderil!

65 Aj mnoho iného hovorili proti nemu rúhajúc sa mu.

66 A keď bol deň, sišli sa starší ľudu, najvyšší kňazi a zákonníci a odviedli ho do svojej vysokej rady

67 a hovorili: Ak si ty Kristus, povedz nám to teda! A on im povedal: Keď vám poviem, neuveríte,

68 a keď sa vás aj niečo opýtam, neodpoviete mi ani neprepustíte.

69 No, odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Moci Božej.

70 Vtedy povedali všetci: Teda si ty ten Syn Boží? A on im povedal: Vy dobre hovoríte, že ja som.

71 A oni povedali: Čo ešte potrebujeme svedoctvo? Veď sami sme počuli z jeho úst.

Jn 18:13 – 27

13 A odviedli ho najprv k Annášovi, pretože bol svokrom Kaifášovým, ktorý bol toho roku najvyšším kňazom.

14 A to bol ten Kaifáš, ktorý to dal Židom radu, že je vraj užitočné, aby jeden človek zomrel za ľud.

15 A išiel za Ježišom Šimon Peter i ten druhý učeník. A ten učeník bol známy najvyššiemu kňazovi a vošiel spolu s Ježišom do nádvoria najvyššieho kňaza,

16 ale Peter stál vonku pri dveriach. Potom vyšiel ten druhý učeník, ktorý to bol známy najvyššiemu kňazovi, prehovoril s vrátnou a voviedol Petra.

17 A dievčina, tá vrátna, povedala Petrovi: Či nie si aj ty z učeníkov toho človeka? A on povedal: Nie som.

18 A stáli tam sluhovia a služobníci Židov rozložiac vatru, pretože bolo zima, a zohrievali sa. A bol s nimi aj Peter stojac a zohrievajúc sa.

19 A najvyšší kňaz sa pýtal, Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie.

20 A Ježiš mu odpovedalo: Ja som verejne hovoril svetu; ja som vždy učil v synagóge a v chráme, kde sa odovšadiaľ schádzajú Židia, a skryte som nehovoril ničoho.

21 Čo sa mňa pýtaš? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Vidz, tí vedia, čo som ja povedal.

22 A keď to riekol, jeden zo služobníkov, stojac tam, dal Ježišovi pohlavok a povedal: Či tak odpovedáš najvyššiemu kňazovi?

23 Ježiš mu odpovedal: Ak som zle hovoril, dosvedči, čo bolo na mojej reči zlé; ale ak dobré, čo ma biješ?

24 Potom ho poslal Annáš sviazaného ku Kaifášovi, najvyššiemu kňazovi.

25 A Šimon Peter stál a zohrieval sa. A povedali mu: Či nie si aj ty z jeho učeníkov? Ale on zaprel a povedal: Nie som.

26 A jeden zo sluhov najvyššieho kňaza, príbuzný toho, ktorému bol Peter odťal to ucho, povedal: Či som ťa ja nevidel s ním tam v zahrade?

27 Vtedy zase zaprel Peter, a hneď zaspieval kohút.

Mt 27:1 – 10

1 A keď bolo ráno, uradili sa všetci najvyšší kňazi a starší ľudu proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť,

2 a poviažuc ho odviedli a vydali ho Pontskému Pilátovi, vladárovi.

3 Vtedy vidiac Judáš, jeho zradca, že je odsúdený, ľutoval to a vrátil najvyšším kňazom a starším tých tridsať strieborných

4 a povedal: Zhrešil som zradiac nevinnú krv. Ale oni povedali: Čo nám do toho? Ty vidz!

5 A povrhnúc strieborné v chráme išiel preč a odíduc obesil sa.

6 A najvyšší kňazi vzali tie strieborné a povedali: Nepatrí sa nám hodiť ich do korbána, do pokladnice, pretože je to cena krvi.

7 A poradiac sa kúpili za ne to hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov.

8 Preto je nazvané to pole poľom krvi až do dnešného dňa.

9 Vtedy sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Jeremiáša, ktorý povedal: A vzali tých tridsať strieborných, kúpnu cenu oceneného, ktorého oceniac kúpili od synov Izraelových,

10 a dali ich za pole hrnčiarovo, tak ako mi nariadil Pán.

