CHRONOLOGICKÉ ČÍTANIE BIBLIE. Chronológia evanjelií. 1. Narodenie Ježiša.

Účelom tohto chronologického zoradenia je nerušené súvislé čítanie (bez listovania z jednej knihy do druhej).

Zoradenie textov Evanjelií je podľa: Ruff Tibor, Chronologické čítania celého svätého Písma, SZPA, Budapešť.

Zdroj textov Evanjelií: http://www.biblia.sk/ Roháčekov preklad.

 

1. Narodenie Ježiša

Lk 1:1-4

1  Keďže sa už mnohí podujali po poriadku sostaviť rozpravu o veciach, ktoré sa udialy u nás,

2  ako nám to podali tí, ktorí boli od prvopočiatku očitými svedkami a služobníkmi slova,

3  videlo sa dobrým aj mne, ktorý som odhora všetko dôkladne sledoval, napísať ti to zaradom, výborný Teofile,

4  aby si náležite poznal istotu vecí, ktorým ťa učili.

Koment: Venovanie Teofilovi. Teofil je možno konkrétna historická osoba, ale zároveň meno Teofil znamená „milujúci Boha“. Takže kniha je potom venovaná každému, ktorí miluje Boha.

 

J1:1-5, 9-14, 16-18

1  Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh.

2  Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha.

3  Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo.

4  V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí,

5  a to svetlo svieti vo tme, a tma ho nezadržala.

9  To bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet.

10  Na svete bol, a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal!

11  Prišiel do svojho vlastného, a jeho vlastní ho neprijali!

12  Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno;

13  ktorí nie z krví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení.

14  A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy.

16  A z jeho plnosti sme my všetci vzali, a to milosť za milosť.

17  Lebo zákon je daný skrze Mojžiša; milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista.

18  Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom, on nám vysvetlil.

Koment: Zdôraznenie skutočnosti, že Ježiš Kristus jestvoval aj pred svojím príchodom na Zem. (Pozri: Pr 30:4; Pr 8:22-24). Odlišný začiatok, než synoptické evanjelia.

 

Mt 1:1-17

1  Kniha rodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.

2  Abrahám splodil Izáka; Izák splodil Jakoba; Jakob splodil Júdu a jeho bratov;

3  Júda splodil Fáresa a Záru, z Támari; Fáres splodil Ezroma; Ezrom splodil Arama;

4  Aram splodil Amminadába; Amminadáb splodil Názona; Názon splodil Salmona;

5  Salmon splodil Bóza, z Rachabi; Bóz splodil Obéda, z Ruti; Obéd splodil Jesseho;

6  Jesse splodil Dávida, kráľa; kráľ Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášova;

7  Šalamún splodil Roboáma; Roboám splodil Abiáša; Abiáš splodil Azu;

8  Aza splodil Jozafata; Jozafat splodil Joráma; Jorám splodil Oziáša;

9  Oziáš splodil Joatáma, Joatám splodil Achasa; Achas splodil Ezechiáša;

10  Ezechiáš splodil Manassesa; Manasses splodil Amona; Amon splodil Joziáša;

11  Joziáš splodil Jekoniáša a jeho bratov o čase presídlenia do Babylona.

12  A po presídlení do Babylona splodil Jekoniáš Salatiela; Salatiel splodil Zorobábela;

13  Zorobábel splodil Abiúda; Abiúd splodil Elijakima; Elijakim splodil Azora;

14  Azor splodil Sádocha; Sádoch splodil Achima; Achim splodil Eliúda;

15  Eliúd splodil Eleazára; Eleazár splodil Mattana; Mattan splodil Jakoba;

16  Jakob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný KRISTUS.

17  A tak všetkých rodov od Abraháma až po Dávida bolo rodov štrnásť a od Dávida až po presídlenie do Babylona rodov štrnásť a od presídlenia do Babylona až po Krista rodov štrnásť.

Koment: Matúš zachytáva Jozefov rodokmeň od Abraháma po Ježiša. Jeho úlohou je pozdvihnúť Židov, zdôrazňuje Abrahámov pôvod a najväčšieho kráľa Dávida.

