Vonkajšie a vnútorné dôkazy.

Zlatý rez

Rozmedzie teológie a filozofie

Môžeme otázku či Boh existuje zodpovedať racionálne, rozumom, myšlienkovou námahou? Teda objektívne. Alebo nemôžeme? Lebo je to vec iracionálna (nadrozumová, alebo ak chcete podrozumová), tak nejak zo zjavenia, a vec osobnej voľby, teda subjektívna?


Kozmologický dôkaz / kozmológia – pôvod, začiatok a osud vesmíru.

Prečo je niečo a nie nič? Prečo je existencia? Existenciu vyjadruje pohyb či zmena. Všetko čo sa hýbe bolo uvedené do pohybu niečim iný. Každý pohyb má svoj podnet. Niekde v minulosti musí byť prvý podnet pohybu, ktorý je nehybný.


Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem.

1. Mojžiš. 1:1

Ontologický dôkaz / ontológia – náuka o bytí

Boh je predstaviteľná bytosť vyššieho rádu. Ak by sme si vedeli predstaviť niečo vyššie od Boha, tak by sa to stalo Bohom, to nové vyššie. Pod pojmom Boh si však predstavujeme bytosť toho najvyššieho radu, teda vyššiu bytosť si už nevieme predstaviť. A zamyslime sa, čo je viac, obraz ktorý si predstavuje maliar v mysli, alebo reálne namaľovaný obraz nesmiernej hodnoty? Tak podobne, ak by Boh, najvyššia bytosť, existoval iba v našich mysliach, tak si vzápätí vieme predstaviť Boha vyššieho rádu, a síce takého, ktorý existuje v skutočnosti. Teda Boh existuje.


A Boh riekol Mojžišovi: SOM, KTORÝ SOM.

2 Mojžiš. 3:14


Blázon hovorí vo svojom srdci: Niet Boha.

Žalmy 53:2

Teleologický dôkaz / teleológia – náuka o účelnosti

Prečo je kozmos a nie chaos? Stavba živého organizmu, program v DNA, princíp semena, že v semiačku je obsiahnutý strom, v spermii a vajíčku človek … hm

Všetko je súčasťou poriadku, ktorý presahuje všetky úrovne od mikrosveta po megasvet. Vidíme plán a účel, ktorý predpokladá tvorcu.


Veď im je zjavné, čo možno poznať o Bohu; Boh im to totiž zjavil. 2Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie

List Rimanom 1:19,20

Etický dôkaz / etika – náuka o morálne relevantnom konaní a jeho normách

Kto môže rozhodnúť, že je niečo dobré, a niečo zlé? Ak nie je Boh, vtedy nie je žiadna morálna mierka na posúdenie čo je dobré a čo zlé. Ak nie je Boh sme len zvieratá, ktoré blúdia v tmavom bezvýznamnom vesmíre, k zničeniu …


Ježiš mu povedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, iba jediný — Boh!

ev. Matúša 10:18

Dôkaz z existencie zázrakov

Zázraky sa preukázateľne dejú. Nadprirodzené zásahy Boha do viditeľného sveta.


Boh pritom vydával svedectvo znameniami, zázrakmi i rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle.

List Židom

Dôkaz zo stupňovania k dokonalosti

Svet okolo seba vnímame v rôznych stupňoch, a na konci škály je absolútno. Farba je svetlejšia či tmavšia, ale absolútne svetlá je biela a naopak čierna. Aj život môžeme mať lepší a horší, na slobode, v zajatí, v zdraví v chorobe a pod. A zasa ten absolútny život – najslobodnejší, najinteligentnejší najšťastnejší, ten má Boh. Je prameňom živosti.

Dôkaz z túžby po transcendentne / transcendentno – to čo sa nachádza za (za hranicami vedomia, poznania, materiálneho sveta)

Máme prirodzené túžby na naplnenie ktorých existujú prirodzené predmety. Máme túžby, ktoré v čase a priestore, nie je ani jedná vec ani bytosť schopná naplniť. Preto existuje niečo mimo čas a matériu, čo je schopné naplniť takú túžbu. Je to Boh a šťastná večná existencia s Ním.

Protidôkazy

Existujú však aj dôkazy proti Božej existencii. Ten najobľúbenejší a najpoužívanejší je existencia zla. Vysvetlením je slobodná vôľa, mať možnosť voľby. Ináč by sme boli prinútení byť dobrí.

Záver

Odpoveďou na otázky v úvode sú zrejme oba možnosti, aj objektívne, aj subjektívne dôkazy, alebo ak chcete, presvedčenia. Predsa len to je a zostáva to aj osobnou voľbou. Rozumové dôkazy nestačia ako vidíme. Lebo ak existenciu Boha dokážeme, tým končí možnosť voľby. Bol by tak človek donútený „veriť“, akceptovať existenciu Boha.

Preto, hoc sú dôkazy presvedčivé, môže na srdce človeka vstúpiť zjavenie.

Sláva. Boh je slávny.


Tam, kde sa schádza súčasná cirkev na rôznych miestach na všetkých kontinentoch, áno aj v Európe, a aj na Slovensku zaplavuje zhromaždenie Božia Sláva, Jeho prítomnosť a Jeho „tiaž“.

chválili Hospodina, že je dobrý, že jeho milosť trvá na veky, stalo sa, že bol dom plný oblaku, dom Hospodinov, takže nemohli kňazi obstáť a svätoslúžiť pre oblak, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Boží.“   2 Kroník 5:13b, 14

Keď dáv ľudí, (nemusí byť dav, ale väčšinou čím väčší dav, tým väčšia Sláva), a v ňom jednotlivec fyzický stojí, zo zdvihnutými rukami k nebesiam, a duchovne postavený s vierou, uctievaním a odovzdaním sa Bohu, chváliac Ho duchovnými piesňami, a hudbou, tancom, veselým poskakovaním, smiechom, plačom, kľačiac a ležiac pod tiažou tej Slávy z neba.

Tam v cirkvi Ježiša Krista môžte vidieť Božiu Slávu. A tam sa stretnete s nebom. Uvidíte nebo otvorené, a tú obrovskú, gigantickú Slávu v nebi, keď všetky národy a čeľade z každého jazyka Zeme oslavujú tú nádhernú, dokonalú, bytosť – prameň, podstatu života a lásky, svojho Otca, Boha menom Láska, z gréckeho slova Agapé (bezpodmienečná láska).

A keď dajú živé bytosti sediacemu na tróne, živému na veky vekov, slávu a česť a vďaku,  padnú dvadsiati štyria starci pred sediacim na tróne a budú sa klaňať živému na veky vekov a hodia svoje koruny pred trónom hovoriac: Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci, a pre tvoju vôľu sú a boly stvorené.“  Zjavenie Jánove 7:9-11