Mt 27:1 – 2, 11 – 14

1 A keď bolo ráno, uradili sa všetci najvyšší kňazi a starší ľudu proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť,

2 a poviažuc ho odviedli a vydali ho Pontskému Pilátovi, vladárovi.

11 A Ježiš stál pred vladárom, a vladár sa ho opýtal a riekol: Či si ty ten kráľ Židov? A Ježiš mu povedal: Ty dobre hovoríš.

12 A kým žalovali na neho najvyšší kňazi a starší, nič neodpovedal.

13 Vtedy mu riekol Pilát: Či nečuješ, aké mnohé veci svedčia proti tebe?

14 Ale mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi divil.

Mk 15:1 – 5

1 A hneď ráno poradiac sa najvyšší kňazi spolu so staršími a so zákonníkmi i celá vysoká rada a poviažuc Ježiša odviedli ho a oddali Pilátovi.

2 A Pilát sa ho opýtal: Či si ty ten kráľ Židov? A on odpovedal a riekol mu: Ty dobre hovoríš.

3 A najvyšší kňazi žalovali na neho mnoho, ale on nič neodpovedal.

4 A Pilát sa ho zase opýtal a riekol: Či nič neodpovedáš? Hľa, koľko žalujú na teba!

5 Ale Ježiš už viacej neodpovedal ničoho, takže sa Pilát divil.

Lk 23:1 – 4

1 A vstalo všetko to množstvo, koľko ich bolo, a odviedli ho k Pilátovi.

2 A začali žalovať na neho a hovorili: Tohoto sme našli jako takého, ktorý prevracia náš národ a bráni dávať cisárovi dane a hovorí o sebe, že je on Kristus, kráľ.

3 A Pilát sa ho opýtal a riekol: Či si ty ten kráľ Židov? A on mu odpovedal a riekol: Ty dobre hovoríš.

4 A Pilát povedal najvyšším kňazom a zástupom: Nenachádzam nijakej viny na tomto človekovi.

Jn 18: 28 – 38

28 A tak odviedli Ježiša od Kaifáša do prätória, a bolo ráno. Ale oni nevošli do prätória, aby sa nepoškvrnili, ale aby jedli baránka.

29 Vtedy vyšiel Pilát von za nimi a povedal: Akú žalobu nesiete proti tomuto človekovi?

30 Odpovedali a riekli mu: Keby tento nebol zle robil, neboli by sme ti ho vydali.

31 Vtedy im povedal Pilát: Vezmite ho vy a odsúďte podľa svojho zákona. A Židia mu povedali: My nesmieme nikoho zabiť.

32 Aby sa naplnilo slovo Ježišovo, ktoré povedal dávajúc znamenie, akou smrťou mal zomrieť.

33Vtedy zase vošiel Pilát do prätória a zavolal Ježiša a povedal mu: Či si ty ten kráľ Židov?

34 Ježiš mu odpovedal: Hovoríš to ty sám od seba, a či ti iní povedali o mne?

35 Pilát povedal: Či som ja azda Žid? Tvoj vlastný národ a najvyšší kňazi mi ťa vydali. Čo si učinil?

36 Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta; keby bolo moje kráľovstvo z tohoto sveta, moji služobníci by zápasili o to, aby som nebol vydaný Židom. Ale teraz moje kráľovstvo nie je odtiaľto.

37Vtedy mu povedal Pilát: Teda si ty predsa kráľ? Ježiš odpovedal: Ty dobre hovoríš, že som ja kráľ. Ja som sa nato narodil a nato som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedoctvo. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas.

38 Pilát mu povedal: Čo je pravda? A keď to povedal, zase vyšiel za Židmi a povedal im: Ja nenachádzam nijakej viny na ňom.

