7. Fred Francis Bosworth – Šíriteľ letničného prebudenia. Evanjelista. Služobník uzdravovania. – Predstavitelia letničného prebudenia na prelome 19. a 20. storočia.

7. Fred Francis Bosworth

Na prelome 19. a 20. storočia povstávalo množstvo osobností, ktoré povolal Boh do apoštolského poslania, k tomu aby dejiny spasenia a cirkev prešli do dynamickej fázy, nazývanej letničné hnutie a neskôr letnično-charizmatické hnutie. Tu Pán opäť začal prejavovať svoju moc, v uzdravovaní ľudí, a napĺňaní ľudí Svätým Duchom, čoho prejavom je aj hovorenie v iných jazykoch. Podotknem však, že Boh nikdy počas história neprestal prejavovať svoju moc. Vždy sa objavovali väčšie či menšie prebudenia, dokonca aj počas „veselého stredoveku“, ale teraz tu hovoríme o celosvetovom prebudení na konci tohto veku.

Najprv sa pozrieme ako začali rašiť prvé výhonky tohto záverečného mohutného Božieho záťahu na záchranu ľudstva. To trvá dodnes, a vyvrcholí v blízkej budúcnosti (do cca 50 rokov) vytrhnutím (nanebovzatím) cirkvi – znovuzrodených ľudí patriacich Ježišovi Kristovi. Sám Ježiš, keď sa Ho pýtali učeníci v Jeruzaléme na Olivovej hore, že kedy bude skonanie sveta, a že čo bude znamením Jeho opätovného príchodu na Zem, tak uviedol, okrem mnohých iných znamení, aj to, že bude globálne kázané evanjelium. A to môžeme vidieť od začiatku 20. storočia, na masových evanjelizáciach v USA s potvrdzovaním kázaného Slova zázrakmi, ktoré sa viac a viac rozširovalo skrze misionárov a neskôr média – rozhlas, televízia, internet do celého sveta.

Aj keď začiatky letničného hnutia sú v Spojených štátoch, väčšina základov jeho teológie má korene v britských perfekcionistických a charizmatických hnutiach. Najmä v metodistickom hnutí svätosti (holiness movement), v Katolickom apoštolskom hnutí (Catholic Apostolic movement,) Edwarda Irvinga – čo nemá nič spoločné  ani s Rímsko, ani s Grésko katolickou cirkvou – a v britskom Keswickom hnutí „Vyššieho života“ (Keswick „Higer Life“ movement). V nich sa kládol dôraz na tzv. „druhé požehnanie“. To znamená, že po obrátení, teda záchrane človeka od hriechu a pekla, a nadobudnutí večného života v Božom kráľovstve (prvom požehnaní), je možné zažiť, a to aj hľadali, dotyk Božieho Ducha. Ktorý sa dotkne srdca človeka a dá mu život úplného posvätenia a očistenia srdca od všetkého hriechu, túto skúsenosť nazývali aj „krst Svätým Duchom“. V druhej polovici 19. stor. bolo toto hnutie už značne rozšírené aj v USA a Kanade. V 90-tých rokoch 19. stor. tento pojem – Krst Duchom Svätým, začali skôr používať ako „tretie požehnanie“ a znamenal už samotný krst Svätým Duchom a Ohňom, ako zmocnenie k prejavom darov Ducha Svätého: prorokovať, uzdravovať, činiť divy. Rapídny rast tohto hnutia svedčil o hlade mnohých evanjelikálnych kresťanov, ktorí volali po letničnej skúsenosti. Najvyznamnejšími predstaviteľmi a služobnými darmi s mocou uzdravenia v tom čase boli Dwight L. Moody (1837-1899), madam Maria Woodworth-Etter(1844-1924) a J. A. Dowie (1847-1907). Títo mali priami a aj osobný vplyv na nasledujúcu generáciu evanjelistov a služobníkov uzdravenia, ktorými sa tu budeme zaoberať, ktorý sa narodili v 70-tých rokoch 19. stor. Sú to Charles Fox Parham (1873-1929), Wiliam Joseph Seymour (1870- 1922), John Graham Lake (1870- 1935), Fred Francis Bosworth (1877-1958). Sú to zakladatelia a rozširovatelia Slávneho prebudenia na Azusa Street v Los Angelos. Cez týchto ľudí Boh mimoriadným, dynamickým teda letnično-charizmatickým spôsobom zasiahol Spojené štáty, odkiaľ sa táto vlna rozšírila do celého sveta a až do dnešných dní, kedy týmto biblickým spôsobom praktizuje vieru viac ako pol miliardy ľudí.

