CHRONOLOGICKÉ ČÍTANIE BIBLIE. Chronológia evanjelií. 8. Sviatok paschy v Jeruzaleme, posledná večera..

Účelom tohto chronologického zoradenia je nerušené súvislé čítanie (bez listovania z jednej knihy do druhej).

Zoradenie textov Evanjelií je podľa: Ruff Tibor, Chronologické čítania celého svätého Písma, SZPA, Budapešť.

Zdroj textov Evanjelií: http://www.biblia.sk/ Roháčkov preklad.

8. Sviatok paschy v Jeruzaleme, posledná večera.

Jn12:20-50

20 A boli tam niektorí z tých Grékov, ktorí chodievali hore do Jeruzalema, aby sa tam pomodlili na sviatok.

21 Tí tedy pristúpili k Filipovi, tomu z Galilejskej Betsaidy, a prosili ho a vraveli: Pane, chceme vidieť Ježiša.

22 A Filip prišiel a povedal to Andrejovi, a zase Andrej a Filip to povedali Ježišovi. 

23 Ale Ježiš im odpovedal a riekol: Prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka. 

24 Ameň, ameň vám hovorím, ak nezomrie pšeničné zrno, keď padne do zeme, zostane ono samotné; ale ak zomrie, donesie mnoho užitku. 

25 Kto má rád svoju dušu, ztratí ju, a kto nenávidí svoju dušu na tomto svete, zachová ju do večného života. 

26 Ak mne niekto slúži, nech mňa nasleduje; a kde som ja, tam bude aj môj služobník. A jestli mne niekto slúži, toho bude ctiť Otec. 

27Teraz je moja duša rozrušená, a čo mám povedať: Otče, vyprosti ma z tejto hodiny? Ale veď preto som prišiel k tejto hodine. 

28 Otče, osláv svoje meno! Vtedy prišiel hlas z neba: Aj som oslávil aj zase oslávim. 

29 Vtedy zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní zase hovorili: Anjel mu čosi hovoril. 

30 Ježiš odpovedal a riekol: Nie pre mňa sa stal ten hlas, ale pre vás. 

31 Teraz je súd tohoto sveta; teraz bude knieža tohoto sveta von vyvrhnuté.

32 A ja, keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahnem k sebe. 

33 Ale to hovoril dávajúc na znanie, akou smrťou mal zomrieť. 

34 Vtedy mu odpovedal zástup: My sme počuli zo zákona, že Kristus zostáva na veky, a jako ty hovoríš, že Syn človeka musí byť povýšený? Kto je to ten Syn človeka? 

35Na to im povedal Ježiš: Ešte krátky čas je svetlo s vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezachvátila tma. A ten, kto chodí vo tme, nevie, kam ide. 

36 Dokiaľ máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla. To povedal Ježiš a potom odišiel a skryl sa pred nimi.

37 A hoci učinil tak mnoho divov pred nimi, neverili v neho, 

38 aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktoré povedal: Pane, kto uveril našej kázni? A rameno Pánovo komu je zjavené? 

39 Preto nemohli veriť, že zase povedal Izaiáš: 

40 Oslepil ich oči a zatvrdil ich srdce, aby očami nevideli, srdcom nerozumeli a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. 

41 To povedal Izaiáš, keď videl jeho slávu a hovoril o ňom. 

42 No, zároveň aj mnohí z kniežat uverili v neho, ale pre farizeov nevyznávali, aby neboli vyobcovaní zo synagógy, 

43 lebo viacej milovali slávu ľudí ako slávu Božiu.

44 A Ježiš zvolal a povedal: Ten, kto verí vo mňa, neverí vo mňa, ale v toho, ktorý ma poslal; 

45 a kto mňa vidí, vidí toho, ktorý ma poslal. 

46 Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme.

47 A keby niekto počul moje slová a neuveril by, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel nato, aby som súdil svet, ale aby som spasil svet. 

48 Kto mnou pohŕda a neprijíma mojich slov, ten má, kto by ho súdil – slovo, ktoré som hovoril, to ho bude súdiť v posledný deň; 

49 lebo ja som nehovoril sám od seba, ale ten, ktorý ma poslal, sám Otec, mi prikázal, čo mám povedať a čo hovoriť. 