Lk 23:5 – 12

5 Ale oni nástojili a hovorili: Búri ľud svojím učením učiac po celom Judsku; započal od Galilee a prišiel až sem.

6 A keď počul Pilát o Galilei, opýtal sa, či je to človek Galilean?

7 A dozvediac sa, že je z panstva Heródesovho, poslal ho hore k Heródesovi, ktorý bol tiež v Jeruzaleme v tých dňoch.

8 A keď videl Heródes Ježiša, zaradoval sa veľmi, lebo ho už od dávna chcel vidieť, pretože mnoho slýchal o ňom a nadejal sa, že ho uvidí učiniť nejaký div.

9 A pýtal sa ho mnohými rečami, ale on mu ničoho neodpovedal.

10 A stáli tam najvyšší kňazi a zákonníci prudko na neho žalujúc.

11 A potom, keď ním pohŕdnul Heródes so svojím vojskom a naposmieval sa mu, obliekol ho do skvelého rúcha a poslal ho zpät Pilátovi.

12 A Pilát a Heródes sa stali priateľmi jeden s druhým toho dňa, lebo predtým si boli nepriateľmi.

Mt 27: 15 – 21

15 A na veľkonočný sviatok mal vladár obyčaj prepustiť zástupu jedného väzňa, ktorého chceli.

16 A vtedy mali neobyčajného väzňa, zvaného Barabáša.

17 Tedy keď sa sišli ľudia, povedal im Pilát: Ktorého chcete, aby som vám prepustil, Barabáša a či Ježiša, zvaného Krista?

18 Lebo vedel, že ho zo závisti vydali.

19 A keď sedel na súdnej stolici, poslala k nemu jeho žena s odkazom: Nemaj ničoho s tým spravedlivým, lebo som dnes vo sne mnoho trpela pre neho.

20 Ale najvyšší kňazi a starší naviedli zástupy, aby si prosili Barabáša, a Ježiša aby zahubili.

21 A vladár odpovedal a riekol im: Ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil? A oni riekli: Barabáša.

Mk 15:6 -11

6 A na sviatok im prepúšťaval jedného väzňa, ktorého si žiadali.

7 A bol vtedy uväznený ten tak zvaný Barabáš s inými povstalcami, ktorí v povstaní spáchali vraždu.

8 A zástup zvolal a začal si žiadať urobiť im, ako im vždycky robieval.

9 A Pilát im odpovedal a riekol: Či chcete, aby som vám prepustil kráľa Židov?

10Lebo vedel, že ho najvyšší kňazi vydali zo závisti.

11 Ale najvyšší kňazi pobúrili zástup, aby si žiadal, žeby im radšej prepustil Barabáša.

Lk 23:13 – 19

13 A Pilát si svolal najvyšších kňazov i kniežatá i ľud

14 a povedal im: Doviedli ste mi tohoto človeka, že vraj odvracia ľud, a hľa, ja som sa ho povypytoval pred vami a nenašiel som na tomto človekovi nijakej takej viny, jako na neho žalujete.

15 Ale ani Heródes, lebo som vás poslal hore k nemu, a vidíte, neurobil ničoho takého, čo by bolo hodno smrti.

16Potrescem ho tedy a prepustím.

17 Lebo na ten sviatok im musel vždy prepustiť jedného väzňa.

18 Ale skríkli, všetko to množstvo, a hovorili: Zahlaď tohoto a prepusti nám Barabáša!

19 Ktorý bol pre jakúsi vzburu, ktorá bola povstala v meste, a pre vraždu hodený do žalára.

Jn 18:39 – 40

39 Ale máte obyčaj, aby som vám prepustil jedného na Veľkú noc; či teda chcete, aby som vám prepustil kráľa Židov?

40 Vtedy zase skríkli všetci a volali: Nie tohoto, ale Barabáša! A Barabáš bol zbojník.

Jn 19: 1- 3

1 Vtedy vzal Pilát Ježiša a zbičoval.

2 A vojaci upletúc korunu z tŕnia položili mu ju na hlavu a odiali ho šarlátovým plášťom

3 a prichádzali k nemu a hovorili: Nech žije kráľ Židov! A bili ho po hlave.

Mt 27:27 – 30

27 Vtedy pojali vojaci vladárovi Ježiša do prätória a shromaždili na neho celú čatu.

28 A vyzlečúc ho, odiali ho šarlátovým plášťom

29 a upletúc korunu z tŕnia položili mu ju na hlavu a k jeho pravej ruke dali trstinu a kľakajúc pred ním posmievali sa mu a hovorili: Nech žije kráľ Židov!

