CHRONOLOGICKÉ ČÍTANIE BIBLIE. Chronológia evanjelií. 2. Vstup Ježiša do služby a Jeho ranná júdejská a galilejská služba.

Účelom tohto chronologického zoradenia je nerušené súvislé čítanie (bez listovania z jednej knihy do druhej).

Zoradenie textov Evanjelií je podľa: Ruff Tibor, Chronologické čítania celého svätého Písma, SZPA, Budapešť.

Zdroj textov Evanjelií: http://www.biblia.sk/ Roháčekov preklad.

 

2. Vstup Ježiša do služby a Jeho ranná júdejská a galilejská služba.

Lk 3:1-18

1 A v pätnástom roku panovania cisára Tiberia, keď bol Pontský Pilát vladárom v Judsku a Heródes tetrarchom v Galilei a Filip, jeho brat, tetrarchom v Iturei a v Trachonitidskej krajine a Lyzaniáš tetrarchom v Abyléne,   

2  za najvyššieho kňaza Annáša a Kaifáša stalo sa slovo Božie k Jánovi, synovi Zachariášovmu, na púšti.   

3  A pochodil po celom okolí Jordánskom kážuc krst pokánia na odpustenie hriechov,   

4  ako je napísané v knihe slov proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky!   

5  Každé údolie bude vyplnené, a každý vrch a breh bude snížený, a bude to, čo je krivé, priamym a nerovné bude hladkými cestami,   

6  a každé telo uvidí spasenie Božie.   

7  A hovoril zástupom, ktoré vychádzaly, aby sa mu daly pokrstiť: Plemä vreteníc, ktože vám ukázal, aby ste utiekli budúcemu hnevu?   

8  Tedy neste ovocie, hodné pokánia! A nezačnite hovoriť sami v sebe: Veď otca máme Abraháma! Lebo vám hovorím, že Bôh môže i z týchto kameňov vzbudiť Abrahámovi deti.

9  A už je aj sekera priložená na koreň stromov. Každý teda strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, vytínajú a hádžu na oheň.   

10  A zástupy sa ho pýtaly a vravely: Čože teda budeme robiť?   

11  A on odpovedal a vravel im: Kto má dvoje sukieň, nech udelí tomu, kto nemá, a ten, kto má jedlá, nech činí podobne!   

12  A prišli aj colní dať sa pokrstiť a povedali mu: Učiteľu, čo budeme robiť?   

13  A on im povedal: Nič viacej nevyberajte nad to, čo vám je nariadené!   

14  A pýtali sa ho aj vojaci a hovorili: A my čo budeme robiť? A povedal im: Nikoho nezastrašujte a tak nezdierajte ani nerobte ničoho podvodne a majte dosť na svojom plate.   

15  A keď očakával ľud, a všetci rozmýšľali vo svojom srdci o Jánovi, či nie je asi on Kristus, 16  odpovedal Ján všetkým a riekol: Ja vás krstím vodou, ale ide mocnejší odo mňa, ktorému nie som hoden rozviazať remienok na jeho obuvi; ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom;   

17  ktorého vejačka je v jeho ruke, a prečistí svoje humno a shromaždí pšenicu do svojej obilnice, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom.   

18  A tak aj vzhľadom na mnohé iné veci napomínal a tak zvestoval ľudu evanjelium.

Mt 3:1-12

1   V tých dňoch prišiel Ján Krstiteľ a kázal na Judskej púšti   

2  a hovoril: Čiňte pokánie! Lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.   

3  Lebo toto je ten predpovedaný skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal: Hlas volajúceho na púšti: Prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky!   

4  A ten istý Ján mal svoj odev z veľblúdej srsti a kožený opasok okolo svojich bedier, a jeho pokrmom boly kobylky a poľný med.   

5  Vtedy vychádzal k nemu Jeruzalem i celé Judsko a celé okolie jordánske,   

6  a krstení boli od neho v rieke Jordáne vyznávajúc svoje hriechy.   

7  A keď videl i mnoho farizeov a sadúceov, že idú k jeho krstu, povedal im: Vreteničie plemä, ktože vám ukázal, aby ste utiekli budúcemu hnevu?   