50 A viem, že jeho prikázanie je večný život. Čo tedy ja hovorím, ako mi povedal Otec, tak hovorím. 

Mt 26:17-20

17 A v prvý deň nekvasených chlebov pristúpili učeníci k Ježišovi a povedali mu: Kde chceš, aby sme ti prihotovili, žeby si jedol baránka? 

18 A on povedal: Iďte do mesta k tomu a k tomu a povedzte mu: Učiteľ ti odkazuje: Môj čas je blízko; u teba budem jesť baránka so svojimi učeníkmi. 

19 A učeníci urobili tak, ako im nariadil Ježiš, a prihotovili baránka. 

20 A keď bol večer, sadol za stôl i s dvanástimi.

Mk 14:12-17

12 A v prvý deň nekvasených chlebov, keď zabíjavali baránka, povedali mu jeho učeníci: Kde chceš, aby sme odíduc prihotovili, aby si jedol baránka? 

13 Vtedy poslal dvoch zo svojich učeníkov a povedal im: Iďte do mesta, a stretne sa s vami človek, ktorý ponesie krčah vody, iďte za ním. 

14 A kdekoľvek vojde, povedzte tam domácemu pánovi: Učiteľ ti odkazuje: Kde je tá jedáleň, kde mám jesť baránka so svojimi učeníkmi? 

15 A on vám ukáže velikú vrchnú dvoranu, očalúnenú a hotovú, tam nám prihotovte. 

16 A jeho učeníci vyšli a prišli do mesta a našli tak, ako im povedal, a prihotovili baránka. 

17 Potom večer prišiel s dvanástimi.

Lk 22:7-.14

7 Potom prišiel deň nekvasených chlebov, v ktorý bolo treba zabiť baránka. 

8 A poslal Petra a Jána a povedal: Iďte, prihotovte nám baránka, aby sme jedli. 

9 A oni mu povedali: Kde chceš, aby sme prihotovili? 

10 A on im povedal: Hľa, keď vojdete do mesta, stretne sa s vami človek, ktorý ponesie krčah vody; iďte za ním do domu, do ktorého vojde. 

11 A poviete pánovi toho domu: Učiteľ ti odkazuje: Kde je tá jedáleň, kde mám jesť baránka so svojimi učeníkmi? 

12 A on vám ukáže veľkú vrchnú dvoranu očalúnenú, tam prihotovte. 

13 A odíduc našli tak, ako im povedal, a prihotovili baránka. 

14 A keď nastala hodina, sadol si za stôl i dvanásti apoštolovia s ním.

Jn 13:1-20

1 A pred sviatkom Veľkej noci vediac Ježiš, že prišla jeho hodina, aby prešiel z tohoto sveta k Otcovi, keď bol miloval svojich, ktorí boli na svete, až do konca ich miloval. 

2 A pri večeri, keď už bol diabol vložil do srdca Judáša Šimona Iškariotského, aby ho zradil, 

3 vediac Ježiš, že mu dal Otec všetko do rúk, a že vyšiel od Boha a ide k Bohu, 

4 vstal od večere, složil rúcho a vezmúc zásteru opásal sa. 

5 Potom nalial vody do umyváka a začal umývať nohy učeníkov a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. 

6 A keď prišiel k Šimonovi Petrovi, ten mu povedal: Pane, ty umývaš moje nohy? 

7 Ježiš odpovedal a riekol mu: Čo ja robím, ty nevieš teraz, ale potom zvieš. 

8 A Peter mu povedal: Nebudeš nikdy myť mojich nôh až na veky! Ale Ježiš mu odpovedal: Keď ťa neumyjem, nemáš so mnou dielu.

9 Na to mu povedal Šimon Peter: Pane, nie len moje nohy, ale aj ruky aj hlavu. 

10 Ježiš mu riekol: Ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umyl nohy, lebo je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. 