30 A napľujúc na neho vzali tú trstinu a bili ho po hlave.

Mk 15:16 – 19

16 A vojaci ho odviedli do vnútra do nádvoria, ktoré je prätórium, a svolali celú čatu.

17 A obliekli ho do purpuru a upletúc z tŕnia korunu položili mu ju na hlavu.

18 A začali ho pozdravovať: Nech žije kráľ Židov!

19 A bili ho po hlave trstinou a pľuvali na neho a kľakajúc na kolená klaňali sa mu.

Jn 19:4 – 16

4 Vtedy zase vyšiel von Pilát a povedal im: Hľa, vediem vám ho von, aby ste poznali, že nenachádzam na ňom nijakej viny.

5 Vtedy vyšiel Ježiš von nesúc tŕňovú korunu a šarlátový plášť. A Pilát im povedal: Hľa, človek!

6 A keď ho uvideli najvyšší kňazi a tí služobníci, skríkli a vraveli: Ukrižuj, ukrižuj! A Pilát im povedal: Vezmite ho vy a ukrižujte, lebo ja na ňom nenachádzam viny.

7 Židia mu odpovedali: My máme zákon, a podľa nášho zákona má zomrieť, lebo sa robil Synom Božím.

8 A keď počul Pilát to slovo, ešte väčšmi sa bál

9 a zase vošiel do prätória a povedal Ježišovi: Odkiaľ si ty? Ale Ježiš mu nedal odpovedi.

10 Vtedy mu povedal Pilát: So mnou že nehovoríš? Či nevieš, že mám moc ukrižovať ťa a že mám moc prepustiť ťa?

11 Na to mu povedal Ježiš: Nemal by si nado mnou nijakej moci, keby ti to nebolo dané shora; a preto ten, kto ti ma vydal, má väčší hriech.

12 Od tej chvíle ho hľadal Pilát prepustiť. Ale Židia len kričali a vraveli: Ak tohoto prepustíš, nie si priateľom cisára; každý, kto sa robí kráľom, protiví sa cisárovi.

13Vtedy Pilát počujúc tie slová vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnej stolici, na mieste, zvanom litostróton, kameňodlažba, a židovsky gabata, vyvýšené miesto.

14 A bol piatok, deň pripravovania k Veľkej noci, okolo šiestej hodiny. A Pilát povedal Židom: Hľa, váš kráľ!

15 Ale oni skríkli: Preč, preč s ním! Ukrižuj ho! A Pilát im povedal: Či mám ukrižovať vášho kráľa? Ale najvyšší kňazi odpovedali: Nemáme kráľa okrem cisára.

16 Vtedy im ho vydal, aby bol ukrižovaný. A tak pojali Ježiša a odviedli

Mt 27:22 – 26, 31

22 A Pilát im povedal: Čo tedy mám urobiť s Ježišom, zvaným Kristom? Všetci mu povedali: Ukrižovať ho!

23 A vladár im povedal: A čože zlého učinil? Ale oni ešte väčšmi kričali a hovorili: Ukrižovať ho!

24 A keď videl Pilát, že nič neosoží, ale že povstáva ešte väčší rozbroj, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a povedal: Som čistý od krvi tohoto spravedlivého; vy už teraz vidzte.

25 A všetok ľud odpovedal a riekol: Jeho krv na nás a na naše deti!

26 Vtedy im prepustil Barabáša a Ježiša zbičoval a vydal, aby bol ukrižovaný.

31 A keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli ho do jeho rúcha a odviedli ho ukrižovať.

Mk 15:12 – 15, 20

12 A Pilát zase odpovedal a riekol im: A čo tedy chcete, aby som urobil s tým, ktorého zoviete kráľom Židov?

13 A oni opät skríkli: Ukrižuj ho!

14 A Pilát im vravel: A čože urobil zlého? Ale oni ešte väčšmi kričali: Ukrižuj ho!

15 Vtedy Pilát chcúc učiniť zástupu zadosť prepustil im Barabáša a Ježiša zbičoval a vydal, aby bol ukrižovaný.

20 A keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli ho do jeho vlastného rúcha. A vyviedli ho, aby ho ukrižovali.