8  Neste tedy ovocie, hodné pokánia,   

9  a nedomnievajte sa, že môžete v sebe hovoriť: Veď otca máme Abraháma! Lebo vám hovorím, že Bôh môže z týchto kameňov vzbudiť Abrahámovi deti.   

10  A už aj je sekera priložená na koreň stromov; každý tedy strom, ktorý nenesie dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň.   

11  Ja vás krstím vodou na pokánie; ale ten ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden – ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom,   

12  ktorý má svoju vejačku vo svojej ruke a prečistí svoje humno a shromaždí svoju pšenicu do sypárne, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom.

Mk 1:1-8

1 Počiatok evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho, bol,

2 ako je napísané v prorokoch: Hľa, ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou.

3 Hlas volajúceho na púšti: Prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky!

4 Ján vystúpil krstiac na púšti a kážuc krst pokánia na odpustenie hriechov.

5 A vychádzala k nemu celá krajina Judská i Jeruzalemänia, a všetci boli krstení od neho v rieke Jordáne vyznávajúc svoje hriechy.

6 A Ján bol odiaty veľblúďou srsťou a okolo svojich bedier mal kožený opasok a jedol kobylky a poľný med.

7 A kázal a hovoril: Ide za mnou silnejší odo mňa, ktorému nie som hoden zohnúť sa rozviazať remienok na jeho obuvi.

8 Ja som vás pokrstil vodou, ale on vás bude krstiť Svätým Duchom.

J 1:6-8

6  Bol človek, poslaný od Boha, ktorému bolo meno Ján.   

7  Ten prišiel na svedoctvo, aby svedčil o tom svetle, aby všetci uverili skrze neho.   

8  Nebol on tým svetlom, ale prišiel nato, aby svedčil o tom svetle.

Lk 3:21-22

21  A stalo sa v tom, keď sa krstil všetok ľud, a keď bol pokrstený i Ježiš a modlil sa, že sa razom otvorilo nebo,   

22  a Svätý Duch sostúpil v telesnej podobe, jako čo by holubica, na neho, a hlas zavznel z neba, ktorý hovoril: Ty si ten môj milovaný Syn, v tebe sa mi zaľúbilo.

Mt 3:13-17

13  Vtedy prišiel Ježiš od Galilee k Jordánu, k Jánovi, aby bol pokrstený od neho.   

14  Ale Ján mu veľmi bránil a hovoril: Mne je treba, aby som bol pokrstený od teba, a ty ideš ku mne?   

15  Ale Ježiš odpovedal a riekol mu: Nechaj teraz, lebo tak nám sluší, aby sme naplnili všetku spravedlivosť. Vtedy ho nechal.   

16  A keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorily sa mu nebesia, a videl Ducha Božieho, ktorý sostupoval akoby holubica a prichádzal na neho.   

17  A hľa, bolo počuť hlas z nebies, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

Mk 1:9-11

9  A stalo sa v tých dňoch, že prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a bol pokrstený od Jána v Jordáne.   

10  A hneď, keď vychádzal z vody, videl nebesia roztrhávané a Ducha, jako čo by holubicu, sostupujúceho na seba,   

11  a hlas zavznel z nebies: Ty si ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

Mt 4:1-11

1  Vtedy bol Ježiš zavedený hore na púšť od Ducha, aby bol pokúšaný od diabla.   

2  A keď sa bol postil štyridsať dní a štyridsať nocí, napokon zlačnel.   

3  A pristúpiac k nemu pokušiteľ riekol mu: Ak si Syn Boží, povedz, aby sa tieto kamene staly chlebami.   

4  A on odpovedajúc riekol: Je napísané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie.   

5  Vtedy ho pojal diabol do svätého mesta a postavil ho na vrch na krýdlo chrámu   

6  a povedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa dolu, lebo veď je napísané, že svojim anjelom prikáže o tebe, a vezmú ťa na ruky, aby si neuderil svojej nohy o kameň.   

7  A Ježiš mu riekol: Zase je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!   

8  Opät ho pojal diabol na vrch, veľmi vysoký, a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu   

9  a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi.   