11 Lebo znal svojho zradcu a preto povedal: Nie všetci ste čistí. 

12 A potom, keď umyl ich nohy a vzal svoje rúcho, zase si sadol a povedal im: Či viete, čo som vám učinil? 

13 Vy ma voláte Učiteľom a Pánom a dobre hovoríte, lebo som. 

14 Ak tedy som ja vám umyl nohy, váš Pán a Učiteľ, aj vy máte jeden druhému umývať nohy. 

15 Lebo som vám dal príklad, aby ste, jako som ja vám učinil, aj vy tak činili. 

16 Ameň, ameň vám hovorím, že sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. 

17 Ak to viete, blahoslavení ste, keď to aj činíte. 

18 Nehovorím o vás o všetkých; ja viem, ktorých som si vyvolil, ale aby sa naplnilo písmo: Ten, ktorý jie môj chlieb, pozdvihol proti mne svoju pätu. 

19 Odteraz vám to hovorím, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili, že ja som. 

20 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto prijíma toho, koho by som poslal, mňa prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý mňa poslal.

Lk22:24-30

24 A povstal medzi nimi aj svár o tom, ktorý z nich zdá sa byť väčším. 

25 A on im povedal: Kráľovia národov panujú nad nimi, a tí, ktorí majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami. 

26 Ale vy nie tak, väčší medzi vami nech je ako mladší a vodca jako ten, ktorý slúži. 

27 Lebo veď ktože je väčší – ten, kto sedí za stolom, a či ten, kto obsluhuje? Či azda nie ten, kto sedí za stolom? Ale ja som medzi vami jako ten, kto obsluhuje, 

28 a vy ste pretrvavší so mnou v mojich pokušeniach. 

29 A ja vám závetím, ako mne závetil môj Otec, kráľovstvo, 

30 aby ste jedli a pili za mojím stolom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch súdiac dvanásť pokolení Izraelových.

J 13:21-30

21 Keď to povedal Ježiš, zachvel sa v duchu a osvedčil a povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že jeden z vás ma zradí.

22 Vtedy pozerali učeníci jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí. 

23 A jeden z jeho učeníkov, ktorého miloval Ježiš, súc za stolom bol opretý na hrudi Ježišovej; 

24 teda tomu dal Šimon Peter náveštie, aby sa opýtal, kto by to bol, o kom to hovorí? 

25 A on privinúc sa k hrudi Ježišovej povedal mu: Pane, kto je to? 

26 A Ježiš odpovedal: Ten je, komu ja omočím skyvu chleba a dám mu. A omočiac skyvu dal Judášovi Šimona Iškariotského. 

27 A hneď po tej skyve vstúpil do neho satan. Vtedy mu riekol Ježiš: Čo robíš, urob rýchle. 

28 Ale tomu niktorý zo spolustolujúcich neporozumel, načo mu to povedal; 

29 lebo niektorí sa domnievali, pretože mal Judáš mešec, že mu hovorí Ježiš: Nakúp toho, čo potrebujeme k sviatku, alebo aby dal niečo chudobným. 

30 A keď vzal skyvu, hneď vyšiel, a bola noc.

Mt 26:21-29

21 A keď jedli, povedal: Ameň vám hovorím, že jeden z vás ma zradí. 

22 A veľmi sa rmútiac začali mu hovoriť jeden každý z nich: Či som to azda ja, Pane? 

23 A on odpovedal a riekol: Ktorý omočil so mnou ruku v mise, ten ma zradí. 

24 No, Syn človeka síce ide, jako je o ňom napísané, avšak beda tomu človekovi, skrze ktorého sa Syn človeka zrádza; lepšie by mu bolo bývalo, keby sa ten človek nebol narodil. 

25 A odpovedal Judáš, ktorý ho zrádzal, a riekol: Či som to azda ja, rabbi? A Ježiš mu riekol: Ty si povedal.

26 A keď jedli, vzal Ježiš chlieb, a keď bol dobrorečil, lámal a dával učeníkom a povedal: Vezmite, jedzte: toto je moje telo.

27 Potom vzal kalich a poďakujúc dal im so slovami: Pite z neho všetci, 

28 lebo toto je moja tej novej smluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. 

29 Ale hovorím vám, že odteraz nebudem nikdy piť z tohoto plodu viniča, až do toho dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.