Lk 23:20 – 25

20 Vtedy zase prehovoril k nim Pilát chcúc prepustiť Ježiša.

21 Ale oni mu nato volali zpät a hovorili: Ukrižuj, ukrižuj ho!

22 A on im povedal po tretie: Ale čože zlého urobil tento? Nijakej príčiny smrti som nenašiel na ňom. Potrescem ho tedy a prepustím.

23 Ale oni len naliehali velikým hlasom a požadovali, aby bol ukrižovaný, a ich hlasy prevládaly i hlasy najvyšších kňazov.

24 Vtedy usúdil Pilát, aby sa stalo, čo si žiadajú,

25 a prepustil im toho pre vzburu a pre vraždu hodeného do väzenia, ktorého si pýtali, a Ježiša vydal ich ľubovôli.

Jn 19:17

17 A nesúc svoj kríž vyšiel von na miesto, zvané Lebka, ktoré sa volá hebrejsky Golgota,

Mt 27:32 – 34

32 A keď vychádzali, našli nejakého človeka, cyrenenského, menom Šimona; toho prinútili, aby niesol jeho kríž.

33 A keď prišli na miesto, zvané Golgota, čo znamená miesto Lebu,

34 dali mu piť octu, smiešaného so žlčou, a keď ochutnal, nechcel piť.

Mk 15:21- 23

21 A prinútili istého pomimo idúceho Šimona Cyrenenského, idúceho s poľa, otca Alexandrovho a Rúfovho, aby niesol jeho kríž.

22 A viedli ho na miesto Golgota, čo je, preložené, toľko jako: Miesto lebu.

23 A dávali mu piť víno s myrrou, ale on neprijal.

Lk 23:26 – 32

26 A jako ho viedli, pochytili istého Šimona Cyrenenského, ktorý išiel s poľa, a položili na neho kríž, aby niesol za Ježišom.

27 A išlo za ním veliké množstvo ľudu i žien, ktoré nariekaly a kvílily nad ním.

28 A Ježiš sa obrátil k nim a povedal: Dcéry Jeruzalema, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi:

29 Lebo hľa, idú dni, v ktorých povedia: Blahoslavené neplodné, a životy, ktoré nerodily, prsia, ktoré nekojily.

30 Vtedy začnú hovoriť vrchom: Padnite na nás! a brehom: Prikryte nás:

31 Lebo ak toto robia na zelenom dreve, čo bude na suchom.

32 A videl s ním aj iných dvoch, zločincov, aby ich zabili.

Mt 27:35 – 44

35 A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho hodiac los, aby sa naplnilo to, čo povedal prorok: Rozdelili si moje rúcho a o môj odev hodili los.

36 A sediac strážili ho tam.

37 A nad jeho hlavu vyložili jeho vinu napísanú: Toto je Ježiš, ten kráľ Židov.

38 Vtedy boli ukrižovaní s ním dvaja lotri, jeden z pravej a druhý z ľavej strany.

39 A tí, ktorí chodili pomimo, rúhali sa mu pokyvujúc svojimi hlavami

40 a hovorili: Hľa, ty, ktorý boríš chrám a za tri dni staviaš, pomôž samému sebe! Ak si Syn Boží, sostúp s kríža!

41 Podobne i najvyšší kňazi sa posmievali so zákonníkmi a so staršími a hovorili:

42 Iným pomáhal a sám sebe nemôže pomôcť. Je kráľom Izraelovým, nech teraz sostúpi s kríža, a uveríme mu.

43 Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho chce. Veď povedal: Som Boží Syn!

