CHRONOLOGICKÉ ČÍTANIE BIBLIE. Chronológia evanjelií. 10. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

 

Účelom tohto chronologického zoradenia je nerušené súvislé čítanie (bez listovania z jednej knihy do druhej).

Zoradenie textov Evanjelií je podľa: Ruff Tibor, Chronologické čítania celého svätého Písma, SZPA, Budapešť.

Zdroj textov Evanjelií: http://www.biblia.sk/ Roháčkov preklad.

10. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

Mt 28:1 – 8

1 Potom pozde na koniec soboty, keď už svitalo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna i tá druhá Mária pozrieť hrob.

2 A hľa, povstalo veliké zemetrasenie, lebo anjel Pánov sostúpiac z neba pristúpil a odvalil kameň odo dverí a posadil sa na ňom.

3 A bol na pohľad ako blesk, a jeho rúcho bolo biele jako sneh.

4 A od strachu pred ním sa náramne zhrozili strážni a boli jako mŕtvi.

5 A anjel odpovedal a riekol ženám: Vy sa nebojte! Lebo viem, že Ježiša, toho ukrižovaného, hľadáte.

6 Niet ho tu, lebo vstal, tak ako povedal. Poďte, pozrite miesto, kde ležal Pán.

7 A iďte rýchle a povedzte jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych, a hľa, predchádza vás do Galilee, tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to!

8 A vyjdúc rýchle od hrobu, s bázňou a veľkou radosťou bežaly zvestovať jeho učeníkom.

Mk 16:1 – 8

1 A keď pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakobova a Salóme nakúpily voňavých vecí, aby prišly a pomazaly ho.

2 A v prvý deň týždňa včasne ráno, veľmi skoro, prišly k hrobu, keď začalo vychádzať slnko.

3 A hovorily jedna druhej: Kto nám odvalí kameň odo dverí hrobu?!

4 A keď pozrely, videly, že je kameň odvalený; lebo bol veľmi veliký.

5 A keď vošly do hrobu, videly mládenca, sediaceho na pravej strane, odiateho dlhým bielym rúchom, a preľakly sa.

6 Ale on im povedal: Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazarénskeho, toho ukrižovaného. Vstal, niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho boli položili.

7 Ale iďte, povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že ide pred vami do Galilee, tam ho uvidíte, jako vám predpovedal.

8 A vyšly rýchle a utiekly od hrobu, lebo sa triasly od strachu a boly celé predesené a nepovedaly nikomu ničoho, lebo sa bály.

Lk 24:1 – 9a

1 No, potom v prvý deň týždňa hlboko za svitu prišly k hrobu nesúc voňavé veci, ktoré prihotovily. A išly s nimi aj niektoré iné ženy.

2 A našly kameň odvalený od hrobu.

3 A keď vošly do vnútra, nenašly tela Pána Ježiša.

4 A stalo sa v tom, čo boly nad tým celé bezradné, že hľa, dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v rúchu, skvejúcom sa jako blesk.

5 A keď sa naľakaly a sklonily tvár k zemi, povedali im: Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi?

6 Niet ho tu, ale vstal. Rozpamätajte sa, jako vám hovoril, keď ešte bol v Galilei,

7 keď povedal, že Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnych ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych.

8 Vtedy sa rozpamätaly na jeho slová.

9 A keď sa navrátily od hrobu,

Jn 20:1

1 Potom v prvý deň týždňa, skoro ráno, keď ešte bolo tma, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že je kameň odvalený od hrobu.

Jn 20:11 – 18

11 Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. A jako tak plakala, nahla sa do hrobu

12 a videla sedieť dvoch anjelov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách, kde bolo ležalo telo Ježišovo.

13 A oni jej povedali: Ženo, čo plačeš? A ona im povedala: Vzali môjho Pána, a neviem, kde ho položili.

14 A keď to povedala, obrátila sa nazad a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš.

15 Ježiš jej povedal: Ženo, čo plačeš? Koho hľadáš? A ona domnievajúc sa, že je zahradník, povedala mu: Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja ho vezmem.