Mk 14:18-25

18 A keď sedeli za stolom a jedli, povedal Ježiš: Ameň vám hovorím, že jeden z vás ma zradí, ktorý jie so mnou. 

19 A oni sa začali rmútiť a hovoriť mu jeden po druhom: Či som to ja? A iný tiež: Či azda ja? 

20 A on odpovedal a riekol im: Jeden z dvanástich, ktorý si so mnou máča do misy. 

21 A Syn človeka síce ide, jako je napísané o ňom, ale beda tomu človekovi, skrze ktorého sa Syn človeka zrádza. Lepšie by mu bolo bývalo, keby sa ten človek nebol narodil. 

22 A keď jedli, vzal Ježiš chlieb a keď bol dobrorečil, lámal a dával im a povedal: Vezmite, jedzte, toto je moje telo. 

23 Potom vzal kalich a poďakujúc dal im, a pili z neho všetci. 

24 A povedal im: Toto je moja tej novej smluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých. 

25 Ameň vám hovorím, že už viac nikdy nebudem piť z plodu viniča, až do toho dňa, keď ho budem piť nový v kráľovstve Božom.

Lk 22:15-23

15 A povedal im: Túžobne som si žiadal jesť tohoto baránka s vami, prv ako by som bol trpel. 

16 Lebo hovorím vám, že ho už viacej nebudem jesť, až keď sa naplní v kráľovstve Božom. 

17 A vezmúc kalich poďakoval a povedal: Vezmite toto a rozdeľte medzi sebou. 

18 Lebo hovorím vám, že odteraz už nebudem nikdy piť z plodu viniča, dokiaľ neprijde kráľovstvo Božie. 

19 A vezmúc chlieb poďakoval a lámal a dával im a povedal: Toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva, to čiňte na moju pamiatku. 

20 Taktiež i kalich, keď bolo po večeri, povediac: Tento kalich je tá nová smluva v mojej krvi, ktorá sa za vás vylieva. 

21 Ale hľa, ruka môjho zradcu je so mnou za stolom! 

22 A Syn človeka síce ide, tak ako je uložené, ale beda tomu človekovi, ktorý ho zrádza. 

23 A oni sa začali medzi sebou dohadovať, ktorý z nich by to asi bol, ktorý by to mal urobiť.

1 Kor 11:23-25

23 Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj vydal, že Pán Ježiš v noci, v ktorej bol zradený, vzal chlieb 

24 a poďakujúc lámal a povedal: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. To čiňte na moju pamiatku. 

25 Tak tiež i kalich, keď bolo po večeri, hovoriac: Tento kalich je tá nová smluva v mojej krvi; to čiňte, koľkokoľvek ráz by ste pili, na moju pamiatku.

Jn 13:31-38

31 A keď vyšiel, povedal Ježiš: Teraz je oslávený Syn človeka, a Bôh je oslávený v ňom. 

32 Ak je Bôh oslávený v ňom, aj Bôh jeho oslávi sám v sebe, a hneď ho oslávi. 

33 Deti, ešte krátku chvíľu som s vami. Budete ma hľadať, a jako som povedal Židom, že ta, kam ja idem, vy nemôžete prijsť, i vám teraz hovorím. 

34 Nové prikázanie vám dávam – aby ste sa milovali navzájom; tak ako som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. 

35 Po tom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou.

36 A Šimon Peter mu povedal: Pane, kam ideš? Ježiš mu odpovedal: Kam idem, nemôžeš teraz ísť za mnou, ale neskoršie pojdeš za mnou. 

37 Peter mu povedal: Pane, prečo nemôžem ísť teraz za tebou? Svoj život položím za teba! 

38 Ježiš mu odpovedal: Svoj život položíš za mňa? Ameň, ameň ti hovorím, že nezaspieva kohút, až ma tri razy zaprieš. 

Mt 26:31-35

31 Vtedy im povedal Ježiš: Vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané: Biť budem pastiera, a rozpŕchnu sa ovce stáda. 

32 Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galilee. 

33 A Peter odpovedal a riekol mu: Ak by sa aj všetci pohoršili na tebe, ja sa nikdy nepohorším! 

34 Ježiš mu povedal: Ameň ti hovorím, že tejto noci, prv než zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. 3

35 A Peter mu povedal: Ani keby som musel s tebou zomrieť, nikdy ťa nezapriem! Podobne hovorili aj všetci ostatní učeníci.