 

Lk 2:23b-38

(Ježiš) ako sa myslelo (bol), synom Jozefovým, ktorý bol Héliho,

24  ktorý bol Mattatov, ktorý bol Léviho, ktorý bol Melchiho, ktorý bol Jannov, ktorý bol Jozefov,

25  ktorý bol Mattatiášov, ktorý bol Ámosov, ktorý bol Nahúmov, ktorý bol Esliho, ktorý bol Naggeho,

26  ktorý bol Mahatov, ktorý bol Mattatiášov, ktorý bol Semeiho, ktorý bol Jozefov, ktorý bol Júdov,

27  ktorý bol Johannov, ktorý bol Résov, ktorý bol Zorobábelov, ktorý bol Salatielov, ktorý bol Nériho,

28  ktorý bol Melchiho, ktorý bol Addiho, ktorý bol Kosamov, ktorý bol Elmodamov, ktorý bol Érov,

29  ktorý bol Joseho, ktorý bol Eliezerov, ktorý bol Jorimov, ktorý bol Mattatov, ktorý bol Léviho,

30  Ktorý bol Simeonov, ktorý bol Júdov, ktorý bol Jozefov, ktorý bol Jonamov, ktorý bol Elijakimov,

31  ktorý bol Meleov, ktorý bol Menamov, ktorý bol Mattatov, ktorý bol Nátanov, ktorý bol Dávidov,

32  ktorý bol Jesseho, ktorý bol Obédov, ktorý bol Boazov, ktorý bol Salmonov, ktorý bol Názonov,

33  ktorý bol Aminadábov, ktorý bol Aramov, ktorý bol Ezromov, ktorý bol Fáresov, ktorý bol Júdov, ktorý bol Jakobov,

34  ktorý bol Izákov, ktorý bol Abrahámov, ktorý bol Táreho, ktorý bol Náchorov,

35  ktorý bol Sáruchov, ktorý bol Ragauho, ktorý bol Fálekov, ktorý bol Sáleho,

36  ktorý bol Kainanov, ktorý bol Arfaxadov, ktorý bol Sémov, ktorý bol Noeho, ktorý bol Lámechov,

37  ktorý bol Matuzalemov, ktorý bol Enochov, ktorý bol Jaredov, ktorý bol Malalehélov, ktorý bol Kainanov,

38  ktorý bol Enosov, ktorý bol Sétov, ktorý bol Adamov, ktorý bol Boží.

Koment: Lukáš vyvyšuje Ježiša ako spasiteľa celého ľudstva. (Héli bol otčim Jozefa a otec Márie)

 

Lk 1:5-80

5  Za dní Heródesa kráľa nad Judskom, bol nejaký kňaz, menom Zachariáš, z triedy Abiášovej, a jeho manželka bola z dcér Áronových, ktorej bolo meno Alžbeta.

6  Obidvaja boli spravedliví pred Bohom chodiac vo všetkých prikázaniach a ustanoveniach Pánových bezúhonní.

7  A nemali dieťaťa, pretože Alžbeta bola neplodná, a boli už obidvaja pokročilí vo svojich dňoch.

8  A stalo sa, keď konal kňazskú službu v poriadku svojej triedy pred Bohom,

9  že podľa obyčaje kňazského úradu dostal losom, aby kadil, vojdúc do chrámu Pánovho.

10  A všetko množstvo ľudu modlilo sa vonku v hodinu kadenia.

11  A ukázal sa mu anjel Pánov stojac po pravej strane oltára na kadenie.

12  A keď ho uvidel Zachariáš zľakol sa, a bázeň pripadla na neho.

13  Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariášu lebo tvoja prosba je vyslyšaná, a tvoja manželka, Alžbeta, ti porodí syna, a nazovieš jeho meno Ján.

14  A budeš mať radosť a plesanie, a mnohí sa budú radovať jeho narodeniu;

15  lebo bude veľký pred Pánom a vína ani nijakého nápoja opojného nebude nikdy piť a Svätým Duchom bude naplnený ešte od života svojej matky.

16  A mnohých zo synov Izraelových obráti k Pánovi, ich Bohu.

17  A on sám pojde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravedlivých, aby prihotovil Pánovi pripravený ľud.

18  A Zachariáš povedal anjelovi: Po čom to poznám? Lebo ja som už starý, aj moja manželka je pokročilá vo svojich dňoch.

19  Vtedy odpovedal anjel a riekol mu: Ja som Gabriel, ktorý stojím pred Bohom, a som poslaný na to, aby som hovoril s tebou a zvestoval ti tieto radostné veci.

20  Nuž hľa, budeš mlčať, nemý, a nebudeš môcť prehovoriť až do toho dňa, keď sa to všetko stane, pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa naplnia svojím časom.

21  A ľud očakával Zachariáša a divil sa, keď predlieval v chráme.

22  A keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť, a poznali, že videl videnie v chráme, lebo im dával náveštie a zostal nemý.

23  A stalo sa, keď sa vyplnily dni jeho bohoslužby, že odišiel do svojho domu.

24  A po tých dňoch počala Alžbeta, jeho manželka, a kryla sa päť mesiacov

25  a hovorila: Takto mi učinil Pán vo dňoch, v ktorých pohliadol na mňa, aby odňal moje pohanenie medzi ľuďmi.

26  Potom v šiestom mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret,

27  k panne, zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Dávidovho, a meno panny bolo Mária.

28  A keď vošiel ku nej anjel, povedal: Raduj sa, obdarená milosťou! Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami!

29  A ona vidiac ho zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, jaký to má byť pozdrav.

30  Ale anjel jej povedal: Neboj sa Mária, lebo si našla milosť u Boha

31  a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš.

32  Ten bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. A Pán Bôh mu dá trón Dávida, jeho otca,

33  a bude kraľovať nad domom Jakobovým až na veky, a jeho kráľovstvu nebude konca.

34  A Mária povedala anjelovi: Jako sa to stane, keď neznám muža?

35  A anjel odpovedal a riekol jej: Svätý Duch prijde na teba, a moc Najvyššieho ti zatôni, a preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží.

36  A hľa, Alžbeta, tvoja pokrevná, aj ona počala syna vo svojej starobe, a toto jej je už šiesty mesiac, tej, ktorú volajú neplodnou,

37  lebo u Boha nebude nemožným niktoré slovo.

38  Vtedy povedala Mária: Hľa, som dievka Pánova; nech sa mi tedy stane podľa tvojho slova. A anjel odišiel od nej.

39  A v tých dňoch vstala Mária a ponáhľajúc sa išla na vrchy, do mesta Júdovho.

40  A vošla do domu Zachariášovho a pozdravila Alžbetu.

41  A stalo sa, keď počula Alžbeta pozdrav Máriin, že poskočilo nemluvňa v jej živote, a Alžbeta bola razom naplnená Svätým Duchom

42  a zvolala veľkým hlasom a riekla: Požehnaná ty medzi ženami a požehnaný plod tvojho života!

43  Odkiaľ mi to, aby prišla ku mne matka môjho Pána?!

44  Lebo hľa, jako zavznel hlas tvojho pozdravu v moje uši, s plesotom poskočilo nemluvňa v mojom živote,

45  a blahoslavená tá, ktorá uverila, lebo sa naplní to, čo jej bolo hovorené od Pána.

46  A Mária riekla: Moja duša zvelebuje Pána,

47  a môj duch plesá nad Bohom, mojím Spasiteľom

48  pretože pohliadol na poníženie svojej dievky. Lebo hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia,

49  pretože mi učinil veľké veci ten Mocný, a sväté je jeho meno,

50  a jeho milosrdenstvo do pokolení a pokolení tým, ktorí sa ho boja.

51  Dokázal silu svojím ramenom, rozptýlil pyšných mysľou ich srdca,

52  svrhnul mocnárov s trónov a povýšil ponížených,

53  lačných naplnil dobrými vecami a bohatých poslal preč prázdnych.

54  Zaujal sa Izraela, svojho služobníka, aby sa rozpamätal na svoje milosrdenstvo,

55  tak ako hovoril našim otcom, na milosrdenstvo, sľúbené Abrahámovi a jeho semenu na večnosť.

56  A Mária zostala s ňou asi tri mesiace a potom sa navrátila do svojho domu.

57  A Alžbete sa naplnil čas, aby porodila, i porodila syna.

58  A počuli okolní súsedia i jej príbuzní, že jej učinil Pán svoje veľké milosrdenstvo, a radovali sa s ňou.

59  Potom stalo sa ôsmeho dňa, že prišli obrezať dieťatko a volali ho po mene jeho otca Zachariášom.

60  Ale jeho matka odpovedala a riekla: Nie, ale sa bude volať Ján.

61  A povedali jej: Veď nie je nikoho z tvojho príbuzenstva, kto by sa volal tým menom!

62  A dávali náveštie jeho otcovi, jako by asi chcel, aby sa volal.

63  A on si vypýtal tabuľku a napísal: Ján je jeho meno. A všetci sa divili.

64  A naskutku sa otvorily jeho ústa i jeho jazyk, a hovoril dobrorečiac Bohu.

65  Vtedy prišla bázeň na všetkých, ktorí bývali okolo nich, a po celom tom vrchovatom kraji judskom hovorilo sa o všetkých týchto veciach.

66  A všetci, ktorí to počuli, složili to vo svojom srdci a hovorili: Čo to len bude z toho dieťaťa! A ruka Pánova bola s ním.

67  A Zachariáš, jeho otec, bol razom naplnený Svätým Duchom a prorokoval:

68  Požehnaný Pán Bôh Izraelov, že navštívil a učinil vykúpenie svojmu ľudu

69  a vyzdvihol nám roh spasenia v dome Dávida, svojho služobníka, –

70  jako hovoril skrze ústa svojich svätých od veku prorokov –

71  spasenie z moci našich nepriateľov a z ruky všetkých tých, ktorí nás nenávidia,

72  aby učinil milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svätú smluvu,

73  na prísahu, ktorú prisahal Abrahámovi, nášmu otcovi, že nám dá,

74  aby sme vytrhnutí súc z ruky svojich nepriateľov slúžili jemu bez strachu

75  v svätosti a v spravedlivosti pred ním po všetky dni svojho života.

76  A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pojdeš pred tvárou Pánovou prihotoviť jeho cesty,

77  dať jeho ľudu známosť spasenia, záležajúceho v odpustení ich hriechov

78  pre vnútornosti milosrdenstva nášho Boha, ktorými nás navštívil východ z výsosti,

79  aby sa ukázal tým, ktorí sedia vo tme a v tôni smrti, aby upravil naše nohy na cestu pokoja.

80  A dieťatko rástlo a silnelo duchom a bolo na pustinách až do dňa svojho ukázania sa Izraelovi.

 

Mt 1:18-25

18  A narodenie Ježiša Krista bolo takto. Keď bola jeho matka, Mária, zasnúbená Jozefovi, prv ako sa sišli, bola najdená tehotná zo Svätého Ducha.

19  Ale Jozef, jej muž, súc spravedlivý a nechcúc jej urobiť potupu chcel ju tajne prepustiť. 20  A keď o tom premýšľal, hľa, ukázal sa mu anjel Pánov vo sne a povedal: Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha;

21  a porodí syna a nazveš jeho meno JEŽIŠ, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov.

22  A to všetko sa stalo nato, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané od Pána skrze proroka, ktorý povedal:

23  Hľa, panna počne a porodí syna, a nazovú jeho meno Immanuel, čo je preložené: S nami Bôh.

24  A Jozef prebudiac sa zo spánku učinil, ako mu nariadil anjel Pánov, a prijal svoju manželku.

25  Ale jej nepoznal, dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna a nazval jeho meno Ježiš.

 

Lk 2:1-12

1  A stalo sa v tých dňoch, že vyšiel rozkaz od cisára Augusta, aby bol popísaný celý svet.

2  (Tento prvý popis sa udial vtedy, keď bol Cyrenius vladárom nad Sýriou).

3  A išli všetci, aby sa zapísali, každý do svojho vlastného mesta.

4  A tak odišiel aj Jozef od Galilee z mesta Nazareta hore do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z čeľade Dávidovej,

5  aby sa zapísal s Máriou, sebe zasnúbenou manželkou tehotnou.

6  A stalo sa, keď tam boli, že sa naplnily dni aby porodila.

7  A porodila svojho prvorodeného syna a zavinula ho do plienok a uložila ho v jasliach, pretože nemali miesta v uchýlišti.

8  A pastieri boli v tom istom kraji nocujúc na poli a zamieňajúc sa po strážach strážili vnoci nad svojím stádom.

9  A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich, a sláva Pánova ich osvietila, a báli sa veľkou bázňou.

10  Ale anjel im povedal: Nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám velikú radosť, ktorá bude všetkému ľudu,

11  lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom.

12  A toto vám bude znamením: najdete nemluvniatko zavinuté v plienkach a ležiace v jasliach.

13  A zrazu sa zjavilo s anjelom množstvo nebeského vojska chváliacich Boha a hovoriacich: 14  Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, v ľuďoch zaľúbenie!

15  A stalo sa, keď odišli od nich anjeli do neba, že si povedali mužovia, tí pastieri: Nože poďme až do Betlehema a vidzme, čo sa to stalo, čo nám to oznámil Pán!

16  A prišli poponáhľajúc sa a našli Máriu i Jozefa i nemluvniatko, ležiace v jasliach.

17  A keď uvideli, rozhlasovali všade, čo im bolo hovorené o tom dieťatku.

18  A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im bolo hovorené od pastierov.

19  Ale Mária zachovávala všetky tie slová a uvažovala o nich vo svojom srdci.

20  A pastieri sa navrátili oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, tak ako im to bolo hovorené.

21  A keď sa naplnilo osem dní, aby bolo obrezané dieťatko, nazvali jeho meno Ježiš, ktorým bolo nazvané od anjela, prv ako sa bolo počalo v živote.

 

Mt 2:1-12

1  A keď sa narodil Ježiš v Judskom Betleheme za dní kráľa Heródesa, tu hľa, mudrci od východu slnca prišli do Jeruzalema

2  a hovorili: Kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnca a prišli sme sa mu pokloniť.

3  Ale keď to počul kráľ Heródes, zľakol sa i celý Jeruzalem s ním.

4  A svolal všetkých najvyšších kňazov a učiteľov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má Kristus narodiť.

5  A oni mu riekli: V Judskom Betleheme, lebo tak je napísané skrze proroka:

6  A ty, Betleheme, zem Júdova, nijako nie si najmenším medzi vojvodami Júdovými, lebo z teba mi vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud, Izraela.

7  Vtedy Heródes povolal tajne mudrcov a dôkladne sa ich vypýtal na čas hviezdy, ktorá sa im ukazovala,

8  a pošlúc ich do Betlehema povedal: Iďte a dôkladne sa povypytujte o tom dieťatku, a keď najdete, dajte mi o tom zvesť, aby som i ja prijdúc poklonil sa mu.

9  A oni vypočujúc kráľa odišli. A hľa, hviezda, ktorú boli videli na východe slnca, išla pred nimi, až prišla a zastála nad miestom, kde bolo dieťatko.

10  A zazrúc hviezdu preveľmi sa zaradovali.

11  A keď vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho matkou, a padnúc klaňali sa mu a otvoriac svoje poklady obetovali mu dary: zlato, kadivo a myrru.

12  A napomenutí súc od Boha vo sne, aby sa nenavracovali k Heródesovi, navrátili sa inou cestou do svojej krajiny.

Koment: Čas narodenia Ježiša:

Ježiš sa narodil na sčítanie ľudu rímskym cisárom Augustom. Ten robil tri sčítania, v roku 28 p. n. l. , v roku 8 p. n . l. a v roku 14 n. l. Cyrenius, vladár na Sýriou panoval v rokoch 12 p. n. l. – 6 n.l. Herodes veľký panoval v rokoch 37 – 4 p. n. l.

Čas prelínania sa všetkých troch panovníkov sa stretáva len na sčítanie v roku 8 p. n. l., to je teda najpravdepodobnejší rok narodenia Ježiša

 

Lk 2:22-39a

22  A keď sa naplnily dni jej očisťovania podľa zákona Mojžišovho, doniesli ho hore do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi,

23  jako je napísané v zákone Pánovom, že všetko mužského pohlavia, čo otvára život, bude sa volať svätým Pánovi,

24  a aby dali obeť podľa toho, čo je povedané v zákone Pánovom: dvoje hrdličiek alebo dve holúbätá.

25  A hľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Simeon. Bol to človek spravedlivý a pobožný, očakávajúci potešenie Izraelovo, a Svätý Duch bol na ňom.

26  A bolo mu zjavené od Svätého Ducha, že neuzrie smrti prv, ako by uvidel Krista Pánovho. 27  A prišiel v Duchu do chrámu. A keď uvodili rodičia dieťatko Ježiša, aby vzťahom na neho urobili podľa obyčaje zákona,

28  vzal ho na ramená a dobrorečil Bohu a povedal:

29  Teraz prepúšťaš svojho služobníka, Samovládca, podľa svojho slova, v pokoji,

30  lebo moje oči videly tvoje spasenie,

31  ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí,

32  svetlo na zjavenie národom a slávu svojho ľudu Izraela.