16 Ježiš jej povedal: Mária! A ona sa obrátila a povedala mu hebrejsky: Rabbúni! (čo znamená: Učiteľu!).

17Ježiš jej povedal: Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil hore k svojmu Otcovi; ale idi k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi a k svojmu Bohu a k vášmu Bohu.

18 A tak prišla Mária Magdaléna a zvestovala učeníkom, že videla Pána, a že jej to povedal.

Mt 28:9 – 10

9 A jako tak išly zvestovať jeho učeníkom, tu hľa, Ježiš sa stretol s nimi a povedal: Zdravstvujte! A ony pristúpily, chopily sa jeho nôh a klaňaly sa mu.

10 Vtedy im povedal Ježiš: Nebojte sa! Iďte, zvestujte mojim bratom, aby odišli do Galilee a tam ma uvidia.

Mk 16:9 – 11

9 A keď vstal z mŕtvych v nedeľu skoro ráno, ukázal sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej bol vyhnal sedem démonov.

10 Tá išla a zvestovala to tým, ktorí bývali s ním, žalostiacim a plačúcim.

11 Ale oni, keď počuli, že žije, a že ho videla, neverili.

Mt 28:11 – 15

11 A keď ony išly, tu hľa, niektorí z tej stráže prišli do mesta a zvestovali najvyšším kňazom všetko, čo sa stalo.

12 A oni sa sišli so staršími a poradiac sa dali vojakom hodne peňazí

13 a riekli: Povedzte, že jeho učeníci prišli vnoci a ukradli ho, keď sme my spali.

14 A keby sa to dopočulo u vladára, my ho prehovoríme a vás urobíme bezstarostných.

15 A oni vzali peniaze a urobili, jako boli poučení. A tá reč je rozhlásená u Židov až do dnešného dňa.

Lk 24:9 – 11

9 A keď sa navrátily od hrobu, zvestovaly to všetko tým jedonástim a všetkým ostatným.

10A bola to Mária Magdaléna a Johanna a Mária Jakobova a tie ostatné s nimi, ktoré to hovorily apoštolom.

11 Ale tie ich slová sa im zdaly jako bájka, a neverili im, tým ženám.

Lk 24:12

12 A Peter vstanúc bežal k hrobu. A keď sa nahnul, videl povoje ležať samé, a odišiel sám v sebe diviac sa tomu, čo sa to stalo.

Jn 20:2 – 10

2 A keď to videla, bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k tomu druhému učeníkovi, ktorého mal rád Ježiš, a povedala im: Vzali Pána z hrobu, a nevieme, kde ho položili.

3 Vtedy vyšiel Peter aj ten druhý učeník, a išli k hrobu.

4 A bežali tí dvaja spolu, ale ten druhý učeník bežal popredku, rýchlejšie ako Peter, a prišiel prvý k hrobu.

5 A keď sa nahnul, videl povoje ležať, ale nevošiel.

6 Potom prišiel aj Šimon Peter idúc za ním a vošiel do hrobu a tiež videl povoje ležať

7 i šatku na znoj, ktorá bola na jeho hlave, ale tá neležala s povojmi, ale bola osobitne svinutá na jednom mieste.

8 Vtedy už vošiel aj ten druhý učeník, ktorý to bol prišiel prvý k hrobu, a videl a uveril,

9 lebo ešte neznali písma, že musel vstať z mŕtvych.

10 Vtedy zase odišli tí učeníci k svojim.

Mk 16:12 – 13

12 Potom z nich dvom, kráčajúcim cestou, zjavil sa v inej podobe, idúcim na vidiek.

13 Aj tí odišli a zvestovali to ostatným, ale ani tým neverili.

Lk 24:13 – 35

13 A hľa, dvaja z nich išli toho istého dňa do mestečka, vzdialeného šesťdesiat honov od Jeruzalema, ktoré sa menuje Emaus.