Mk 14:27-31

27 A Ježiš im povedal: Všetci sa na mne pohoršíte tejto noci, lebo je napísané: Biť budem pastiera, a rozpŕchnu sa ovce. 

28 Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galilee. 

29 Vtedy mu povedal Peter: Aj keby sa všetci pohoršili, ale nie ja. 

30 A Ježiš mu riekol: Ameň ti hovorím, že dnes, tejto noci, prv než dva razy zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. 

31 Ale on nadmier veľa hovoril: Ani keby som mal s tebou zomrieť, nikdy ťa nezapriem. Tak podobne aj všetci ostatní vraveli.

Lk 22:31-38

31 A Pán povedal: Šimone, Šimone, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu; 

32 ale ja som prosil za teba, žeby nezašla tvoja viera. A ty, keď sa raz obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. 

33 A on mu povedal: Pane, s tebou hotový som ísť aj do žalára i na smrť. 

34 A on povedal: Hovorím ti, Petre, že nezaspieva dnes kohút prv, než tri razy zaprieš, že ma neznáš. 

35 A ďalej im povedal: Keď som vás bol poslal bez mešca, bez torby a bez obuvi, či ste aj mali niečoho nedostatok? A oni povedali: Ničoho. 

36 Vtedy im povedal: Ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme, podobne aj torbu; a kto ešte nemá, nech predá svoje rúcho a kúpi meč.

37 Lebo hovorím vám, že ešte sa to musí naplniť na mne, čo je napísané: A počítaný bol s bezbožnými. Lebo to, čo je napísané o mne, má koniec. 

38 A oni povedali: Pane, hľa, tu sú dva meče. A on im povedal: Dosť je.

Jn 14:1-31

1 Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.

2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, 

3 pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.

4 A kam ja idem, viete, aj cestu viete. 

5 Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš, a jako môžeme vedieť cestu? 

6 A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa. 

7 Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca; ale odteraz ho už znáte aj ste ho videli. 

8 Na to mu povedal Filip: Pane, ukáž nám Otca, a bude nám dosť. 

9 Ježiš mu povedal: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma Filipe? Kto mňa videl, videl Otca, a jako ty hovoríš: Ukáž nám Otca? 

10 Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky. 

11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. A jestli nie, pre samy tie skutky mi verte. 

12 Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť, a ešte aj väčšie ako tie bude činiť, lebo ja idem k svojmu Otcovi. 

13 A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi. 

14 Keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním.

15 Ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania, 

16 a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, 

17 toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. 

18 Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám. 

19 Ešte krátku chvíľu, a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy žiť budete. 

20 Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás. 

21 Kto má moje prikázania a ostríha ich, to je ten, kto ma miluje; a ten, kto mňa miluje, bude milovaný od môjho Otca, i ja ho budem milovať a zjavím mu seba. 

22 Na to mu povedal Júdas, nie ten Iškariotský: Pane, čo sa stalo, že máš nám zjaviť seba a nie svetu? 

23 Ježiš odpovedal a riekol mu: Keď ma niekto miluje, ten bude ostríhať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať, a prijdeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. 

24 Kto ma nemiluje, ten neostríha mojich slov. A slovo ktoré čujete, nie je moje slovo, ale toho, ktorý ma poslal, Otcovo. 

25 Toto som vám hovoril, kým som ešte bol u vás. 

26 Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. 

27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje! 

28Počuli ste, že som vám ja povedal: Idem a zase prijdem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že som povedal: Idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. 

29 A povedal som vám to teraz, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili.

30 Už nebudem viacej mnoho s vami hovoriť, lebo ide knieža tohoto sveta, a nemá na mne ničoho; 

31 ale aby svet poznal, že milujem Otca, a že jako mi prikázal Otec, tak činím. Vstaňte, poďme odtiaľto!

Mt 26:30

30 A zaspievajúc pieseň vyšli na Olivový vrch.

Mk 14:26

26 A zaspievajúc pieseň vyšli na Olivový vrch.

Lk 22:39

39 A vyjdúc išiel podľa obyčaje na Olivový vrch. A išli za ním aj jeho učeníci.

Jn 15:1 – Jn 18:1

1 Ja som ten pravý vinič, a môj Otec je vinár. 

2 Každý letorast, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezuje, a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia. 

3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. 