10  Vtedy mu povedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť!  

11  Vtedy ho opustil diabol, a hľa, anjeli pristúpili a posluhovali mu.

Mk 1:12-13

12  A hneď ho pudil Duch na púšť.   

13  A bol tam na púšti štyridsať dní súc pokúšaný od satana, a bol so zvieratami, a anjelia mu posluhovali.

Lk 4:1-13

1  A Ježiš, plný Svätého Ducha, navrátil sa od Jordána a za štyridsať dní bol vodený Duchom na púšti súc pokúšaný od diabla.   

2  A nejedol ničoho v tých dňoch, a keď sa skončily, napokon zlačnel.   

3  A diabol mu povedal: Ak si Syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom!   

4  A Ježiš mu odpovedal a riekol: Je napísané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom.   

5  A diabol ho vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta v okamihu.   

6  A diabol mu povedal: Tebe dám všetku túto moc aj ich slávu, lebo je mne daná, a komu chcem, tomu ju dám.   

7  Ty teda, ak sa pokloníš predo mnou, všetko bude tvoje.   

8  A Ježiš odpovedal a riekol mu: Iď za mnou, satane, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätoslúžiť.   

9  A zaviedol ho do Jeruzalema a postavil ho na vrch na krýdlo chrámu a povedal mu: Ak si Syn Boží, hoď sa odtiaľto dolu!   

10  Lebo však je napísané, že prikáže svojim anjelom o tebe, aby ťa ostríhali   

11  a že ťa uchopia na ruky, aby si snáď neuderil svojej nohy o kameň.   

12  A Ježiš odpovedal a riekol mu: Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!   

13  A keď dokončil diabol všetko pokúšanie, odišiel od neho – do času.

J 1:15, 19-34

15  Ján svedčil o ňom a volal: Toto je ten, o ktorom som povedal: Ten, ktorý prichádza po mne, predišiel ma, pretože bol prvší než ja.

19  A toto je to svedoctvo Jánovo, keď boli poslali k nemu Židia z Jeruzalema kňazov a Levitov, aby sa ho opýtali: Kto si ty?   

20  A vyznal a nezaprel, a vyznal: Ja nie som Kristus.   

21  A opýtali sa ho: A čo teda? Či si ty Eliáš? A povedal: Nie som. Či si ty ten prorok? A odpovedal: Nie.   

22  Vtedy mu povedali: A kto si tedy? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš o sebe?   

23  Riekol: Ja som hlas volajúceho na púšti: Urovnajte cestu Pánovu! jako povedal prorok Izaiáš.   

24  A poslaní boli z farizeov.   

25  A tak sa ho opýtali a riekli mu: A čo tedy krstíš, ak si ty nie Kristus, ani Eliáš ani ten prorok?   

26  A Ján im odpovedal a riekol: Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy neznáte;   

27  to je ten, ktorý prichádza po mne a predišiel ma, ktorému som ja nie hoden rozviazať remienok na jeho obuvi.   

28  To sa stalo v Betabáre za Jordánom, kde Ján krstil.   

29  Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu, a povedal: Hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta!   

30  Toto je ten, o ktorom som ja povedal: Za mnou ide muž, ktorý bol predo mnou, pretože bol prvší ako ja.   

31  A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou.   

32  A Ján svedčil a hovoril: Videl som Ducha, sostupujúceho s neba jako čo by holubicu, a zostal na ňom.   

33  A ja som ho neznal, ale ten, ktorý ma poslal krstiť vodou, ten mi povedal: Na koho uvidíš sostupovať Ducha, a že zostáva na ňom, to je ten, ktorý krstí Svätým Duchom.   

34  A ja som videl a svedčil, že to je ten Syn Boží. 

Lk3:23a

23  A on, Ježiš, začínajúc kázať mal tak asi tridsať rokov,

J 1:35 – 4:4

35  Nasledujúceho dňa zase stál Ján i z jeho učeníkov dvaja   

36  a pozrúc na Ježiša, ktorý išiel pomimo, riekol: Hľa, Baránok Boží!   

37  A počuli ho to hovoriť tí dvaja učeníci a išli za Ježišom.  

38  A Ježiš obrátiac sa a vidiac ich, že idú za ním, povedal im:  

39  Čo hľadáte? A oni mu povedali: Rabbi (čo znamená preložené: Učiteľu), kde bývaš?   

40  A on im povedal: Poďte a vidzte! A tak prišli a videli, kde býva, a zostali u neho ten deň; a bolo asi desať hodín.   

41  A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol Andrej, brat Šimona Petra.   

42  Ten najprv našiel svojho vlastného brata, Šimona, a povedal mu: Našli sme Mesiáša (čo je preložené: Kristus čiže Pomazaný).   

43  A priviedol ho k Ježišovi. A Ježiš pozrúc na neho povedal: Ty si Šimon, syn Jonášov; ty sa budeš volať Kéfaš (čo znamená v preklade: Peter čiže Skala).   

44  Zase nasledujúceho dňa chcel Ježiš vyjsť do Galilee a našiel Filipa a povedal mu: Poď za mnou!   

45  A Filip bol z Betsaidy, z mesta Andrejovho a Petrovho.   

46  A Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefovho, z Nazareta.   

47  A Natanael mu povedal: Či z Nazareta môže byť niečo dobrého? Filip mu povedal: Poď a vidz!   

48  Potom videl Ježiš Natanaela ísť k sebe a povedal o ňom: Hľa opravdivý Izraelita, v ktorom nieto lesti.   

49  Natanael mu povedal: Odkiaľ ma znáš? Ježiš odpovedal a riekol mu: Prv ako ťa zavolal Filip, keď si bol pod tým fíkom, videl som ťa.   

50  Natanael odpovedal a riekol mu: Rabbi, ty si ten Syn Boží! Ty si ten kráľ Izraelov!   

51  A Ježiš odpovedal a riekol mu: Preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod tým fíkom, veríš? Väčšie veci ako to uvidíš.   

52  A ďalej mu povedal: Ameň, ameň vám hovorím, že odteraz uvidíte nebo otvorené a anjelov Božích vystupovať a sostupovať na Syna človeka. 

J 2. kap.

1  A na tretí deň bola svadba v Galilejskej Káne, a bola tam matka Ježišova.   

2  A pozvaný bol na svadbu i Ježiš i jeho učeníci.   

3  A keď nedostačovalo víno, povedala matka Ježišova jemu: Nemajú vína.   

4  A Ježiš jej povedal: Čo mám s tebou, ženo? Ešte neprišla moja hodina.   

5  Potom povedala jeho matka posluhovačom: Keby vám povedal čokoľvek, urobte!   

6  A stálo tam, podľa židovského očisťovania, šesť kamenných nádob na vodu, do ktorých sa zmestilo po dvoch mierach alebo po troch.   

7  A Ježiš im povedal: Naplňte nádoby vodou! A naplnili ich až po vrch.   

8  A potom im povedal: Teraz naberajte a zaneste starejšiemu. A zaniesli.   

9  A jako ochutnal starejší vodu, ktorá sa bola obrátila na víno (a nevedel odkiaľ je, ale posluhovia, ktorí brali vodu, vedeli), zavolal starejší ženícha   

10  a povedal mu: Každý človek kladie na stôl najprv dobré víno, a keď sa hostia napijú, potom to podlejšie; ale ty si zachoval dobré víno až doteraz.   

11  Tento počiatok divov učinil Ježiš v Galilejskej Káne a zjavil svoju slávu, a jeho učeníci uverili v neho.   

12  Potom sišiel do Kafarnauma, on, jeho matka, jeho bratia i jeho učeníci, a zostali tam nie mnoho dní.   

13  A bola blízko Veľká noc Židov, a Ježiš odišiel hore do Jeruzalema   

14  a našiel v chráme predavačov volov, oviec a holubov a peňazomencov tam sediacich   

15  a spravil zo šarinových motúzov bič a vyhnal všetkých z chrámu, aj ovce a voly, a peňazomencom povysýpal peniaze a ich stoly poprevracal   

16  a tým, ktorý predávali holubov, povedal: Odneste toto odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnice!   

17  A jeho učeníci sa rozpamätali, že je napísané: Revnivosť za tvoj dom ma zožiera.   

18  Vtedy odpovedali Židia a riekli mu: Jaké znamenie nám ukážeš, že toto činíš?  

19  A Ježiš odpovedal a riekol im: Zborte tento chrám, a vo troch dňoch ho postavím.   

20  Vtedy povedali Židia: Štyridsaťšesť rokov staväli tento chrám, a ty ho postavíš vo troch dňoch?   

21  Ale on hovoril o chráme svojho tela.   

22  A potom, keď vstal z mŕtvych, rozpamätali sa jeho učeníci, že im to povedal, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.  