14 A tí sa shovárali medzi sebou o všetkom tom, čo sa to udialo.

15 A stalo sa v tom, keď sa tak shovárali a spolu sa navzájom dopytovali, že i sám Ježiš sa priblížil a išiel s nimi.

16 Ale ich oči boly držané, aby ho nepoznali.

17 A povedal im: Aké sú to veci, o ktorých idúci rozjímate medzi sebou a ste smutní?

18 A jeden z nich, ktorému bolo meno Kleofáš, odpovedal a riekol mu: Či ty jediný pohostíniš v Jeruzaleme, ktorý si nezvedel, čo sa v ňom stalo po tieto dni?

19 A on im povedal: A čože? A oni mu povedali: Čo sa stalo s Ježišom Nazarejským, ktorý bol muž prorok, mocný v skutku i v slove pred Bohom a pred všetkým ľudom,

20 a jako ho vydali najvyšší kňazi a naše kniežatá, aby bol odsúdený na smrť, a ukrižovali ho.

21 A my sme sa nadejali, že on je ten, ktorý ide vykúpiť Izraela. No, tomu všetkému je toto už tretí deň, ako sa to stalo.

22 Ale i z nás niektoré ženy, ktoré boly za svitu pri hrobe, naplnily nás úžasom,

23 ktoré nenajdúc jeho tela prišly a hovorily, že aj videnie anjelov videly, ktorí vraj hovoria, že žije.

24 Potom odišli niektorí z našich k hrobu a našli všetko tak, ako aj tie ženy povedaly, ale jeho nevideli.

25 A on im povedal: Ó, nesmyselní a spozdilí srdcom veriť všetkému tomu, čo hovorili proroci!

26 Či to azda nemusel trpieť Kristus a tak vojsť do svojej slávy?

27 A započnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov vykladal im, čo kde vo všetkých písmach je napísané o ňom.

28 A tak sa priblížili k mestečku, do ktorého išli, a on sa robil tak, že pojde ďalej.

29 Ale oni ho prinútili hovoriac: Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva, a deň sa už nachýlil! A tak vošiel, aby zostal s nimi.

30 A stalo sa, keď si sadol s nimi za stôl, že vzal chlieb a dobrorečil a lámal a podával im.

31 A v tom sa otvorily ich oči, a poznali ho, a on zmiznul od nich.

32 Vtedy povedali jeden druhému: Či nehorelo v nás naše srdce, keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písma?

vstali v tú istú hodinu a navrátili sa do Jeruzalema. A našli shromaždených tých jedonástich aj tých, ktorí boli s nimi,

34ktorí hovorili, že Pán skutočne vstal, a že sa ukázal Šimonovi.

35 A oni zase rozprávali, čo zkúsili na ceste, a jako ho poznali pri lámaní chleba.

Jn 20:19 – 23

19 A keď bol večer toho dňa, prvého dňa týždňa, a dvere, kde boli učeníci shromaždení, boly zamknuté zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a zastal si do prostredku a povedal im: Pokoj vám!

20 A keď to povedal, ukázal im svoje ruky aj svoj bok. A tak zaradovali sa učeníci, keď videli Pána.

21 Vtedy im zase povedal Ježiš: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás.

22 A keď to povedal, dýchnul na nich a povedal im: Prijmite Svätého Ducha!

23 Keby ste odpustili hriechy niektorých ľudí, sú im odpustené, a keby ste zadržali hriechy niektorých ľudí, sú im zadržané.

Mk 16:14 – 18

14 Naposledy sa ukázal tým jedonástim, keď sedeli za stolom, a karhal ich neveru a tvrdosť ich srdca, že neuverili tým, ktorí ho videli vstalého z mŕtvych.

15 A povedal im: Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu!

16 Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený.