4 Zostaňte vo mne a ja vo vás; ako letorast nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne.

5 Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. 

6 Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako letorast a uschne, a soberú ich a hodia na oheň, a budú horieť.

7 Ak zostanete vo mne, a moje slová ak zostanú vo vás, vtedy si proste, čokoľvek chcete, a stane sa vám. 

8 Tým je oslávený môj Otec, aby ste niesli mnoho ovocia a boli mojimi učeníkmi

9 Jako mňa miloval Otec, tak som i ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske! 

10 Ak budete ostríhať moje prikázania, zostanete v mojej láske, tak ako som ja ostríhal prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. 

11 To som vám hovoril nato, aby moja radosť zostala vo vás, a vaša radosť aby sa naplnila. 

12 To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval. 

13 Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. 

14 Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem. 

15 Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho Otca, oznámil som vám. 

16 Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie, a vaše ovocie aby zostávalo, aby, za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dal vám. 

17 To vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom.

18 Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa prv nenávidel ako vás. 

19 Keby ste boli zo sveta, svet by mal rád svoje vlastné, ale preto, že nie ste zo sveta, ale že som si ja vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. 

20 Pamätajte na slovo, ktoré som vám povedal, že sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú aj vás prenasledovať. Ak moje slovo zachovali, zachovajú aj vaše. 

21 Ale to všetko vám urobia pre moje meno, pretože neznajú toho, ktorý ma poslal. 

22 Keby som nebol prišiel, a nebol im hovoril, nemali by hriechu, ale teraz nemajú výhovorky zo svojho hriechu. 

23 Ten, kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho Otca. 

24 Keby som nebol činil medzi nimi skutkov, ktorých nikto iný neučinil, nemali by hriechu; ale teraz aj videli aj nenávideli i mňa i môjho Otca.

25 Ale to preto, aby sa naplnilo slovo, napísané v ich zákone, že ma nenávideli bez príčiny. 

26 Ale keď prijde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, toho Ducha pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude svedčiť o mne. 

27 A vy tiež svedčíte, pretože ste so mnou od počiatku. 

16 kap.

1 To som vám hovoril nato, aby ste sa nepohoršili. 

2Vypovedia vás zo synagóg, ba ide hodina, aby každý, kto vás zabije, sa domnieval, že tým koná Bohu službu. 

3 A to vám urobia preto, že nepoznali ani Otca ani mňa. 

4 Ale to som vám hovoril nato, aby ste, keď prijde tá hodina, pamätali na to, že som vám to ja povedal. Ale toho som vám nepovedal od počiatku, pretože som bol s vami. 

5 Ale teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a niktorý z vás sa ma nepýta: Kam ideš? 

6Ale preto, že som vám hovoril tieto veci, zármutok naplnil vaše srdce. 

7 No, ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ neprijde k vám; ale ak odídem, pošlem ho k vám. 

8 A keď on prijde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravedlivosti a o súde, 

9 a to o hriechu preto, že neveria vo mňa; 

10 o spravedlivosti, že idem k svojmu Otcovi, a už ma viacej neuvidíte, 

11 a o súde, že knieža tohoto sveta je odsúdené.

12 Ešte by som vám mal mnoho čo povedať, ale teraz nemôžete zniesť. 

13 Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. 

14 Ten ma oslávi, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. 

15 Všetko, čo má Otec, je moje; preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám. 16 Krátku chvíľu, a neuvidíte ma, a zase krátku chvíľu, a uvidíte ma, lebo ja idem k Otcovi. 

17 Vtedy si povedali niektorí z jeho učeníkov medzi sebou: Čo je to, čo nám to hovorí: Krátku chvíľu, a neuvidíte ma, a zase krátku chvíľu, a uvidíte ma, a vraj ja idem k Otcovi? 

18 A tak hovorili: Čo je to, čo to hovorí, tá krátka chvíľa? Nevieme, čo hovorí. 

19Vtedy poznal Ježiš, že sa ho chceli pýtať, a povedal im: Po tom sa dopytujete medzi sebou, že som povedal: Krátku chvíľu a neuvidíte ma, a zase krátku chvíľu, a uvidíte ma? 

20 Ameň, ameň vám hovorím, že vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať, a vy sa budete rmútiť; ale váš zármutok sa obráti v radosť. 