Teraz sa oboznámime so životom a službou jedného z nich.

Fred Francis Bosworth

Od svojej mladosti s celou svojou rodinou žil v meste Sion, Zion city. Tu už v mladom veku slúžil ako evanjelista a po tom ako riaditeľ oddelenia evanjelizácie v cirkvi J. A. Dowieho, ktorý bol zakladateľom tohto mesta. Ako sme sa tým zaoberali vyššie. Tu F.F. Bosworth spoločne so svojim bratom B.B. Bosworthom a nám už známym kazateľom, J. G. Lakeom duchovne rástli po boku muža skrze ktorého Boh mocne pôsobil.
F. F. Bosworth je autorom bestselleru „Christ the Healer“ – Kristus uzdraviteľ.
Bol to muž Boží, ktrý bol plný Ducha Svätého s veľmi pozitívnym prístupom k životu. Jeho jednoduchá, ale pritom silná viera v Božie uzdravenie a Božiu vôľu uzdraviť bola zjavne viditeľná v ovocí jeho uzdravujúcej služby. Dalo by sa povedať, že pred ním choroby a neduhy doslova utekali. Dokázal prebudiť v ľuďoch vieru, ktorá ich priviedla ku konečnému uzdraveniu z ich nevyliečiteľných chorôb. Ľudia boli uzdravovaní behom zhromaždení bez toho, že by na nich Bosworth kládol ruky, alebo aj počas rozhlasového vysielania.
Dowieho mesto Sion navštívil aj – v tejto sérii článkov spomínaný – priekopník Ducha Ch. F. Parham, so svojím letničným posolstvom o biblickom krste v Duchu Svätom. Na tomto zhromaždení bol mocne vyliaty Svätý Duch a behom Jeho pôsobenia bol F. F. Bosworth pokrstený v Duchu Svätom. Zároveň však F. F. Bosworth navštívil aj prebudenie na Azusa Street.
V roku 1910 začal svoju kazateľskú činnosť v Dallase, kde došlo behom dvoch rokov k velkému Božiemu prebudeniu sprevádzanému zázrakmi. Tu po dobu 5 mesiacov slúžila aj Maria W. Etter, tiež spomínaná v tejto sérii článkov.
Na začiatku 20-tých rokov 20. stor. bol Bosworth iniciátorom mnohých prebudeneckých a evanjelizačných zhromaždení po celých USA a Kanade, čo malo ohromný vplyv na ďalší vývoj mnohých kongregácií kresťanských cirkví. Behom jednej evanjelizačnej kampane bolo spasených 12000 ľudí a mnoho z nich i uzdravených. Pozitívne zvesti o množstve spasených boli aj v Pittsburgu a Detroite. Bosworth tiež založil neziskovú organizáciu pre evanjelizáciu a šírenie prebudenia, ktorá sa volala: „The National Radio Revival Missionary Crusaders“ a vysielala prostredníctvom rozhlasovej stanice WJJD, v Chicagu.
V roku 1958 odišiel F.F. Bosworth k Pánovi vo veku 81 rokov, bez akejkoľvek známky choroby zaspal a už sa nezobudil.

Použité zdroje:
Zdeněk Sýkora: F. F. Bosworth průkopník Ducha, který byl plný Boží uzdravující moci, časopis Logos 6/2006, str. 22,23

http://www.rozmer.sk/sk/articles/print/148  dostupné na internete jún 2011