17 A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazyky,

18hadov budú brať, a keby vypili niečo smrťonosné, neuškodí im; na chorých budú vzkladať ruky, a budú sa mať dobre.

Jn 20:24 – 31

24 Ale Tomáš, jeden z dvanástich, zvaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš.

25 A tak mu hovorili tí druhí učeníci: Videli sme Pána. Ale on im povedal: Ak neuvidím bodnutia hrebov na jeho rukách a nepoložím svojho prstu na miesta, bodnuté od hrebov, a nepoložím svojej ruky na jeho bok, neuverím.

26 A po ôsmich dňoch boli zase vnútri jeho učeníci a Tomáš s nimi. Vtedy zase prišiel Ježiš pri zamknutých dveriach a stal si do prostredku a povedal: Pokoj vám!

27 A potom povedal Tomášovi: Daj sem svoj prst a pozri moje ruky a daj svoju ruku a polož na môj bok a nebuď neveriaci, ale veriaci!

28 A Tomáš odpovedal a riekol mu: Môj Pán a môj Bôh!

29 A Ježiš mu povedal: Tomášu, uveril si, že si ma videl. Blahoslavení sú, ktorí nevideli a uverili.

30A tak aj mnoho iných divov učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré nie sú napísané v tejto knihe.

31 Ale toto je napísané nato, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a aby ste veriac mali život v jeho mene. 

Mt 28:16 – 20

16 A tí jedonásti učeníci išli do Galilee, na vrch, kam im bol nariadil Ježiš.

17 A keď ho videli, klaňali sa mu, ale niektorí pochybovali.

18 A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi.

19 A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha

20 učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.

Jn 21:1 – 25

1 Potom sa zase zjavil Ježiš učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto.

2 Boli spolu Šimon Peter a Tomáš, zvaný Didymus, a Natanael z Galilejskej Kány aj tí dvaja synovia Zebedeovi a ešte iní z jeho učeníkov dvaja.

3 A Šimon Peter im povedal: Idem loviť ryby. A oni mu povedali: Pojdeme aj my s tebou. A tak vyšli a vstúpili hneď do lode, ale v tú noc nechytili ničoho.

4 A keď už bolo ráno, stál Ježiš na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš.

5 Vtedy im povedal Ježiš: Deti, či máte niečo na zjedenie? A oni mu povedali: Nemáme.

6 A on im povedal: Zahoďte sieť na pravú stranu lode a najdete. A tak zahodili a už aj ju nevládali utiahnuť pre množstvo rýb.

7 Vtedy povedal učeník, ktorého to miloval Ježiš, Petrovi: To je Pán. A Šimon Peter, keď počul, že je to Pán, opásal si svrchné rúcho, lebo bol nahý a hodil sa do mora.

8 A tí druhí učeníci prišli na člne, lebo neboli ďaleko od zeme, ale tak asi dvesto lakťov, vlečúc sieť s rybami.

9 A jako vyšli na zem, videli rozloženú vatru uhlia a rybu, položenú na ňom, aj chlieb.

10 A Ježiš im povedal: Doneste z rýb, ktoré ste teraz ulovili.

11 Tu vyšiel Šimon Peter a vytiahol sieť na zem, plnú velikých rýb, sto päťdesiattri. A hoc ich bolo tak mnoho, neroztrhla sa sieť.

12 Potom im povedal Ježiš: Poďte, raňajkujte! A niktorý z učeníkov neopovážil sa opýtať sa ho: Kto si ty? Lebo vedeli, že je Pán.

13 A Ježiš prišiel a vzal chlieb a dal im, a podobne aj rybu.

14 Toto už po tretie sa zjavil Ježiš svojim učeníkom, odkedy vstal z mŕtvych.

15 A potom, keď sa naraňajkovali, povedal Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimone Jonášov, či ma miluješ, viac ako títo? A on mu povedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal: Pas moje jahniatka!