21 Žena, keď rodí, má zármutok, lebo prišla jej hodina, ale keď porodí dieťatko, nepamätá viacej na súženie pre radosť, že sa človek narodil na svet. 

22 A tak aj vy teraz pravda máte zármutok, ale vás zase uvidím, a vaše srdce sa bude radovať, a vašej radosti nevezme nikto od vás.

23 A toho dňa sa ma už nebudete pýtať na nič. Ameň, ameň vám hovorím, že všetko, za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dá vám. 

24 Dosiaľ ste za nič neprosili v mojom mene; proste a dostanete, aby vaša radosť bola naplnená. 

25Toto som vám hovoril v podobenstvách, ale prijde hodina, keď vám už viacej nebudem hovoriť v podobenstvách, ale vám budem zjavne zvestovať o Otcovi. 

26 Toho dňa budete prosiť v mojom mene, a nehovorím vám, že ja budem za vás žiadať Otca, 

27 lebo sám Otec vás má rád, pretože ste vy mňa mali radi a uverili ste, že som ja vyšiel od Boha. 

28 Vyšiel som od Otca, a prišiel som na svet, a zase opúšťam svet a idem k Otcovi. 

29 Vtedy mu povedali jeho učeníci: Hľa, teraz hovoríš zjavne a nehovoríš nijakého podobenstva, 

30 Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa niekto pýtal. Takto veríme, že si vyšiel od Boha. 

31 A Ježiš im odpovedal: Teraz že veríte? 

32 Hľa, ide hodina, a teraz už prišla, aby ste sa rozpŕchli každý do svojho vlastného a mňa zanecháte samého; ale nie som sám, pretože je so mnou Otec. 

33 To som vám hovoril nato, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. 

17 kap.

1 Keď to dohovoril Ježiš, pozdvihol svoje oči k nebu a povedal: Otče, prišla hodina, osláv svojho Syna, aby aj tvoj Syn oslávil teba, 

2 jako si mu dal moc nad každým telom, aby všetkým tým, ktorých si mu dal, dal večný život. 

3 A to je ten večný život, aby znali teba, toho jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. 

4 Ja som ťa oslávil na zemi; dielo som dokonal, ktoré si mi dal, aby som vykonal. 

5A teraz ma osláv ty, Otče, sám u seba slávou, ktorú som mal u teba, prv ako bol svet. 

6 Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli, a dal si ich mne, a zachovali tvoje slovo. 

7 A teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba; 

8 lebo slová, ktoré si mi dal, dal som im, a oni prijali a poznali vpravde, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. 

9 Ja prosím za nich, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. 

10 A všetko, čo je moje, je tvoje, a to, čo je tvoje, je moje. A oslávený som v nich. 

11 A už viac nie som na svete, ale oni sú na svete, a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich v svojom mene, ktorých si mi dal, aby boli jedno jako my. 

12 Keď som bol s nimi na svete, ja som ich ostríhal v tvojom mene, ktorých si mi dal, a strážiac zachránil, a nikto z nich nezahynul, iba ten syn zatratenia, aby sa naplnilo Písmo. 

13 No, teraz už idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali radosť, moju radosť, naplnenú v sebe. 

14 Ja som im dal tvoje slovo, a svet ich vzal v nenávisť, pretože nie sú zo sveta, jako ja nie som zo sveta. 

15Neprosím, žeby si ich vzal zo sveta, ale žeby si ich zachoval od zlého. 

16 Zo sveta nie sú, jako ja nie som zo sveta. 

17 Posväť ich v svojej pravde! Tvoje slovo je pravda. 

18 Jako si ty mňa poslal na svet, tak som i ja ich poslal do sveta. 

19 A ja za nich posväcujem sám seba, aby aj oni boli posvätení v pravde. 

20Ale neprosím len za týchto, ale aj za tých, ktorí majú skrze ich slovo uveriť vo mňa, 

21 aby boli všetci jedno, jako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. 

22 A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno, jako sme my jedno, 

23 ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonalí v jedno, aby svet vedel, že si ma ty poslal, a že si ich miloval ako si mňa miloval. 

24 Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby, kde som ja, aj oni tam so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. 

25 Spravedlivý Otče, a svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal, aj títo poznali, že si ma ty poslal. 

26 A oznámil som im tvoje meno, a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich a ja v nich. 

18 kap.

1 Keď to povedal Ježiš, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Kedron, kde bola zahrada, do ktorej vošiel on i jeho učeníci.

Mt 26:36-46

36 Vtedy prišiel s nimi Ježiš na miesto, zvané Getsémane, a povedal učeníkom: Poseďte tu, až odídem a pomodlím sa tamto. 

37 A pojmúc so sebou Petra a dvoch synov Zebedeových začal sa rmútiť a veľmi teskniť. 

38 Vtedy im povedal: Moja duša je smutná až na smrť; zostaňte tu a bdejte so mnou! 

39 A poodíduc trochu ďalej napred padol na svoju tvár, modlil sa a hovoril: Môj Otče, ak je možné, nech odíde odo mňa tento kalich, avšak nie ako ja chcem, ale jako ty. 

40Potom prišiel k učeníkom a našiel ich spať a povedal Petrovi: Či ste takto nemohli so mnou bdieť jednu hodinu? 

41 Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia! Duch síce je hotový, ale telo je krehké. 

42 Opät odišiel po druhé a modlil sa a hovoril: Môj Otče, ak ma nemôže minúť tento kalich, len keď ho vypijem, nech sa stane tvoja vôľa! 

43 A keď prišiel, zase ich našiel spať, lebo ich oči boly obtiažené. 

44 A nechajúc ich znova odišiel a modlil sa po tretie, povediac to isté slovo. 

45 Potom prišiel k učeníkom a povedal im: Teraz už spite a odpočívajte! Hľa, priblížila sa hodina, a Syna človeka zrádzajú do rúk hriešnikov. 

46 Vstaňte, poďme, hľa, už sa priblížil ten, ktorý ma zrádza.

Mk 14:32-42

32 Potom prišli na pozemok, ktorého meno je Getsémane. A povedal svojim učeníkom: Poseďte tu, kým sa nepomodlím.

33 A pojal so sebou Petra, Jakoba a Jána a začal sa ľakať a veľmi teskniť. 

34 A povedal im: Moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bdejte. 

35 A poodíduc trochu dopredu padnul na zem a modlil sa, žeby, ak je vraj možné, odišla od neho tá hodina. 

36 A hovoril: Abba, Otče, tebe je všetko možné, odnes odo mňa tento kalich! Ale však nie to, čo ja chcem, ale čo ty. 

37 Potom prišiel a našiel ich spať. A povedal Petrovi: Šimone, spíš? Či si nevládal bdieť jednu hodinu? 

38 Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia, lebo duch je síce hotový, ale telo je slabé. 

39 A zase odišiel a modlil sa hovoriac tie isté slová. 

40 A keď sa navrátil, zase ich našiel spať, lebo ich oči boly obtiažené, a nevedeli, čo by mu mali odpovedať.

41 A prišiel po tretie a povedal im: Teraz už spite a odpočívajte! Už je to tam! Prišla tá hodina; hľa, Syna človeka zrádzajú do rúk hriešnikov. 

42 Vstaňte, poďme! Hľa, už je blízko ten, ktorý ma zrádza.

Lk 22:40-46

40 A keď prišiel na miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia! 

41 A sám sa vzdialil od nich asi jako na dohodenie kameňom a skloniac kolená modlil sa 

42 a vravel: Otče, ak chceš, odnes odo mňa tento kalich; avšak nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane! 

43 A ukázal sa mu anjel s neba posilňujúc ho. 

44 A súc v smrteľnom zápase ešte napnutejšie sa modlil. A jeho znoj bol ako čo by kvapky krvi, stekajúce na zem. 

45 A keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať od zármutku46 a povedal im: Čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia!

Žid 5:7-9

7 Ktorý vo dňoch svojho ľudského tela so silným krikom a so slzami obeťou doniesol prosby a úpenlivé modlitby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti, a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť, 

8 on, hoci bol Syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel, 

9 a súc zdokonalený stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, pôvodcom večného spasenia

Súbor na stiahnutie: chronologia-2014-08-sviatok-paschy-v-jeruzaleme-posledna-vecera