44 A to isté i lotri, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, utŕhali mu.

Mk 15: 24 – 32

24 A keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho rúcho hodiac oň los, čo má ktorý vziať.

25 A bola tretia hodina, keď ho ukrižovali.

26 A bol napísaný nápis jeho viny: Kráľ Židov.

27 A spolu s ním ukrižovali dvoch lotrov, jedného po pravej a druhého po jeho ľavej strane.

28 Vtedy sa naplnilo písmo, ktoré hovorí: A je počítaný s bezbožnými.

29 A tí, ktorí chodili popri ňom, rúhali sa mu pokyvujúc svojimi hlavami a hovorili: Há, ty, ktorý boríš chrám a za tri dni staviaš!

30 Pomôž samému sebe a sostúp s kríža!

31Podobne i najvyšší kňazi sa posmievali medzi sebou so zákonníkmi a vraveli: Iným pomáhal a sám sebe nemôže pomôcť.

32 Kristus, kráľ Izraelov, nech teraz sostúpi s kríža, aby sme videli a uverili! Aj tí, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, mu utŕhali.

Lk 23:33 – 43

33 A keď prišli na miesto, zvané Lebka alebo Umrlčia hlava, tam ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného po pravej a druhého po ľavej strane.

34 A Ježiš hovoril: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia! A deliac si jeho rúcho hodili oň los.

35A ľudia stáli a dívali sa. A posmievali sa mu s nimi aj pohlavári a hovorili: Iným spomáhal, nech spomôže sám sebe, ak je on Kristus, ten vyvolený Boží!

36 Aj vojaci sa mu posmievali prichádzajúc a ocot mu podávajúc

37 a hovorili: Ak si ty ten kráľ Židov, spomôžže si!

38 A bol aj nápis napísaný nad ním, písmom gréckym, latinským a hebrejským: Toto je kráľ Židov.

39 A jeden z tých povesených zločincov sa mu rúhal a hovoril: Či nie si ty Kristus? Spomôž sám sebe i nám!

40 A ten druhý odpovedal, karhal ho a riekol: Či sa ani ty nebojíš Boha, pretože si v tom istom odsudku?

41 A my, pravda, spravedlivo, lebo berieme hodnú odplatu za to, čo sme páchali, ale tento neurobil ničoho zlého.

42 A povedal Ježišovi: Rozpomeň sa na mňa, Pane, keď prijdeš vo svojom kráľovstve!

43 A Ježiš mu povedal: Ameň ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji.

Jn 19:18 – 27

18 kde ho ukrižovali a s ním ešte aj iných dvoch, jedného z jednej a druhého z druhej strany a v prostredku Ježiša.

19 A Pilát napísal i nápis a položil na kríž. A bolo napísané: Ježiš Nazarejský, kráľ Židov.

20 A ten nápis čítali mnohí zo Židov, lebo miesto, kde bol Ježiš ukrižovaný, bolo blízko mesta. A bolo napísané hebrejsky, grécky a latinsky.

21 Vtedy vraveli najvyšší kňazi Židov Pilátovi: Nepíš: Kráľ Židov, ale že on povedal: Som kráľ Židov.

22 Ale Pilát odpovedal: Čo som napísal, to som napísal.

23 Vtedy vojaci, keď už boli ukrižovali Ježiša, vzali jeho rúcho a spravili štyri diely, každému vojakovi diel, aj sukňu. A sukňa bola nezošívaná, ale tkaná od vrchu vonkoncom.

24 Nuž povedali si: Netrhajme jej, ale losujme o ňu, čia bude. Aby sa naplnilo písmo, ktoré hovorí: Rozdelili si medzi sebou moje rúcho a o môj odev hodili los. To tedy urobili vojaci.

25 A stály pri kríži Ježišovom jeho matka a sestra jeho matky, Mária Kleofášova, a Mária Magdaléna. 26A keď videl Ježiš matku aj učeníka, ktorého miloval, že stojí tam, povedal svojej matke: Ženo, hľa, tvoj syn!

27 A potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny ju vzal ten učeník k sebe.

Mt 27:45 – 49

45 A od šiestej hodiny povstala tma na celej zemi až do deviatej hodiny.

46 A okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš velikým hlasom a povedal: Éli, Éli, lama zabachtani?! To je: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?!