23  A keď bol v Jeruzaleme na Veľkú noc, na ten sviatok, uverili mnohí v jeho meno vidiac jeho divy, ktoré činil.   

24  Ale on, Ježiš, sa im nesveril, pretože on znal všetkých   

25  a že nepotreboval, aby mu niekto vydal svedoctvo o človekovi, lebo on vedel, čo bolo v ktorom človekovi.

J 3.kap.

1  A bol istý človek z farizeov, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža.   

2  Ten prišiel k Ježišovi vnoci a povedal mu: Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha jako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Bôh.   

3  A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.   

4  A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa?   

5  Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.   

6  Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch.   

7  Nediv sa, že som ti povedal: Musíte sa narodiť znova.   

8  Vietor, kam chce, tam veje, a čuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide; tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.   

9  A Nikodém odpovedal a riekol mu: Jako sa to môže stať?   

10  Ježiš odpovedal a riekol mu: Veď si ty učiteľ Izraelov a toho nevieš?   

11  Ameň, ameň ti hovorím, že čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate nášho svedoctva.   

12  Ak som vám povedal zemské veci, a neveríte, jako potom, ak vám poviem nebeské, uveríte?!   

13  A nikto nevstúpil hore do neba, iba ten, ktorý sostúpil z neba – Syn človeka, ktorý je v nebi.   

14  A jako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený Syn človeka,   

15  aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.   

16  Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.   

17  Lebo neposlal Bôh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho.   

18  Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.   

19  A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.  

20  Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboly trestané jeho skutky.

21  Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boly zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu.  

22  Potom prišiel Ježiš i jeho učeníci do Judskej zeme a tam sa zdržoval s nimi a krstil.   

23  A krstil i Ján v Énone, blízko Sálema, lebo tam boly mnohé vody, a prichádzali ta a krstili sa.   

24  Lebo Ján nebol ešte hodený do žalára.   

25  Vtedy povstal spor medzi niektorými z učeníkov Jánových so Židmi o očisťovanie.   

26  A prišli k Jánovi a povedali mu: Rabbi, ten, ktorý bol s tebou za Jordánom, ktorému si ty vydal svedoctvo, hľa, on krstí, a všetci idú k nemu.   

27  Ján odpovedal a riekol: Človek nemôže nič vziať, keby mu nebolo dané z neba.   

28  Vy mi sami svedčíte, že som povedal: Ja nie som Kristus, ale že som poslaný pred ním.   

29  Ten, ktorý má nevestu, je ženích, a priateľ ženíchov, ktorý tam stojí a čuje ho, veľmi sa raduje pre hlas ženícha. Nuž táto moja radosť sa splnila.   

30  On musí rásť a ja sa menšiť.   

31  Ten, ktorý prichádza s hora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, je zo zeme a hovorí zo zeme; ten, ktorý prichádza z neba, je nad všetkých,   

32  a čo videl a počul, to svedčí, ale nikto neprijíma jeho svedoctva.   

33  Kto prijal jeho svedoctvo, ten spečatil, že Bôh je pravdivý.   

34  Lebo ten, ktorého poslal Bôh, hovorí slová Božie; lebo nie z miery dáva Bôh Ducha.   

35  Otec miluje Syna a dal všetko do jeho ruky.   

36  Kto verí v Syna, má večný život; ale kto nie je vo viere poslušný Synovi, neuzrie života, ale hnev Boží zostáva na ňom.

J 4 kap.

1  A jako tedy poznal Pán, že počuli farizeovia, že Ježiš činí viacej učeníkov a krstí než Ján

2  (hoci sám Ježiš nekrstil, ale jeho učeníci),  

3  opustil Judsko a odišiel zase do Galilee.  

4  A musel ísť cez Samáriu.

Súbor na stiahnutie: CHRONOLOGIA 2014- 02 Vstup Ježiša do služby a Jeho ranná júdejská a galilejská služba.