33  A Jozef a jeho matka sa divili tomu, čo sa hovorilo o ňom.

34  A Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke: Hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohých v Izraelovi a na znamenie, ktorému budú protirečiť –

35  aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby boli zjavené myšlienky z mnohých sŕdc.

36  A bola istá Anna, prorokyňa, dcéra Fanuelova, z pokolenia Aserovho, pokročilá vo mnohých dňoch, ktorá žila s mužom sedem rokov od svojho panenstva.

37  A tá bola vdovou až do osemdesiatich štyroch rokov, ktorá neodchádzala z chrámu pôstami a prosbami slúžiac Bohu dňom i nocou.

38  Tá prišla v tú istú hodinu a chválila Boha a vravela o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie v Jeruzaleme.

39  A keď vykonali všetko podľa zákona Pánovho, navrátili sa

 

Mt 2:13-23

13  A keď odišli, tu hľa, anjel Pánov sa ukázal vo sne Jozefovi a povedal mu: Vstaň a vezmi so sebou dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta a buď tam, dokiaľ ti nepoviem! Lebo Heródes bude hľadať dieťatko, aby ho zahubil.

14  A on vstal a vzal so sebou dieťatko i jeho matku, vnoci, a ušiel do Egypta

15  a bol tam až do smrti Heródesovej, aby sa naplnilo, čo bolo povedané od Pána skrze proroka, ktorý povedal: Z Egypta som povolal svojho syna.

16  Vtedy Heródes, vidiac, že je znevážený mudrcami, veľmi sa rozhneval a poslal a povraždil všetkých chlapcov, ktorí boli v Betleheme a na celom jeho okolí, od dvojročných a niže, podľa času, na ktorý sa bol dôkladne vypýtal mudrcov.

17  Vtedy sa naplnilo, čo bolo povedané od proroka Jeremiáša, ktorý povedal:

18  Hlas bolo počuť v Ráme, nárek a plač a mnoho kvílenia: Rácheľ, oplakávajúca svoje deti, a nedala sa potešiť, lebo ich niet.

19  A keď zomrel Heródes, tu hľa, anjel Pánov sa ukázal vo sne Jozefovi v Egypte

20  a povedal mu: Vstaň a vezmi so sebou dieťatko i jeho matku a idi do zeme Izraelovej, lebo pomreli tí, ktorí hľadali dušu dieťatka.

21  A on vstal a vzal so sebou dieťatko i jeho matku a prišiel do zeme Izraelovej.

22  Ale keď počul, že Archelaus kraľuje v Judsku miesto svojeho otca, Heródesa, bál sa ta odísť, a dostanúc vo sne úpravu od Boha ušiel do krajov Galilee

23  a prijdúc ta býval v meste zvanom Nazarete, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze prorokov, že sa bude volať Nazarejský.

 

Lk 2:39b-52

do Galilee, do svojho mesta, Nazareta.

40  A dieťatko rástlo a silnelo duchom, plnené súc múdrosťou, a milosť Božia bola obrátená naň.

41  A jeho rodičia chodievali každého roku na veľkonočný sviatok hore do Jeruzalema.

42  A keď mu bolo dvanásť rokov, a keď išli oni hore do Jeruzalema podľa obyčaje toho sviatku

43  a keď potom vybudli tam tie dni a vracali sa domov, chlapec Ježiš zostal v Jeruzaleme, a Jozef a jeho matka nevedeli o tom.

44  Ale domnievajúc sa, že je medzi spolucestujúcimi, odišli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi.

45  A keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho.

46  A stalo sa po troch dňoch, že ho našli v chráme sedieť medzi učiteľmi počúvať ich a opytovať sa ich.

47  A všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a nad jeho odpoveďami.

48  A keď ho uvideli, užasli, a jeho matka mu povedala: Dieťa, čo si nám to tak urobil? Hľa, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali.

49  A on im povedal: Čo to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho Otca?

50  Ale oni nerozumeli slovu, ktoré im hovoril.

51  A odišiel s nimi dolu a prišiel do Nazareta a poddával sa im. A jeho matka zachovávala všetky tie reči vo svojom srdci.

52  A Ježiš prospieval múdrosťou a vzrastom a milosťou u Boha aj u ľudí.

Súbor na stiahnutie: CHRONOLÓGIA – 1 Narodenie Ježiša