47 A niektorí z tých, ktorí tam stáli, keď to počuli, hovorili: Eliáša volá tento.

48 A hneď bežal jeden z nich, vzal špongiu, naplnil octom, naložil na trsť a napájal ho.

49 Ale ostatní hovorili: Nechaj tak; vidzme, či prijde Eliáš, aby mu spomohol.

Mk 15:33 – 36

33 A keď bola šiesta hodina, povstala tma na celej zemi a trvala až do deviatej hodiny.

34 A o deviatej hodine zvolal Ježiš velikým hlasom a riekol: Elói, Elói, lama sabachtani?! Čo je, preložené: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil!

35A niektorí z tých, ktorí tam stáli, počujúc to hovorili: Hľa, Eliáša volá.

36 A jeden bežal, naplnil špongiu octom, položil na trstinu a dával mu piť a hovoril: Nechajte, nech vidíme, či prijde Eliáš, by ho sňal.

Lk 23:44

44 A bolo okolo šiestej hodiny, a povstala tma na celej zemi a trvala až do deviatej hodiny.

Jn 19:28-30a

28 A potom vediac Ježiš, že je už všetko dokonané, aby sa naplnilo Písmo, povedal: Žíznim!

29 A stála tam nádoba, plná octu, a oni naplnili špongiu octom a obložiac yzopom podali jeho ústam.

30 A keď vzal Ježiš ocot, povedal: Dokonané je!

Mt 27:50 – 56

50 Ale Ježiš zase vykríkol velikým hlasom a vypustil ducha.

51 A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až dolu, a zem sa triasla, skaly sa pukaly,

52 a hroby sa otváraly a mnohé telá zosnulých svätých vstaly

53 a vyjdúc z hrobov po jeho zmŕtvychvstaní vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým.

54 Vtedy stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša, vidiac zemetrasenie a to, čo sa dialo, báli sa veľmi a hovorili: Toto bol naozaj Syn Boží.

55 A bolo tam mnoho žien, dívajúcich sa zďaleka, ktoré boly išly za Ježišom od Galilee posluhujúc mu,

56 medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária matka Jakobova a Jozésova, a matka synov Zebedeových.

Mk 15:37 – 41

37 Ale Ježiš zvolajúc velikým hlasom vypustil dušu.

38 A opona chrámu sa roztrhla na dvoje od hora až dolu.

39 A keď videl centúrion, stotník, ktorý tam stál naproti nemu, že tak vykríknuc vypustil dušu, povedal: Tento človek bol naozaj Syn Boží.

40 A boly tam aj ženy, ktoré sa dívaly zďaleka, medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária Jakoba Malého a Jozesova matka a Salóme,

41 ktoré aj vtedy, keď bol v Galilei, chodily za ním a posluhovaly mu, a mnohé iné, ktoré s ním boly prišly hore do Jeruzalema. 

Lk 23:45 – 49

45 A slnce sa zatmilo, a chrámová opona sa roztrhla cez poly.

46 A Ježiš zvolal velikým hlasom a povedal: Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha! A keď to povedal, vypustil dušu.

47 A keď videl stotník, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal: Tento človek bol skutočne spravedlivý.

48 A všetky tie zástupy, ktoré sa boly sišly k tomu divadlu, vidiac, čo sa stalo, všetci sa bili do pŕs a vracali sa zpät do mesta.

49 A všetci jeho známi stáli zďaleka, i ženy, ktoré nasledujúc ho boly prišly s ním od Galilee a dívaly sa na to.

Jn 19:30

A skloniac hlavu vydal ducha.

Jn 19:31 – 37

31 A Židia, aby nezostaly telá na kríži v sobotu, keďže bol deň pripravovania (lebo to bol veľký deň tej soboty), požiadali Piláta, aby boly polámané ich hnáty, a aby boli sňatí.

32 A tak prišli vojaci a polámali hnáty prvého i toho druhého, s ním spoluukrižovaného.

33 Ale keď prišli na Ježiša a videli, že je už mŕtvy, nezlámali mu hnátov,

34 ale jeden z vojakov kopiou prebodnul jeho bok, a hneď vyšla krv a voda.

35 A ten, ktorý to videl, vydal svedoctvo, a jeho svedoctvo je pravdivé, a on vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy verili.

36Lebo sa to stalo nato, aby sa naplnilo písmo: Jeho kosť nebude zlámaná.

37 A zase iné písmo hovorí: Uvidia toho, ktorého prebodli!

Mt 27:57 – 66

57 A keď bol večer, prišiel bohatý človek z Arimátie, menom Jozef, ktorý aj sám bol učeníkom Ježišovým.

58 Ten predstúpil pred Piláta a prosil si telo Ježišovo. Vtedy rozkázal Pilát, aby dali telo.

59 A Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna

60 a složil ho vo svojom novom hrobe, ktorý bol vytesal v skale. A privaliac veliký kameň ku dveriam hrobu odišiel.

61 A bola tam Mária Magdaléna i tá druhá Mária, a sedely naproti hrobu.

62 A druhého dňa, ktorý nasleduje po dni pripravovania, sišli sa najvyšší kňazi a farizeovia k Pilátovi

63 a hovorili: Pane, rozpamätali sme sa, že ten zvodca povedal, keď ešte žil: Po troch dňoch vstanem.

64Rozkáž tedy bezpečne strážiť hrob až do tretieho dňa, aby snáď neprišli jeho učeníci vnoci a neukradli ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych. A bude posledný blud horší ako prvý.

65 A Pilát im povedal: Máte stráž; iďte, strážte, jako viete.

66 A oni odišli a zapečatiac kameň obsadili dobre hrob strážnymi.

Mk 15:42 – 47

42 A keď už bol večer, pretože bol deň pripravovania, to jest deň pred sobotou,

43 prišiel Jozef z Arimátie, počestný radca, ktorý tiež sám očakával kráľovstvo Božie, odvážil sa a vošiel k Pilátovi a prosil si telo Ježišovo.

44 A Pilát sa podivil, že by už bol zomrel. A privolal si centúriona a spýtal sa ho, či už dávno zomrel?

45 A zvediac od centúriona daroval mŕtve telo Jozefovi,

46 ktorý nakúpil plátna, sňal telo Ježišovo a zavinul ho do toho plátna a položil ho do hrobu, ktorý bol vytesaný do skaly, a privalil kameň ku dveriam hrobu.

47 A Mária Magdaléna i Mária Jozesova sa dívaly, kde ho kladú. 

Lk 23:50 – 57

50 A hľa, nejaký muž, menom Jozef, radca, človek, dobrý a spravedlivý,

51 ktorý nebol pristal na ich radu a na ich skutok, z Arimátie, z mesta Židov, ktorý tiež sám očakával kráľovstvo Božie,

52 ten išiel k Pilátovi a vypýtal si telo Ježišovo.

53 A keď ho sňal, zavinul ho do jemného plátna a položil do hrobu, vytesaného v skale, v ktorom ešte nikdy nikto neležal.

54 A bol deň pripravovania, a nastávala sobota.

55 A išli za ním aj ženy, ktoré s ním boly prišly z Galilee, a podívaly sa na hrob, i jako ta bolo položené telo.

56A navrátiac sa nahotovily voňavých vecí i mastí. Ale cez sobotu odpočívaly podľa prikázania.

Jn 19:38 – 42

38 Potom poprosil Piláta Jozef z Arimátie, ktorý bol učeníkom Ježišovým, ale tajným zo strachu pred Židmi, že by smel sňať telo Ježišovo. A Pilát dovolil. A tak prišiel a sňal telo Ježišovo.

39 A prišiel aj Nikodém, ktorý to tam prv bol prišiel k Ježišovi vnoci, nesúc so sebou smiešaninu myrry a aloe kolo sto funtov.

40 A tak vzali telo Ježišovo a povili ho povojmi s voňavými vecmi, jako majú Židia obyčaj pochovávať.

41 A na mieste, kde ho ukrižovali, bola zahrada a v zahrade nový hrob, v ktorom nebol ešte nikto nikdy položený.

42 A pretože mali Židia deň prípravy, a že bol hrob blízko, tedy ta položili Ježiša. 

Súbor na stihnutie: CHRONOLOGIA 2014- 09. Trápenie a smrť Ježiša Krista