16 A zase mu povedal, po druhé: Šimone Jonášov, či ma miluješ? On mu povedal: Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Nato mu povedal Ježiš: Pas ako pastier moje ovečky!

17 Povedal mu po tretie: Šimone Jonášov, či ma máš rád? Vtedy sa zarmútil Peter, že mu povedal po tretie: Či ma máš rád? A povedal mu: Pane, ty vieš všetko, ty znáš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal: Pas moje ovečky!

18 Ameň, ameň ti hovorím, že keď si bol mladší, opasovával si sa sám a chodieval si, kde si chcel; ale keď sa zostarieš, vystrieš svoje ruky, a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.

19 A to povedal dávajúc znamenie, akou smrťou oslávi Boha. A keď to povedal, riekol mu: Poď za mnou!

20 A Peter obrátiac sa videl učeníka, ktorého miloval Ježiš, že ide za ním, ktorý sa to aj pri večeri bol privinul k jeho hrudi a povedal: Pane, ktorý je to, ktorý ťa zradí?

21 Keď toho videl Peter, povedal Ježišovi: Pane, a tento čo?

22 A Ježiš mu povedal: Ak chcem, aby zostal, dokiaľ neprijdem, čo tebe do toho? Ty poď za mnou!

23 A tak sa roznieslo to slovo medzi bratov v tom smysle, že ten učeník nezomrie. Ale Ježiš mu nepovedal, že nezomriem, ale: Ak chcem, aby zostal, dokiaľ neprijdem, čo tebe do toho?

24 A to je ten učeník, ktorý svedčí o týchto veciach a ktorý toto písal, a vieme, že jeho svedoctvo je pravdivé.

25 No, je aj mnoho iného, čo učinil Ježiš, čo keby sa malo jednotlive popísať, mám za to, že ani ten svet by neobsiahol kníh, ktoré by sa popísaly. Ameň.

1Kor 15:4 – 7

4 a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem

5 a že sa ukázal Kéfašovi, potom dvanástim,

6 potom sa naraz ukázal viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina žije až doteraz, ale niektorí tiež zosnuli.

7 Potom sa ukázal Jakobovi, potom všetkým apoštolom.

Sk 1:2 – 12

2 až do toho dňa, ktorého vzatý bol hore do neba, keď už bol dal skrze Svätého Ducha prikázania apoštolom, ktorých si vyvolil,

3 ktorým sa aj zjavoval živý po svojom utrpení mnohými dôkazmi ukazujúc sa im štyridsať dní a hovoriac s nimi o kráľovstve Božom.

4 A shromažďujúc sa s nimi prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo, o ktorom zasľúbení ste vraj počuli od mňa;

5 totiž že Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom už o nie mnoho dní.

6 A oni síduc sa pýtali sa ho a vraveli: Pane, či v tomto čase obnovíš Izraelovi kráľovstvo?

7 A on im povedal: To nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jednotlivé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlastnej moci,

8 ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý prijde na vás, a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme.

9 A keď to povedal, zdvihnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, a podňal ho oblak a vzal zpred ich očí.

10 A jako v tom, čo odchádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa, dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu,

11 ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba.

12 Vtedy sa vrátili do Jeruzalema s vrchu, zvaného Olivového, ktorý je blízko Jeruzalema, na cestu sobotného dňa od neho.

Mk 16:19 – 20

19A tak Pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol hore do neba, a sadol si po pravici Božej.

20 A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzaly divy. Ameň.

Lk 24:50 – 53

50 Potom ich vyviedol von až do Betánie a pozdvihnúc svoje ruky dal im požehnanie.

51 A stalo sa v tom, keď ich žehnal, že sa bral preč od nich a vznášal sa hore do neba.

52 A oni pokloniac sa mu navrátili sa do Jeruzalema s velikou radosťou.

53 A boli po celý čas v chráme a chválili Boha a dobrorečili mu. Ameň.

Súbor na stiahnutie: CHRONOLOGIA 2014- 10. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista