1. Dwight L. Moody – Čo predchádzalo „Azusa Street“ ? Predstavitelia letničného prebudenia na prelome 19. a 20. storočia.

1. Dwight L. Moody

Na prelome 19. a 20. storočia povstávalo množstvo osobností, ktoré povolal Boh do apoštolského poslania, k tomu aby dejiny spasenia a cirkev prešli do dynamickej fázy, nazývanej letničné hnutie a neskôr letnično-charizmatické hnutie. Tu Pán opäť začal prejavovať svoju moc, v uzdravovaní ľudí, a napĺňaní ľudí Svätým Duchom, čoho prejavom je aj hovorenie v iných jazykoch. Podotknem však, že Boh nikdy počas história neprestal prejavovať svoju moc. Vždy sa objavovali väčšie či menšie prebudenia, dokonca aj počas „veselého stredoveku“, ale teraz tu hovoríme o celosvetovom prebudení na konci tohto veku.

Najprv sa pozrieme ako začali rašiť prvé výhonky tohto záverečného mohutného Božieho záťahu na záchranu ľudstva. To trvá dodnes, a vyvrcholí v blízkej budúcnosti (do cca 50 rokov) vytrhnutím (nanebovzatím) cirkvi – znovuzrodených ľudí patriacich Ježišovi Kristovi. Sám Ježiš, keď sa Ho pýtali učeníci v Jeruzaléme na Olivovej hore, že kedy bude skonanie sveta, a že čo bude znamením Jeho opätovného príchodu na Zem, tak uviedol, okrem mnohých iných znamení, aj to, že bude globálne kázané evanjelium. A to môžeme vidieť od začiatku 20. storočia, na masových evanjelizáciach v USA s potvrdzovaním kázaného Slova zázrakmi, ktoré sa viac a viac rozširovalo skrze misionárov a neskôr média – rozhlas, televízia, internet do celého sveta.

Aj keď začiatky letničného hnutia sú v Spojených štátoch, väčšina základov jeho teológie má korene v britských perfekcionistických a charizmatických hnutiach. Najmä v metodistickom hnutí svätosti (holiness movement), v Katolickom apoštolskom hnutí (Catholic Apostolic movement,) Edwarda Irvinga – čo nemá nič spoločné ani s Rímsko, ani s Grésko katolickou cirkvou – a v britskom Keswickom hnutí „Vyššieho života“ (Keswick „Higer Life“ movement). V nich sa kládol dôraz na tzv. „druhé požehnanie“. To znamená, že po obrátení, teda záchrane človeka od hriechu a pekla, a nadobudnutí večného života v Božom kráľovstve (prvom požehnaní), je možné zažiť, a to aj hľadali, dotyk Božieho Ducha. Ktorý sa dotkne srdca človeka a dá mu život úplného posvätenia a očistenia srdca od všetkého hriechu, túto skúsenosť nazývali aj „krst Svätým Duchom“. V druhej polovici 19. stor. bolo toto hnutie už značne rozšírené aj v USA a Kanade. V 90-tých rokoch 19. stor. tento pojem – Krst Duchom Svätým, začali skôr používať ako „tretie požehnanie“ a znamenal už samotný krst Svätým Duchom a Ohňom, ako zmocnenie k prejavom darov Ducha Svätého: prorokovať, uzdravovať, činiť divy. Rapídny rast tohto hnutia svedčil o hlade mnohých evanjelikálnych kresťanov, ktorí volali po letničnej skúsenosti. Najvyznamnejšími predstaviteľmi a služobnými darmi s mocou uzdravenia v tom čase boli , Dwight L. Moody (1837-1899), madam Maria Woodworth-Etter(1844-1924) a J. A. Dowie (1847-1907). Títo mali priamy a aj osobný vplyv na nasledujúcu generáciu evanjelistov a služobníkov uzdravenia, ktorými sa tu budeme zaoberať, ktorý sa narodili v 70-tých rokoch 19. stor. Sú to Charles Fox Parham (1873-1929), Wiliam Joseph Seymour (1870- 1922), John Graham Lake (1870- 1935), Fred Francis Bosworth (1877-1958). Sú to zakladatelia a rozširovatelia Slávneho prebudenia na Azusa Street v Los Angelos. Cez týchto ľudí Boh mimoriadným, dynamickým teda letnično-charizmatickým spôsobom zasiahol Spojené štáty, a odkiaľ sa táto vlna rozšírila do celého sveta a až do dnešných dní, kedy týmto biblickým spôsobom praktizuje vieru viac ako pol miliardy ľudí.

Dnes sa oboznámime so životom a službou jedného z nich.

Dwight L. Moody

Najslávnejší evanjelista svojej doby. Aj keď už bol schopným kazateľom, dve dámy v jeho chicagskom zbore ho ovplyvňovali a modlili sa za neho, aby hľadal hlbšiu duchovnú skúsenosť, aby bol pokrstený Duchom Svätým, aby bol ešte mocnejší v službe. Moody ponajprv odolával akýmkoľvek novým duchovným skúsenostiam, ale nakoniec požiadal tieto dve dámy – z Free Methodist Church(Slobodná metodistická církev), aby sa za neho pomodlili. Po dramatickom modlitebnom zhromaždení v roku 1871 bol zrazu pokrstený Suchom Svätým. Svedčil, že behom tejto skúsenosti: padol na zem, pričom svoju dušu kúpal v Božej prítomnosti a celá miestnosť mu pripadala, že horí Božími plameňmi. Po tejto udalosti začal Moody usporadúvať pravidelné Konferencie vyššieho života v Northfield v Massachusetts, na ktoré prichádzali tisíce ľudí, aby zažili svoje „osobné letnice“. Neskôr sa Moody podujal ku vzdelávaniu a v roku 1889 založil v Chicagu Moodyho biblický inštitút. Moodyho život bol dôležitým milníkom v dejinách tradície, ktorá zdôrazňuje dielo a pôsobenie Ducha Svätého v človeku, ktoré nasledujú po obrátení. Tak sa toto učenie, dostalo z okrajového, do hlavného prúdu evanjelikálneho kresťanstva, stalo sa široko prijímaným prúdom amerického a britského náboženského života.

Použité zdroje:

http://www.milost.sk/logos/clanok/stoleti-ducha-svateho

http://www.milost.sk/logos/clanok/stoleti-ducha-svateho-ii

http://www.rozmer.sk/sk/articles/print/148  dostupné na internete jún 2011

Daniel Šobr: Počiatky letničného hnutia, časopis Listy milosti 1/2005, str. 10-11

Roberts Liardon: Boží generálové, prepis z audionahrávky.